ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

357η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας της Παρασκευής 17 Μαΐου 2024

18.5.2024

                                                                            Αρ.Πρωτ: 646 /17-05-2024

Στην Πάτρα, την Παρασκευή  17 Μαΐου  2024,  συνήλθε σε συνεδρίαση   το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης, ύστερα από την υπ’ αριθμ.: 602/13.05.2024 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ., προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

 1. Συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. έκτακτου Τεχνικού προσωπικού για τις ανάγκες της  Παραγωγής "Ο Εξηνταβελόνης "του Κωνσταντίνου Οικονόμου, του Άρματος Θέσπιδος της Κοινωφελούς Επιχ/σης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας.
 1. Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας (αφορά εργάτες).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) τακτικών μελών, συμμετείχαν τα τέσσερα (4) παρακάτω τακτικά μέλη, τρία (3) αναπληρωματικά μέλη και πέντε (5) τακτικά μέλη  απόντα.

Παρόντες:

Καραθανασοπούλου Λυδία (Πρόεδρος)

Μαγιάκης Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)

Μητρούλια Σοφία  

Αθανασοπούλου Ευανθία

Νικολάου Μαίρη (αναπληρώνει τον κ Μιχάλη Αναστασίου)

Σκαρλάτου Ρένα (αναπληρώνει τον κ Πέτρο Βάη)

Ευφραιμίδης Λεωνίδας (αναπληρώνει την κ Μαριάνα Σταματιάδου)

Απόντες:

Μιχάλης Αναστασίου

Ροϊλού Ιωάννα

Αγγελόπουλος Γεώργιος

Σταματιάδου Μαριάνα

Βάης Πέτρος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η κ Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου Αθηνά αναπληρωματικό μέλος της παράταξης  ¨Λαϊκή  Συσπείρωση¨

Θέματα ημερήσιας διάταξης

 1. Συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. έκτακτου Τεχνικού προσωπικού για τις ανάγκες της  Παραγωγής «Ο Εξηνταβελόνης» του Κωνσταντίνου Οικονόμου, του Άρματος Θέσπιδος της Κοινωφελούς Επιχ/σης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται το θέμα ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

 • Την παρ. 2 της υπ’ αρίθμ. 23241/04.07.1989 απόφασης του Νομάρχη Αχαΐας (ΦΕΚ 539/10.07.1989) περί του σκοπού σύστασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
 • Την παρ. 1 της υπ’ αρίθμ. 137727/16365/18.11.2010 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (ΦΕΚ 1861/29.11.2010) περί των σκοπών της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
 • Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015 Α’).
 • Τις διατάξεις του νόμου 5045/2023 ΦΕΚ (Α 136/2023) “Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις” που περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις για το νέο μισθολόγιο δημοσίων υπαλλήλων
 • Την υπ’ αρίθμ. 3948/2017 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.
 • Το υπ’ αρίθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ. 2/655/ οικ30134/ 22-09-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί «Πρόσληψης προσωπικού στα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα»
 • Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’)
 • Τις διατάξεις της περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/09
 • Τις διατάξεις του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ Α 6/15.1.2021)
 • Τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2024 όπως ψηφίστηκε με την υπ’αριθμ.: 07/2024 απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης και με την υπ’αρίθμ. 27/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων.
 • Τις ανάγκες της  Παραγωγής «Ο Εξηνταβελόνης» του Κωνσταντίνου Οικονόμου, του Άρματος Θέσπιδος της Κοινωφελούς Επιχ/σης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας.
 • Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω απασχόληση θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των Κ.Α. 15-6041.0004 και 15-6054 του Π/Ϋ οικονομικού έτους 2024.

 

Εισηγούμαι την σύναψη σύμβασης εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. έκτακτου Τεχνικού προσωπικού για τις ανάγκες της παραγωγής «Ο Εξηνταβελόνης» του Κωνσταντίνου Οικονόμου, του Άρματος Θέσπιδος της Κοινωφελούς Επιχ/σης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας, όπως αναφέρεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΕΙΚΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.

Θεοδωρόπουλος  Παναγιώτης του Χρήστου

ΔΕ - Τεχνικών -Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015

20/05/2024 – 31/07/2024

 

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση της προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα και εγκρίνει τη σύναψη σύμβασης εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. έκτακτου Τεχνικού προσωπικού με τον κ Θεοδωρόπουλο  Παναγιώτη,  για τις ανάγκες της παραγωγής «Ο Εξηνταβελόνης» του Κωνσταντίνου Οικονόμου, του Άρματος Θέσπιδος της Κοινωφελούς Επιχ/σης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας, όπως αναφέρεται αναλυτικά στον παραπάνω πίνακα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 32/2024

 

 1. Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται το θέμα ως εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’), ορίζονται τα εξής:

«1. Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Κατ' εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στην πυρασφάλεια στις δημοτικές κατασκηνώσεις και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκάμηνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2738/1999 (Α' 180). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες.

2.Επιτρέπεται η πρόσληψη υπαλλήλου αντίστοιχης ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών που εμφανίζονται σε περίπτωση απουσίας τακτικού, μοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου, λόγω κυήσεως, τοκετού και μητρότητας, αργίας ή διαθεσιμότητας και για το χρονικό διάστημα διάρκειας του κωλύματος.

3. Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει.»

Επίσης σύμφωνα με την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/09 ορίζεται ότι εξαιρείται των διαδικασιών του ν. 2190/94 το προσωπικό που προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων στο ΑΣΕΠ, καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 2527/1997.

Συνοπτικά προτείνεται η κάτωθι ειδικότητα:

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1.

Εργάτες

ΥΕ  και σε περίπτωση ελλείψει αυτού ΔΕ

2

ΜΕΡΙΚΗ

 (4ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ)

Έως Δύο μήνες

Η δαπάνη των αποδοχών, για χρονική περίοδο έως δύο μηνών, θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6041.0004 για τακτικές αποδοχές και τον Κ.Α. 15-6054 για εργοδοτικές εισφορές.

Οι ανωτέρω πιστώσεις είναι εξασφαλισμένες και εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας 2024

Το Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση της προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα και εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση όπως ακριβώς αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα ,για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας και συγκεκριμένα την άμεση ανάγκη της Επιχείρησης για την συσκευασία, μεταφορά, (φόρτωμα-ξεφόρτωμα) και αποθήκευση στις εγκαταστάσεις της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας στο κτίριο ”Μπάρρυ” στην Όθωνος Αμαλίας 9 Πάτρα και στην αποθήκη που διατηρεί η Επιχείρηση στην οδό Μαρτελάου 11 Πάτρα, των  σκηνικών αντικειμένων & του λοιπού εξοπλισμού του «Θεάτρου Απόλλων» ,στα πλαίσια των εργασιών βάση του υπ'αριθμ:429627/12-09-23 εγγράφου του Υπουργείου Πολιτισμού με θέμα «Άμεση διαθεσιμότητα του Θεάτρου «ΑΠΟΛΛΩΝ» της Πάτρας για την αποπεράτωση των μελετών ενόψει της έναρξης των εργασιών αποκατάστασης και λειτουργικής επανάχρησής του»

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 33/2024

 

Η Γραμματέας του Δ.Σ.                                Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αγγελική Κωνσταντοπούλου                        Λυδία Καραθανασοπούλου