ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

339η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας της Παρασκευής 29 Σεπτεμβρίου 2023

18.10.2023

    Αρ.Πρωτ: 1049/29-09-2023

Στην Πάτρα, την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023,  συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, ύστερα από την υπ’ αριθμ.: 1028/25.09.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

 1. Προϋπολογισμός της  παιδικής θεατρικής παράστασης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας
 2. Συμβάσεις έκτακτου καλλιτεχνικού προσωπικού  για τις ανάγκες της  παιδικής θεατρικής παράστασης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας
 3. Προϋπολογισμός της Δραματικής Σχολής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας έτους 2023 – 2024
 4.  Συμβάσεις ΙΔΟΧ  έκτακτου καλλιτεχνικού προσωπικού  ( Διευθυντή σπουδών και των καθηγητών) για τις ανάγκες της Δραματικής σχολής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας
 5. Συμβάσεις έκτακτου καλλιτεχνικού προσωπικού  για τις ανάγκες του θεατρικού εργαστηρίου παιδιών και εφήβων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας
 6. Προϋπολογισμοί των καλλιτεχνικών προτάσεων  «Η τιμή και το χρήμα» του Κ. Θεοτόκη και «Τα λόγια της πλώρης» του Α. Καρκαβίτσα
 7. Εξειδίκευση πιστώσεων

Θέμα εκτός Ημερησίας Διάταξης

 1. Καταγγελία του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας για την υπουργική απόφαση:

Καθορισμός αποδοχών του καλλιτεχνικού προσωπικού παραστατικών τεχνών θεάτρου, χορού και κινηματογράφου το οποίο απασχολείται ή προσλαμβάνεται  στους Ο.Τ.Α. και εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα αυτών, τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ)  καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ)

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) τακτικών μελών, βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) παρακάτω τακτικά μέλη, δύο (2) αναπληρωματικά μέλη και τέσσερα (4) τακτικά μέλη  απόντα.

Παρόντες:

Πέτρος Βάης  (Πρόεδρος) 

Γεώργιος Μαγιάκης  (Αντιπρόεδρος)

Μαριάννα Σταματιάδου 

Ροϊλού – Παναγοδημητρακοπούλου Ιωάννα

Τζέλα Λάζαρη 

Μαίρη Νικολάου (αναπληρώνει τον κ Μιχάλη Αναστασίου)

Σκιαδάς Παναγιώτης (αναπληρώνει την κ Μαριάννα Ανδριοπούλου)

Απόντες:

Μιχάλης Αναστασίου

Μαριάννα Ανδριοπούλου

Αναστασία Μανωλοπούλου

Θεόδωρος Ντρίνιας

 

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

 1. Προϋπολογισμός της  παιδικής θεατρικής παράστασης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει:

Σας  παραθέτω  προς έγκριση και ψήφιση τον προϋπολογισμό της παραγωγής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας με τίτλο «Άτακτοι Ήρωες» όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

 

Προϋπολογισμός της παραγωγής «Άτακτοι Ήρωες»

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

00-6131.0003

Λοιπές αμοιβές τρίτων

14.816,00€

00-6431

Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ΝΠΙΔ

868,00€

10-6674

Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης

300,00€

15-6041.0004

Τακτικές αποδοχές

16.500,00€

15-6054

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

3.700,00€

15-6142

Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου

24.925,00€

15-6471.0000

Έξοδα σκηνικών παραστάσεων

2.500,00€

15-6471.0001

Έξοδα κοστουμιών παραστάσεων

 2.000,00€

15-6471.0002

Έξοδα φροντιστηρίου παραστάσεων

500,00€

15-6471.0003

Λοιπά έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων

400,00€

15-6615.0000

Εκτυπώσεις (αφισών, καρτολινών, φυλλαδίων, προγραμμάτων, κλ

2.500,00€

 

ΣΥΝΟΛΟ:

69.009,00€

 

 

 

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα και εγκρίνει τον προϋπολογισμό της παιδικής παραγωγής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας με τίτλο «Άτακτοι Ήρωες»

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 52/2023

 1. Συμβάσεις έκτακτου καλλιτεχνικού προσωπικού  για τις ανάγκες της  παιδικής θεατρικής παράστασης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.

Ο Πρόεδρος εισάγει το θέμα ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

 1. Την παρ. 2 της υπ’ αρίθμ. 23241/04.07.1989 απόφασης του Νομάρχη Αχαΐας (ΦΕΚ 539/10.07.1989) περί του σκοπού σύστασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
 2. Την παρ. 1 της υπ’ αρίθμ. 137727/16365/18.11.2010 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (ΦΕΚ 1861/29.11.2010) περί των σκοπών της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015 Α’)
 4. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 2/9844/ΔΕΠ/2023 (ΦΕΚ 1077/Β/24-02-2023) «Καθορισμός αποδοχών του καλλιτεχνικού προσωπικού παραστατικών τεχνών θεάτρου, χορού και κινηματογράφου το οποίο απασχολείται ή προσλαμβάνεται στους Ο.Τ.Α. και τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα αυτών, τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)».
 5. Τις διατάξεις των άρθρων 7, παρ. 2β, και 28 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015 Α’) περί εξαίρεσης του καλλιτεχνικού προσωπικού από την κατάταξη στο ενιαίο μισθολόγιο.
 6. Την υπ’ αρίθμ. 3948/2017 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.
 7. Το υπ’ αρίθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ. 2/655/ οικ30134/ 22-09-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί «Πρόσληψης προσωπικού στα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα»
 8. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’)
 9. Τις διατάξεις της περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/09
 10. Τις ανάγκες και τον προγραμματισμό της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας για την θεατρική περίοδο 2023-2024.
 11. Τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2023 όπως ψηφίστηκε υπ΄αρίθμ. 89/2022 απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης και με την υπ’αρίθμ. 874/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων.
 12. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω απασχόληση θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2023 & 2024 και υπολογίζεται στο ποσό των 16.500,00€ για τον ΚΑ 15-6041.0004 και στο ποσό των 3.700,00€ για τον ΚΑ 15-6054:

 

Εισηγούμαι την σύναψη σύμβασης εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ έκτακτου καλλιτεχνικού προσωπικού όπως αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα:

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΜΙΚΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

1.

Αθανασοπούλου Ράνια

Ηθοποιός

06/10/2023 -  07/01/2024

Ν. 4354/2015

2.

Ζιάκκα Άννα

Ηθοποιός

06/10/2023 - 07/01/2024

Ν. 4354/2015

3.

Κολλυροπούλου Αικατερίνη

Ηθοποιός

06/10/2023 - 07/01/2024

Ν. 4354/2015

4.

Κομνηνόγλου Γεώργιος

Ηθοποιός

06/10/2023 - 07/01/2024

Ν. 4354/2015

5.

Γιώργης Κούρλας

Ηθοποιός

06/10/2023 - 07/01/2024

Ν. 4354/2015

 

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα και εγκρίνει τη σύναψη σύμβασης εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ έκτακτου καλλιτεχνικού προσωπικού όπως αναλυτικά αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 53/2023

 1. Προϋπολογισμός της Δραματικής Σχολής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας έτους 2023 – 2024. (Το θέμα αποσύρεται για επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας)
 2.  Συμβάσεις ΙΔΟΧ  έκτακτου καλλιτεχνικού προσωπικού  ( Διευθυντή σπουδών και των καθηγητών) για τις ανάγκες της Δραματικής σχολής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας. (Το θέμα αποσύρεται για επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας)
 3. Συμβάσεις έκτακτου καλλιτεχνικού προσωπικού  για τις ανάγκες του θεατρικού εργαστηρίου παιδιών και εφήβων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας. (Το θέμα αποσύρεται για επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας)
 4. Προϋπολογισμοί των καλλιτεχνικών προτάσεων  «Η τιμή και το χρήμα» του Κ. Θεοτόκη και «Τα λόγια της πλώρης» του Α. Καρκαβίτσα. (Το θέμα αποσύρεται για επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας)
 1. Εξειδίκευση πιστώσεων

Ο Πρόεδρος εισάγει το θέμα ως εξής:

Σύμφωνα με τις εγκυκλίους του ΥΠΕΣ αριθ. 6347/24.05.1985 και 38135/9.7.1986 οι πιστώσεις που έχουν γραφεί στον προϋπολογισμό δεν μπορούν να διατεθούν για το σκοπό για τον οποίο έχουν προβλεφθεί αν δεν διατεθούν με απόφαση του αρμοδίου οργάνου εκτός αν πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 158 του Δ.Κ.Κ., οι οποίες διατίθενται χωρίς απόφαση οποιοδήποτε οργάνου (αποδοχές προσωπικού, αντιμισθία αιρετών, μισθώματα ακινήτων, υποχρεωτικές εισφορές) και οι οποίες αναλαμβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο το ετήσιο ποσό τους (άρθρο 21 παρ.9 Ν2362/95, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 3α του άρθρου 50 του Ν.3943/2011, εγκύκλιος 30/2011 του ΥΠΕΣ και Υπ. Οικ.). Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των υπηρεσιών μας και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της, αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο ταμείο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2β του ΠΔ 80/2016 η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα.

Όμως, έπειτα από την αντικατάσταση της περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 από την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 ο Πρόεδρος, ο οποίος είναι ο Διατάκτης , αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

Συνεπώς, στην ίδια Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) ο Πρόεδρος  θα εγκρίνει την πραγματοποίηση της δαπάνης και θα διαθέτει την σχετική πίστωση που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Στην περίπτωση όμως μη εξειδικευμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό, (παρ 1, άρθρο 203, Ν. 4555/2018), ή των περιπτώσεων ανάθεσης μελετών, αρχιτεκτονικών διαγωνισμών ή καλλιτεχνικών έργων (παρ 1, άρθρο 206, Ν. 4555/2018)  πρέπει να προηγηθεί απόφαση του Δ.Σ πριν την απόφαση του Διατάκτη.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4555/2018, θέτω υπόψη σας τον προϋπολογισμό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. που ψηφίστηκε με την υπ΄αρίθμ. 89/2022 απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης και με την υπ’ αρίθμ. 874/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, και παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Νομικού μας Προσώπου και ιδιαίτερα για τις ανάγκες των καλλιτεχνικών δράσεων της ΚΕ.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας για την θεατρική περίοδο 2023-2024 στην ψήφιση της διάθεσης των ποσών ανά κωδικό σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

Α/Α

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1.

00-6111

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

2.790,00€

Τροποποίηση-Επέκταση σύμβασης παροχής νομικών υπηρεσιών.

2.

00-6131.0003

Λοιπές αμοιβές τρίτων

3.100,00€

Παροχή καλλιτεχνικών υπηρεσιών σχεδιασμού και επιμέλεια κατασκευής των σκηνικών – κοστουμιών για τις ανάγκες της παιδικής παράστασης με τίτλο «Άτακτοι Ήρωες»

3.

00-6131.0003

Λοιπές αμοιβές τρίτων

Πολυετή Δέσμευση

2023: 4.774,00€

2024: 2.046,00€

Παροχή καλλιτεχνικών υπηρεσιών σύνθεσης μουσικής για τις ανάγκες της παιδικής παράστασης με τίτλο «Άτακτοι Ήρωες»

4.

00-6131.0003

Λοιπές αμοιβές τρίτων

1.650,00€

Παροχή καλλιτεχνικών υπηρεσιών μουσικής διδασκαλίας για τις ανάγκες της παιδικής παράστασης με τίτλο «Άτακτοι Ήρωες»

5.

00-6131.0003

Λοιπές αμοιβές τρίτων

1.330,00€

Παροχή καλλιτεχνικών υπηρεσιών βοηθού σκηνοθέτη για τις ανάγκες της παιδικής παράστασης με τίτλο «Άτακτοι Ήρωες»

6.

15-6142

Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου

Πολυετή Δέσμευση

2023: 4.000,00€

2024: 6.625,00€

Παροχή καλλιτεχνικών υπηρεσιών συγγραφής κειμένου, σκηνοθεσίας, σχεδιασμού φωτισμών & αμοιβή πνευματικών δικαιωμάτων της παιδικής παράστασης με τίτλο «Άτακτοι Ήρωες»

7.

15-6142

 

Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου

Πολυετή Δέσμευση

2023: 7.959,00€

2024: 3.041,00€

Αμοιβή για την συμπαραγωγή της παιδικής παράστασης με τίτλο «Άτακτοι Ήρωες»

8.

15-6142

Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου

Πολυετή Δέσμευση

2023: 1.650,00€

2024: 1.650,00€

Παροχή καλλιτεχνικών υπηρεσιών χορογραφίας – κινησιολογίας για τις ανάγκες της παιδικής παράστασης με τίτλο «Άτακτοι Ήρωες»

 

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα την εξειδίκευση πιστώσεων όπως ακριβώς αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 54 /2023

Θέμα εκτός Ημερησίας Διάταξης

 1. Καταγγελία του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας για την υπουργική απόφαση:

Καθορισμός αποδοχών του καλλιτεχνικού προσωπικού παραστατικών τεχνών θεάτρου, χορού και κινηματογράφου το οποίο απασχολείται ή προσλαμβάνεται  στους Ο.Τ.Α. και εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα αυτών, τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ)  καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ)

Ο πρόεδρος εισάγει το θέμα ως εξής:

Η κυβέρνηση, για να εκτονώσει τις κινητοποιήσεις των καλλιτεχνών, στις αρχές του 2023, όρισε με υπουργική απόφαση ότι οι καλλιτέχνες που προσλαμβάνονται στο δημόσιο και τους ΟΤΑ αμείβονται με το ενιαίο μισθολόγιο και εξαιρούνται μόνο τα Εθνικό Θέατρο, το Κρατικό Βορείου Ελλάδας, η Λυρική αλλά δεν εξαιρούνται τα ΔΗΠΕΘΕ. Διακήρυξε ότι έτσι ευνοεί τους καλλιτέχνες όμως αυτή η απόφαση ήταν μια εξαπάτηση που στην πράξη είναι η πάγια αντεργατική κατεύθυνση της κυβέρνησης να περικόπτει τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Η απόφαση αυτή σημαίνει μείωση των αμοιβών των καλλιτεχνών, σε σχέση με τις αμοιβές που προβλέπει η ΣΣΕ, που υπογράφουμε με το ΣΕΗ, αδυναμία να καλέσουμε στις παραστάσεις μας καλλιτέχνες από άλλες πόλεις, μεγάλη μείωση του ωρομισθίου των δασκάλων της Δραματικής μας Σχολής και του Θεατρικού Εργαστηρίου.

Σ’ αυτή την περίπτωση, το μεγαλύτερο μέρος των καθηγητών της Δραματικής Σχολής του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας δεν θα μπορούν να έρθουν, γιατί είναι από την Αθήνα και απαιτούνται μεταφορικά και διαμονή. Η Σχολή θα κλείσει και θα υπάρξει μεγάλη αναστάτωση. Το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας είναι το μόνο που λειτουργεί Δραματική Σχολή και μάλιστα σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Παρά τις επείγουσες επιστολές μας σε αρμόδιους του Υπουργείου και την ίδια την Υπουργό και τις επανειλημμένες τηλεφωνικές προσπάθειες να μιλήσουμε μαζί τους δεν απαντούν και δεν εμφανίζονται στα τηλέφωνα.

Θεωρούμε την κυβέρνηση και το Υπουργείο υπεύθυνους για την αδυναμία να ανοίξουν η Δραματική μας Σχολή και το Θεατρικό Εργαστήρι, καθώς η έναρξη των μαθημάτων ξεκινά από 2/10/2023.

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Το ΔΣ του ΔΗΠΕΘΕ καταγγέλλει την υπουργική απόφαση και τη στάση του Υπουργείου Πολιτισμού, με μία αρνητική ψήφο της κ. Σταματιάδου και ομόφωνα καλεί για άμεση απόφαση που να εξαιρεί τα ΔΗΠΕΘΕ από την αμοιβή των καλλιτεχνών με το ενιαίο μισθολόγιο, ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία της Δραματικής μας Σχολής και του Θεατρικού Εργαστηρίου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 55 /2023

Η Γραμματέας του Δ.Σ.                                              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αγγελική Κωνσταντοπούλου                                          Πέτρος Βάης