ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

Aρ.πρωτ.:391 1/4/2021-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Ψηφιοποίηση και ανάδειξη πολιτισμικού πλούτου του βεστιαρίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

01.4.2021

Προϋπολογισμός: 
15.000 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
9/ 4/ 2021- 12:00

Σας γνωρίζουμε ότι το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση έργου , για την υπηρεσία «Ψηφιοποίηση και ανάδειξη πολιτισμικού πλούτου του βεστιαρίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας» προϋπολογισμού ύψους 15.000 € (μη υπολογισμένου ΦΠΑ 24%). 
Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται ανώτατη περίοδος 6 μηνών από την ημέρα ανάθεσης της σύμβασης. 
Η παρούσα πρόσκληση αφορά το έργο ψηφιοποίησης περίπου 50 κουστουμιών του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής. 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας σύμφωνα με τα αμέσως παρακάτω σε κλειστό φάκελο έως τις 9/4/2021 και ώρα 12:00 π.μ. στο πρωτόκολλο του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας (Όθωνος Αμαλίας 6), με συνημμένη αίτηση ή επιστολή εντός αυτού τρεις υποφακέλους ενσφράγιστους εκ των οποίων ο πρώτος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο δεύτερος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ο τρίτος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
1. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»:
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Φορολογική ενημερότητα
β. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
Η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, θα πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά
1. τους οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης
2. τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος όσο και τους εκπροσώπους αυτού, εφόσον υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης, που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ (τέως ΙΚΑ) και θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.
γ. Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας.
δ. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. Επίσης , προσκομίζει πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ εφόσον είναι φορέας εγγεγραμμένος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (το πιστοποιητικό θα πρέπει αν έχει εκδοθεί  έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,
ε) Απόσπασμα ποινικού μητρώου , το οποίο γίνεται δεκτό, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 73 ν. 4412/2016 : α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
Η υποχρέωση αφορά 1) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) , ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές 
2) στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.) τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
3) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
δ) οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται δεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Σε αντίθετη περίπτωση δε θα είναι εφικτή η υπογραφή της σύμβασης. 
Στην περίπτωση που δεν επαρκεί ο διαθέσιμος χρόνος για την έκδοση οποιουδήποτε από το ως άνω αναφερόμενα δικαιολογητικά, θα πρέπει να υποβληθεί αντίγραφο αίτησης έκδοσης του εκάστοτε εγγράφου που αφορά, συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν οι συγκεκριμένοι λόγοι αποκλεισμού και ότι θα προσκομιστεί το δικαιολογητικό άμα την έκδοσή του.
2. Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»:
Η Τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει μια έκθεση του τρόπου  και των τεχνικών με τον οποίο ο υποψήφιος σκοπεύει να προσεγγίσει τις αιτούμενες υπηρεσίες, όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας .
3. Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»:
Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί ενυπογράφως από τον οικονομικό φορέα όπως νόμιμα εκπροσωπείται και θα περιλαμβάνει καθαρή αξία και αξία μετά ΦΠΑ 24%.
Κατά τα λοιπά και για τις περιπτώσεις που δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα πρόσκληση, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει. 
Η συμμετοχή στη διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης προμήθειας. Το ΔΗΠΕΘΕ διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων. Επίσης το ΔΗΠΕΘΕ δε δεσμεύεται για την υλοποίηση της προμήθειας.
                 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ του ΔΗΠΕΘΕ ΠΑΤΡΑΣ

        ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Η μελέτη θα αφορά στο έργο: «Ψηφιοποίηση και ανάδειξη πολιτισμικού πλούτου του βεστιαρίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας» πιο αναλυτικά θα αφορά την ψηφιοποίηση του βεστιαρίου του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας και την ανάδειξη της πολιτισμικής επιρροής στο θεατρικό χώρο της Πάτρας, από τα ιστορικά συμφραζόμενα με συμπεριληπτικές ιστορικές αναφορές της κάθε παράστασης. Στόχος είναι η καταγραφή, ανάδειξη και αξιοποίηση του βεστιαρίου μέσα από προτεινόμενες δράσεις από τον υποψήφιο ανάδοχο προς ανάδειξη και διατήρηση της πολιτισμικής κληρονομιάς που έχει μέχρι σήμερα προσφέρει το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας στον καλλιτεχνικό και θεατρικό χώρο.
Το κόστος ανέρχεται στο μέγιστο ποσό των 15.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α……/….  του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2021 του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας. Η εργασία θα γίνει με απευθείας ανάθεση σε τρίτους, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 καθώς και τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/2006 όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
Β.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η τεχνική προσφορά του αναδόχου θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις κάτωθι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές :

Α) Ψηφιοποίηση των κουστουμιών μέσω εξαγωγής τρισδιάστατων (3D) μοντέλων των αντικειμένων με τη μέθοδο της φωτογραμμετρίας. 
Β) Δημιουργία ρεαλιστικών μοντέλων των κουστουμιών, με ακρίβεια χιλιοστού, που θα ενσωματώνουν και την παραμικρή λεπτομέρεια των υφασμάτων. 
Γ) Αποτέλεσμα ψηφιοποίησης προσβάσιμο στον επισκέπτη μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας (open data sources), όπου θα μπορεί να περιηγηθεί εικονικά σε ένα ψηφιακό περιβάλλον διεπαφής. Η περιήγηση, θα γίνεται με ένα χαρακτήρα πρώτου προσώπου ώστε η εμπειρία του χρήστη να είναι ελκυστική και διαδραστική. 
Δ) Διάθεση υλικού πολυμέσων για έκαστο των 50 κουστουμιών, που θα συλλεχθεί από πολλές πηγές (διαδίκτυο, προσωπική έρευνα σε αρχεία, συνεντεύξεις συντελεστών παραστάσεων). 
Ε) Λογισμικό εφαρμογών δημιουργίας παιχνιδιών με βάση τα τρισδιάστατα μοντέλα εκθεσιακής απεικόνισης. 
ΣΤ) Θεατρολογική -ενδυματολογική έρευνα, που σκοπό θα έχει να συλλέξει 
1)στοιχεία για ψηφιακή τεκμηρίωση των κουστουμιών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα τεκμηρίωσης εκθεσιακού υλικού (ICOM/CIDOC Conceptual Reference Model (CRM), SPECTRUM κ.ά.) ή από μοντέλο που θα προσαρμόσει ο ανάδοχος και θα περιγράφεται αναλυτικά στην πρόταση που θα καταθέσει.
2) Ιστορικά αποτυπώματα που αναδεικνύει κάθε κουστούμι 
3) Λεπτομέρειες παράστασης που χρησιμοποιήθηκε το κουστούμι και πολιτισμικό αποτύπωμα παράστασης 
Ζ) Οι προτεινόμενες από τον ανάδοχο τεχνικές αποτύπωσης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη μηδενική έκθεση των αντικειμένων σε κίνδυνο ή κατά οιονδήποτε τρόπο καταστροφή τους .
Η ψηφιοποίηση των κουστουμιών θα γίνεται στο χώρο φύλαξης βεστιαρίου ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
Ο ανάδοχος παραδίδει ως περιουσιακό δικαίωμα στο ΔΗΠΕΘΕ το έργο στο οποίο περιλαμβάνονται και τα πνευματικά δικαιώματα ψηφιοποίησης και λοιπών παραδοτέων πλατφορμών , τα οποία το ΔΗΠΕΘΕ θα μπορεί να είναι σε θέση να διαθέτει και χρησιμοποιεί ελεύθερα.

                                     O ΠΡΟΕΔΡΟΣ του   ΔΣ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.ΠΑΤΡΑΣ

       ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Άρθρο 1ο Ισχύουσες διατάξεις 
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις :
1. Το Π.Δ. 25/2014 «Ηλεκτρονικό αρχείο και ψηφιοποίηση εγγράφων»
2. Το ν. 3028/28.6.2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»
3. Τη νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα.
4. Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με το ν. 4412/2016 όπως ισχύει και τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ν. 3463/2006 καθώς και όλες τις διατάξεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού.

Άρθρο 2ο  Συμβατικά Στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία της υπηρεσίας είναι τα παρακάτω : 
1. Προϋπολογισμός 
2. Τεχνικές Προδιαγραφές 
3. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
4. Η Προσφορά του Αναδόχου 

Αρθρο 3ο : Διάρκεια Σύμβασης -Αντικείμενο 
Ο Ανάδοχος μετά την έγκριση του αποτελέσματος σύμφωνα με το νόμο, υποχρεούται να προσέλθει στα γραφεία ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση που απαιτείται. 
Οι υπηρεσίες ψηφιοποίησης και η παράδοση των λοιπών παραδοτέων θα πρέπει να ολοκληρωθούν  το αργότερο εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης, που ταυτίζεται με την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 219 του ν. 4412/2016 και τα παραδοτέα του αναδόχου. Η σύμβαση θα συνταχθεί και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 201 έως 205 του Ν 4412/2006.
Άρθρο 4ο :Αναθεώρηση Τιμών 
Η τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της εργασίας και για κανένα λόγο δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε αναθεώρηση.
Άρθρο 5ο : Τρόπος Ανάθεσης του Έργου  
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 15.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ .Η ανάθεση θα γίνει απευθείας με απόφαση του Προέδρου ΔΣ ΔΗΠΕΘΕ με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιότητας-τιμής. Η προσφορά του αναδόχου θα περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτήσεων.
Άρθρο 6ο   : Δικαιολογητικά Υποψηφίου Αναδόχου 
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει εμπειρία στην ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών στο αντικείμενο ανάπτυξης εφαρμογών. Για την απόδειξη της εμπειρίας απαιτείται να υποβάλει δείγμα εργασίας από έργο ψηφιοποίησης Κατά την υπογραφή της σύμβασης και σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 για την απόδειξη της συνδρομής των λόγων του άρθρου 73 παρ.1 και 2 , ο ανάδοχος θα προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι πληροί τις προϋποθέσεις μη αποκλεισμού.
Άρθρο 7ο : Υποχρεώσεις Αναδόχου 
1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την Εκτέλεση του Έργου.
2. Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέρη της Ομάδας Έργου , που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 
3. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην προσφορά του , επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών , που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία , τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση , η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου , οπότε ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο , ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του αναδόχου , κατόπιν αιτήματός του , κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου , δύναται να γίνει μόνο μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως πέντε (5) ημέρες πριν από την αντικατάσταση.
4. Σε περίπτωση που μέλη της ομάδας έργου του αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, με άλλους ανάλογης εμπειρίας και προσόντων, μετά από έγκριση της αναθέτουσας Αρχής.
5. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις , που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της αναθέτουσας Αρχής .
6. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο του έργου σε οποιονδήποτε τρίτο , των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και της αναθέτουσας Αρχής.
7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και να προσαρμόζει το λογισμικό σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αρχής Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αν αυτό απαιτείται από τη φύση των δεδομένων που αποθηκεύονται και επεξεργάζονται.
8. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.
9. Ο Ανάδοχος έχει επίσης την υποχρέωση να συνεργαστεί με οποιαδήποτε υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής και άλλον αρμόδιο κρατικό φορέα , με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής και να παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή αναφορές, πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με το αντικείμενο της σύμβασης , κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Άρθρο 8ο : Ανεπαρκής Ποιότητα 
Εάν η παρεχόμενη υπηρεσία δεν είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές και υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. , ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει την υπηρεσία και να συμμορφωθεί με τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 9ο : Παραλαβή – Πληρωμή 
Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνεται στην έδρα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Οποιαδήποτε υπηρεσία δεν είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές , όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί στην παρούσα , θα πρέπει να συμμορφώνεται με αυτές , άλλως θα απορρίπτεται. Το συμβατικό τίμημα θα πληρωθεί στον ανάδοχο αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έκδοσης και θεώρησης του σχετικού χρηματικού εντάλματος , μετά την ολοκληρωτική παραλαβή των παρεχομένων υπηρεσιών , από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 219 του ν 4412/2016.
Άρθρο 10ο : Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης διότι η σύμβαση είναι αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 ευρώ).
Άρθρο 11ο : Φόροι – τέλη – Κρατήσεις 
Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους βάσει των ισχυόντων νόμων φόρους, τέλη, κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης πλην του ΦΠΑ 24% που βαρύνει το Φορέα.
Άρθρο 12ο : Αξιολόγηση Προσφορών 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής – ποιότητας. Για την επιλογή λαμβάνονται υπ’όψιν μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της παρούσας.
Άρθρο 13 ο : Ποινικές ρήτρες –Έκπτωση Αναδόχου 
Αν οι υπηρεσίες δεν παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΔΗΠΕΘΕ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 218 παρ.1 ν. 4412/2016.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής : 
Α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών /ενδιάμεσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας , επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5 % επί της συμβατικής χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα , γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράτασης θα ακολουθήσουν οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του ν. 4412/2016.

 Άρθρο 14ο: Ανωτέρα βία
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρα βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας δεν είναι υπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Άρθρο 15Ο : Πνευματικά Δικαιώματα Υπηρεσίας 
Ο ανάδοχος παραδίδει ως περιουσιακό δικαίωμα στο ΔΗΠΕΘΕ το έργο στο οποίο περιλαμβάνονται και τα πνευματικά δικαιώματα ψηφιοποίησης βεστιαρίου 

Άρθρο 16ο : Επίλυση Διαφορών, Εφαρμοστέο Δίκαιο
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθήσουν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης που θα υπογραφεί.
Οι τυχόν διαφωνίες που προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας, επιλύονται 
στα αρμόδια δικαστήρια των Πατρών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΣ του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.ΠΑΤΡΑΣ

                                                                  ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΗΣ