ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

340η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας της Τετάρτης 18 Οκτωβρίου 2023

25.10.2023

                                                                                                      Αρ.Πρωτ: 1135/18-10-2023

Στην Πάτρα, την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023,  συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, ύστερα από την υπ’ αριθμ.: 1127/13.10.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

 1. Β΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του έτους 2023 
 2. Έγκριση προϋπολογισμών της ενότητας ¨Λογοτεχνία και Θέατρο¨ των συμπαραγωγών «Η τιμή και το χρήμα» του Κ. Θεοτόκη και «Τα λόγια της πλώρης» του Α. Καρκαβίτσα
 3. Έγκριση πρότασης συνεργασίας με την εταιρία ΜΗΧΑΝΗ ΤΕΧΝΗΣ με τίτλο  ¨Μακελειό στο Παρίσι¨ σε σκηνοθεσία Χρήστου Στρέπκου
 4. Συμβάσεις ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης  έκτακτου καλλιτεχνικού προσωπικού  για τις ανάγκες του θεατρικού εργαστηρίου παιδιών και εφήβων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας
 5. Εξειδίκευση πιστώσεων
 6. Πολιτική εισιτηρίων

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) τακτικών μελών, βρέθηκαν παρόντα τα τέσσερα (4) παρακάτω τακτικά μέλη, δύο (2) αναπληρωματικά μέλη και πέντε (5) τακτικά μέλη  απόντα.

Παρόντες:

Πέτρος Βάης  (Πρόεδρος) 

Γεώργιος Μαγιάκης  (Αντιπρόεδρος)

Μαριάννα Σταματιάδου 

Τζέλα Λάζαρη 

Μαίρη Νικολάου (αναπληρώνει τον κ Μιχάλη Αναστασίου)

Σκιαδάς Παναγιώτης (αναπληρώνει την κ Μαριάννα Ανδριοπούλου)

 

Απόντες:

Μιχάλης Αναστασίου

Μαριάννα Ανδριοπούλου

Αναστασία Μανωλοπούλου

Θεόδωρος Ντρίνιας

Ιωάννα Ροϊλού

 

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

 1. Β΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του έτους 2023

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισάγει το θέμα ως εξής:

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσία τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Επομένως, για την έκδοση της τροποποιητικής απόφασης του προϋπολογισμού απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007, ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα, και δη, την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης. Ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 89/2022 απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης και με την υπ’αρίθμ. 874/2022 απόφαση Οικονομικής επιτροπής  Δήμου Πατρέων.

Στην Β΄ Αναμόρφωση είμαστε υποχρεωμένοι να αναμορφώσουμε  τον Κ.Α. Εσόδων 16 «Λοιπά Έκτακτα Έσοδα», και τους Κ.Α. Δαπανών όπως αναλυτικά περιγράφεται στο συνημμένο πίνακα ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα και εγκρίνει την Β΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του έτους 2023 όπως ακριβώς αναφέρεται στον συνημμένο πίνακα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 56 /2023

 

 1. Έγκριση προϋπολογισμών της ενότητας ¨Λογοτεχνία και Θέατρο¨ των συμπαραγωγών «Η τιμή και το χρήμα» του Κ. Θεοτόκη και «Τα λόγια της πλώρης» του Α. Καρκαβίτσα

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει:

Σας  παραθέτω  προς έγκριση και ψήφιση τους προϋπολογισμούς των συμπαραγωγών του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας στα πλαίσια της ενότητας «Λογοτεχνία και Θέατρο» με τίτλο α) «Η τιμή και το χρήμα» του Κ. Θεοτόκη και β) «Τα λόγια της πλώρης» του Α. Καρκαβίτσα όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

Α) Προϋπολογισμός της συμπαραγωγής «Η Τιμή και το Χρήμα» του Κ. Θεοτόκη

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

15-6142

Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου

10.480,00€

15-6471.0003

Λοιπά έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων

400,00€

15-6615.0000

Εκτυπώσεις (αφισών, καρτολινών, φυλλαδίων, προγραμματων, κλ

650,00€

 

ΣΥΝΟΛΟ:

11.530,00€

 

Β) Προϋπολογισμός της συμπαραγωγής «Τα λόγια της πλώρης» του Α. Καρκαβίτσα

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

15-6142

Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου

9.300,00€

15-6615.0000

Εκτυπώσεις (αφισών, καρτολινών, φυλλαδίων, προγραμματων, κλ

600,00€

 

ΣΥΝΟΛΟ:

9.900,00€

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα και εγκρίνει τους προϋπολογισμούς της ενότητας ¨Λογοτεχνία και Θέατρο¨ των συμπαραγωγών «Η τιμή και το χρήμα» του Κ. Θεοτόκη και «Τα λόγια της πλώρης» του Α. Καρκαβίτσα όπως ακριβώς αναφέρονται στους παραπάνω πίνακες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 57 /2023

 

 1. Έγκριση πρότασης συνεργασίας με την εταιρία ΜΗΧΑΝΗ ΤΕΧΝΗΣ με τίτλο  ¨Μακελειό στο Παρίσι¨ σε σκηνοθεσία Χρήστου Στρέπκου

Ο πρόεδρος εισάγει το θέμα και παραθέτει στα μέλη του Δ.Σ. την πρόταση:

 Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΣΙΩΝ ( ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ) του CHRISTOPHER MARLOWE

ΥΠΟΘΕΣΗ TOY ΕΡΓΟΥ

Στο έργο "Η Σφαγή των Παρισιών" του Κρίστοφερ Μάρλοου, η πλοκή ξετυλίγεται κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Ανατροπής του 16ου αιώνα. Η ιστορία ξεκινά με τον γάμο του Ουγενότου Ερρίκου της Ναβάρρας με τη Μαργαρίτα της Βαλουά, αδελφή του βασιλιά Καρόλου Ι΄ της Γαλλίας. Αμέσως γίνεται φανερό ότι η βασιλομήτωρ Αικατερίνη των Μεδίκων έχει εχθρικές προθέσεις απέναντι στους Ουγενότους, ενώ ο Δούκας Γκιζ, ηγέτης των Καθολικών, σχεδιάζει τον θάνατο της βασίλισσας της Ναβάρρας και του Ουγενότου Ναυάρχου.

Το σχέδιο εκτελείται, με τη βασίλισσα να πεθαίνει από δηλητηριασμένα γάντια και τον Ναύαρχο Κολινί να τραυματίζεται σοβαρά. Στη συνέχεια, ο Γκιζ και οι Καθολικοί σχεδιάζουν τη σφαγή των Ουγενότων, ενώ ο βασιλιάς Καρόλος Ι΄ είναι αντιμέτωπος με την εξεγέρση.

Η σφαγή εξαπλώνεται σε όλο το Παρίσι, και ο Ερρίκος της Ναβάρρας δραπετεύει για να προστατευτεί. Η βία κυριαρχεί, και η Αικατερίνη των Μεδίκων διατηρεί τον έλεγχο. Όμως, η σφαγή και οι αντιφάσεις της πολιτικής οδηγούν σε περαιτέρω αναταραχή, καθώς οι ισχυροί της εποχής αναζητούν την εξουσία.

Στο τέλος, ο Ερρίκος της Ναβάρρας επιστρέφει και ανακηρύσσεται ως Ερρίκος Δ', δηλώνοντας την αποφασιστικότητά του για εκδίκηση. Η πλοκή επικεντρώνεται σε εξουσία, συνομωσίες και βία, αναδεικνύοντας την ανθρώπινη φύση και την αναζήτηση της εξουσίας σε μια πολύ αναταραγμένη εποχή. ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

 

ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Με το πόλεμο στην Ουκρανία, η ειρήνη στην Ευρώπη, μια παγκόσμια κατάκτηση πολλών δεκαετιών απειλείται. Το «Μακελειό στο Παρίσι» του Marlowe καταγράφει ένα παρόμοιο « εμφύλιο» ευρωπαϊκό πόλεμο: τα γεγονότα από την Νύχτα του Βαρθολομαίου μέχρι την πολιορκία του Παρισιού από τον Ερρίκο Γ΄. Την περίοδο δηλαδή που Καθολικοί και Γάλλοι προτεστάντες επιδίδονται σε πράξεις καταστροφής. Όπως στο έργο του Marlowe έτσι και στις μέρες μας η σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχει ως αποτέλεσμα την ακραία βία και την απώλεια αθώων ζωών. Ισχυροί πολιτικοί και στρατιωτικοί ηγέτες αδιαφορούν για το ανθρώπινο κόστος με αποτέλεσμα τον εκτοπισμό αθώων πολιτών και την καταστροφή κατοικιών, επιχειρήσεων και υποδομών .Στο « Μακελειό στο Παρίσι» αθώοι πολίτες παγιδευμένοι σε διασταυρούμενα πυρά γίνονται αβοήθητα θύματα της βίας. Είναι ένα έργο που μας υπενθυμίζει πόσα εμπόδια και θυσίες χρειάστηκαν για να τεθούν οι βάσεις της συνύπαρξης των διαφορετικών λαών της Ευρώπης. Η παράσταση έχει ως σκοπό να υπενθυμίσει πως οι λαοί της Ευρώπης έχουν μνήμη μετά από δυο παγκόσμιους πολέμους της δυστροπίας του πολέμου και της πολιτικής του αναθεωρητισμού και πως ο μοναδικός δρόμος επίλυσης των διαφορών τους είναι ο διάλογος και η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η παράσταση θα φωτίσει τα πρόσωπα του έργου , όπως πρωτοποριακά για την εποχή του παρουσιάζει ο συγγραφέας, ως αδρά ανθρώπινα σχήματα, προσεγμένες ανθρώπινες πινελιές και θα επικεντρωθεί πιο πολύ στην δράση που προκαλεί η διαφορετική ιδεολογία των πρωταγωνιστών, που λαχταρούν την εξουσία και τον πλούτο με ανένδοτο τρόπο χωρίς να υπολογίζουν τα αθώα θύματα και την ανθρώπινη και οικονομική καταστροφή που προκαλούν στους λαούς τους. Μια παράσταση που δεν ευτελίζει ή εκμεταλλεύεται γεγονότα του πραγματικού κόσμου αλλά μέσα από το έργο του Marlowe θα προσπαθήσει να φωτίσει τόσο τις αίτιες όσο και την « θεραπεία» της ακραίας βίας του πολέμου. ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

 

ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

4300

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ

1200

ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ-ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

2000

ΜΟΥΣΙΚΟΣ

1600

ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΣ

1200

ΦΩΤΙΣΤΗΣ

1000

ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΘΟΠΟΙΩΝ (6)

6 Χ 1800= 10.800

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

4320

ΠΑΡΩΓΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΗΝΙΚΩΝ

2200

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ

1800

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

(ΤΡΕΙΛΕΡ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΠΑΝΕΡ, ΑΦΙΣΕΣ)

1100

ΕΝΟΙΚΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ “ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟΝ»

2500

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

32.220

 

Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΕΧΝΗΣ θα καταβάλλει 20.000 ευρώ ( Επιχορήγηση ΥΠ.ΠΟ.Α) θα θέλαμε την συνδρομή σας στα υπόλοιπα έξοδα της παραγωγής.

Με εκτίμηση Χρήστος Στρέπκος

Σκηνοθέτης της παράστασης και Νόμιμος Εκπρόσωπος της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας « ΜΗΧΑΝΗ ΤΕΧΝΗΣ»

 

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα και εγκρίνει την πρόταση συνεργασίας με την εταιρία ΜΗΧΑΝΗ ΤΕΧΝΗΣ με τίτλο  ¨Μακελειό στο Παρίσι¨ σε σκηνοθεσία Χρήστου Στρέπκου

Σε επόμενη συνεδρίαση θα συνταχθεί και θα έρθει προς έγκριση ο τελικός  προϋπολογισμός της παραγωγής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 58 /2023

 

 1. Συμβάσεις ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης  έκτακτου καλλιτεχνικού προσωπικού  για τις ανάγκες του θεατρικού εργαστηρίου παιδιών και εφήβων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.

Ο Πρόεδρος εισάγει το θέμα ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

 1. Την παρ. 2 της υπ’αρίθμ. 23241/04.07.1989 απόφασης του Νομάρχη Αχαΐας (ΦΕΚ 539/10.07.1989) περί του σκοπού σύστασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
 2. Την παρ. 1 της υπ’αρίθμ. 137727/16365/18.11.2010 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (ΦΕΚ 1861/29.11.2010) περί των σκοπών της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015 Α’).
 4. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 2/9844/ΔΕΠ/2023 (ΦΕΚ 1077/Β/24-02-2023) «Καθορισμός αποδοχών του καλλιτεχνικού προσωπικού παραστατικών τεχνών θεάτρου, χορού και κινηματογράφου το οποίο απασχολείται ή προσλαμβάνεται στους Ο.Τ.Α. και τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα αυτών, τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)».
 5. Τις διατάξεις των άρθρων 7, παρ. 2β, και 28 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015 Α’) περί εξαίρεσης του καλλιτεχνικού προσωπικού από την κατάταξη στο ενιαίο μισθολόγιο.
 6. Την υπ’αρίθμ. 3948/2017 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.
 7. Το υπ’αρίθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ. 2/655/ οικ30134/ 22-09-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί «Πρόσληψης προσωπικού στα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα»
 8. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’)
 9. Τις διατάξεις της περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/09
 10. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 2 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ Α 6/15.1.2021)
 11. Τις ανάγκες και τον προγραμματισμό του Θεατρικού  Εργαστηρίου για Παιδιά και Εφήβους της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.
 12. Τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2023 όπως ψηφίστηκε υπ΄αρίθμ. 89/2022 απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης και με την υπ’αρίθμ. 874/2022  απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων.

Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω απασχόληση των υπαλλήλων του θεατρικού εργαστηρίου παιδιών και εφήβων θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2023 & 2024.

 

Εισηγούμαι την σύναψη συμβάσεων   εργασίας όπως αναλυτικά αναφέρεται στον  παρακάτω πίνακα:

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΜΙΚΤΗ ΑΜΟΙΒΗ

1.

Τζαμαρία Ιωάννα του Δημητρίου

Θεατρολόγος & Εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού

Μερική Απασχόληση

19/10/2023-30/06/2024

Ν. 4354/2015

 

 Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα τη σύναψη σύμβασης με την κ. Τζαμαρία Ιωάννα όπως ακριβώς αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 59 /2023

 

 1. Εξειδίκευση πιστώσεων

Ο Πρόεδρος εισάγει το θέμα ως εξής:

Σύμφωνα με τις εγκυκλίους του ΥΠΕΣ αριθ. 6347/24.05.1985 και 38135/9.7.1986 οι πιστώσεις που έχουν γραφεί στον προϋπολογισμό δεν μπορούν να διατεθούν για το σκοπό για τον οποίο έχουν προβλεφθεί αν δεν διατεθούν με απόφαση του αρμοδίου οργάνου εκτός αν πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 158 του Δ.Κ.Κ., οι οποίες διατίθενται χωρίς απόφαση οποιοδήποτε οργάνου (αποδοχές προσωπικού, αντιμισθία αιρετών, μισθώματα ακινήτων, υποχρεωτικές εισφορές) και οι οποίες αναλαμβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο το ετήσιο ποσό τους (άρθρο 21 παρ.9 Ν2362/95, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 3α του άρθρου 50 του Ν.3943/2011, εγκύκλιος 30/2011 του ΥΠΕΣ και Υπ. Οικ.). Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των υπηρεσιών μας και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της, αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο ταμείο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2β του ΠΔ 80/2016 η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα.

Όμως, έπειτα από την αντικατάσταση της περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 από την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 ο Πρόεδρος, ο οποίος είναι ο Διατάκτης , αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

Συνεπώς, στην ίδια Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) ο Πρόεδρος  θα εγκρίνει την πραγματοποίηση της δαπάνης και θα διαθέτει την σχετική πίστωση που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Στην περίπτωση όμως μη εξειδικευμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό, (παρ 1, άρθρο 203, Ν. 4555/2018), ή των περιπτώσεων ανάθεσης μελετών, αρχιτεκτονικών διαγωνισμών ή καλλιτεχνικών έργων (παρ 1, άρθρο 206, Ν. 4555/2018)  πρέπει να προηγηθεί απόφαση του Δ.Σ πριν την απόφαση του Διατάκτη.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4555/2018, θέτω υπόψη σας τον προϋπολογισμό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. που ψηφίστηκε με την υπ΄αρίθμ. 89/2022 απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης και με την υπ’ αρίθμ. 874/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, και παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Νομικού μας Προσώπου και ιδιαίτερα για τις ανάγκες των καλλιτεχνικών δράσεων της ΚΕ.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας για την θεατρική περίοδο 2023-2024 στην ψήφιση της διάθεσης των ποσών ανά κωδικό σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1.

15-6142

Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου

10.480,00€

Παροχή καλλιτεχνικών υπηρεσιών υλοποίησης της συμπαραγωγής με τίτλο «Η τιμή και το χρήμα» του Κ. Θεοτόκη & παρουσίασής της στο «Θέατρο Επίκεντρο» για 10 παραστάσεις.

2.

15-6142

Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου

9.300,00€

Παροχή καλλιτεχνικών υπηρεσιών υλοποίησης της συμπαραγωγής με τίτλο «Τα λόγια της πλώρης» του Α. Καρκαβίτσα & παρουσίασής της στο «Θέατρο Royal» για 3 παραστάσεις.

 

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα την εξειδίκευση πιστώσεων όπως ακριβώς αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 60 /2023

 

 1. Πολιτική εισιτηρίων

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας συνεχίζοντας και φέτος την πολιτική του χαμηλού εισιτηρίου και δίνοντας  ιδιαίτερη προσοχή  στις οικονομικά ευπαθείς ομάδες,  διαμορφώνει τις τιμές των εισιτηρίων για την τρέχουσα θεατρική περίοδο 2023-2024 ως εξής:

Πολιτική εισιτηρίων για τη θεατρική περίοδο 2023-2024

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας συνεχίζοντας και φέτος τη πολιτική του χαμηλού εισιτηρίου και δίνοντας  ιδιαίτερη προσοχή  στις οικονομικά ευπαθείς ομάδες,  διαμορφώνει τις τιμές των εισιτηρίων για την τρέχουσα θεατρική περίοδο 2023-2024 ως εξής:

 • Στην Παιδική Σκηνή τα παιδιά πληρώνουν 5 ευρώ και οι μεγάλοι 10 ευρώ
 • Οικογενειακό εισιτήριο ( στην Παιδική Σκηνή) 20 ευρώ (για 2 γονείς μαζί με τα παιδιά τους.
 • Ατέλειες  Δραματικών Σχολών, ΣΕΗ και φοιτητές θεατρικών σπουδών
 • ΑΜΕΑ και συνοδοί 5 ευρώ

Για τις παραγωγές:

Η Τιμή και το Χρήμα του Κ. Θεοτόκη & Τα Λόγια της Πλώρης του Καρκαβίτσα |Λογοτεχνία και Θέατρο| το εισιτήριο έχει 10 ευρώ Γενική είσοδος και 5 ευρώ για τις πρωινές  παραστάσεις με Σχολεία


ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε συνεργασία με τον  Κοινωνικό Οργανισμό  (ΚΟΔΗΠ)  τα παιδιά από όλες τις κοινωνικές δομές του Δήμου  (κέντρα ΚΔΑΠ- άτομα με αναπηρία ), καθώς και από Δομές Ψυχικής Υγείας,  θα έχουν τη δυνατότητα να   παρακολουθούν δωρεάν τις παραστάσεις κατόπιν συνεννόησης .

 

Οι καθηγητές και οι μαθητές του Λαϊκού Φροντιστηρίου, οι καθηγητές και οι σπουδαστές της Δραματικής θα έχουν τη δυνατότητα να   παρακολουθούν δωρεάν τις παραστάσεις κατόπιν συνεννόησης.

 

Για τους μαθητές (σε οργανωμένες παραστάσεις σχολείων) ισχύει το εισιτήριο των  5 ευρώ.

 

Προτείνουμε:

Οι φοιτητές να παρακολουθούν τις παραγωγές του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας με μειωμένο εισιτήριο της τάξης των 5 ευρώ.

(Οι φοιτητές του τμήματος θεατρικών σπουδών έχουν ήδη ελεύθερη είσοδο-ατέλεια,  σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του θεάτρου).

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα την πολιτική εισιτηρίων όπως ακριβώς αναφέρεται παραπάνω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 61 /2023

 

Η Γραμματέας του Δ.Σ.                                              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αγγελική Κωνσταντοπούλου                                          Πέτρος Βάης