ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΠΕΘΕ ΠΑΤΡΑΣ

06.6.2024

ΠΑΤΡΑ 6/6/2024
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 747

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:

1)άρθρα 252-270 Ν3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων για τις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των Δήμων

2) άρθρο 206 Ν 3584/2007 Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων για την πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ

3) το γεγονός ότι η πρόσληψη του προσωπικού δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης ΠΥΣ 33/2006

4) Την με αρ.πρωτ.43710/3-6-2024 (ΑΔΑ: 6ΑΥΑΟΡ1Φ-6ΜΛ)Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί Έγκριση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών,από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας.

5) Μετά την αριθμ. 746/6-6-2024 Απόφαση Προέδρου ΔΣ (ΑΔΑ: ΨΠΜΦΟΛ07-ΝΡΦ) και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός για την πρόσκαιρη ανάγκη κάλυψης υπηρεσιών εργατών  που δεν καλύπτονται από το τακτικό προσωπικό της Κοινωφελούς Επιχείρησης

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ:

Προτίθεται να προβεί στην  πρόσληψη δύο (02 ) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου

Χρόνου με μερική (4ωρη απασχόληση), διάρκειας δύο (02) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και συγκεκριμένα:

• δύο (02) άτομα κατηγορίας – κλάδου ΥΕ Εργατών και ελλείψει αυτού ΔΕ,  για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας και συγκεκριμένα την άμεση ανάγκη της Επιχείρησης για την συσκευασία , μεταφορά,(φόρτωμα-ξεφόρτωμα)και αποθήκευση στις εγκαταστάσεις της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας στο κτίριο”Μπάρρυ”στην Όθωνος Αμαλίας 9 Πάτρα,και στην αποθήκη που διατηρεί η Επιχείρηση στην οδό Μαρτελάου 11 Πάτρα,των σκηνικών αντικειμένων&του λοιπού εξοπλισμού του «Θεάτρου Απόλλων» ,στα πλαίσια των εργασιών βάση του υπ'αριθμ:429627/12-09-23 εγγράφου του Υπουργείου Πολιτισμού με θέμα «Άμεση διαθεσιμότητα του Θεάτρου «ΑΠΟΛΛΩΝ» της Πάτρας για την αποπεράτωση των μελετών ενόψει της έναρξης των εργασιών αποκατάστασης και λειτουργικής επανάχρησής του»

 Ο μισθός υπόκειται στους όρους της κείμενης νομοθεσίας.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου συνοδευόμενη από τον πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, όπως λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, βεβαιώσεις εμπειρίας ή συστατικές επιστολές  ( θα συνεκτιμηθεί τυχόν εμπειρία σε συναφή απασχόληση) και κάθε άλλο στοιχείο, που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία και την καταλληλόλητά  τους για την εκτέλεση της εργασίας, το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 12 Ιουνίου , ώρα 14:00 στην γραμματεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης στην ΄Οθωνος Αμαλίας 6,Πάτρα.

 

                                                Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                        ΛΥΔΙΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ