ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

360η έκτακτη συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας της Παρασκευής 28 Ιουνίου 2024

28.6.2024

Αρ.Πρωτ: 847 /28-06-2024

Στην Πάτρα, την Παρασκευή  28 Ιουνίου  2024,  συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση (δια περιφοράς)  το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης, ύστερα από την υπ’ αριθμ.: 845/28.06.2024 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ., προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

  1. Εξειδίκευση Πιστώσεων

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) τακτικών μελών, συμμετείχαν τα οκτώ (8) παρακάτω τακτικά μέλη, ένα (1) αναπληρωματικό μέλος και ένα (1) τακτικό μέλος  απόν.

Παρόντες:

Καραθανασοπούλου Λυδία (Πρόεδρος)

Μαγιάκης Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)

Βάης Πέτρος

Μητρούλια Σοφία  

Σταματιάδου Μαριάννα 

Αθανασοπούλου Ευανθία

Ροϊλού Ιωάννα

Αγγελόπουλος Γεώργιος

Νικολάου Μαίρη (αναπληρώνει τον κ Μιχάλη Αναστασίου)

Απόντες:

Μιχάλης Αναστασίου

 

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

  1. Εξειδίκευση Πιστώσεων

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται το θέμα ως εξής:

Σύμφωνα με τις εγκυκλίους του ΥΠΕΣ αριθ. 6347/24.05.1985 και 38135/9.7.1986 οι πιστώσεις που έχουν γραφεί στον προϋπολογισμό δεν μπορούν να διατεθούν για το σκοπό για τον οποίο έχουν προβλεφθεί αν δεν διατεθούν με απόφαση του αρμοδίου οργάνου εκτός αν πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 158 του Δ.Κ.Κ., οι οποίες διατίθενται χωρίς απόφαση οποιοδήποτε οργάνου (αποδοχές προσωπικού, αντιμισθία αιρετών, μισθώματα ακινήτων, υποχρεωτικές εισφορές) και οι οποίες αναλαμβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο το ετήσιο ποσό τους (άρθρο 21 παρ.9 Ν2362/95, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 3α του άρθρου 50 του Ν.3943/2011, εγκύκλιος 30/2011 του ΥΠΕΣ και Υπ. Οικ.). Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των υπηρεσιών μας και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της, αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο ταμείο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2β του ΠΔ 80/2016 η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα.

Όμως, έπειτα από την αντικατάσταση της περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 από την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 η Πρόεδρος, ο οποίος είναι ο Διατάκτης, αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

Συνεπώς, στην ίδια Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) η Πρόεδρος θα εγκρίνει την πραγματοποίηση της δαπάνης και θα διαθέτει την σχετική πίστωση που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Στην περίπτωση όμως μη εξειδικευμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό, (παρ 1, άρθρο 203, Ν. 4555/2018), ή των περιπτώσεων ανάθεσης μελετών, αρχιτεκτονικών διαγωνισμών ή καλλιτεχνικών έργων (παρ 1, άρθρο 206, Ν. 4555/2018) πρέπει να προηγηθεί απόφαση του Δ.Σ πριν την απόφαση του Διατάκτη.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4555/2018, θέτω υπόψη σας τον προϋπολογισμό της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας που ψηφίστηκε με την 07/2024 απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης και με την υπ’αρίθμ. 27/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων, και παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Θεατρικού Εργαστηρίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας, στα πλαίσια της Καλοκαιρινής Δράσης για παιδιά, έφηβους και ενήλικες έως 31/07/2024, την ψήφιση της διάθεσης ποσού στον κωδικό σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1.

00-6131.0003

Λοιπές αμοιβές τρίτων

2.167,52€

Παροχή καλλιτεχνικών υπηρεσιών υπεύθυνης λειτουργίας - οργάνωσης και ως εμψυχώτρια θεάτρου στο θεατρικό εργαστήρι του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας για παιδιά, έφηβους και  ενήλικες στα πλαίσια της Καλοκαιρινής Δράσης για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας έως 31/07/2024.

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση της προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα και εγκρίνει την εξειδίκευση πιστώσεων όπως ακριβώς αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 41/2024

 

Η Γραμματέας του Δ.Σ.                                                     Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αγγελική Κωνσταντοπούλου                                          Λυδία Καραθανασοπούλου