ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΠΕΘΕ ΠΑΤΡΑΣ

16.5.2024

ΠΑΤΡΑ 16/5/2024

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 644

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:

1)άρθρα 252-270 Ν3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων για τις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των Δήμων

2) άρθρο 206 Ν 3584/2007 Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων για την πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ

3) το γεγονός ότι η πρόσληψη του προσωπικού δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης ΠΥΣ 33/2006

4) Μετά την με αρ.πρωτ.30596/8-4-2024 (ΑΔΑ: 6ΦΧΣΟΡ1Φ-Θ0Α)Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί Έγκριση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης διάρκειας από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας.

5) Μετά την αριθμ. 642/16-5-6-2024 Απόφαση Προέδρου ΔΣ (ΑΔΑ: 9ΚΥΚΟΛ07-3ΛΨ) και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός για την πρόσκαιρη ανάγκη κάλυψης υπηρεσιών οδηγού φορτηγού αυτοκινήτου που δεν καλύπτονται από το τακτικό προσωπικό της Κοινωφελούς Επιχείρησης

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ:

Προτίθεται να απασχολήσει έναν (1)οδηγό φορτηγού αυτοκινήτου με τον οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ,δύο μηνών ,1/6-31/7/2024 με βάση τις ανάγκες της παράστασης «Ο ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗΣ » του Κωνσταντίνου Οικονόμου, του Άρματος Θέσπιδος της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας που θα πραγματοποιήσει περιοδεία σε όλη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ,με ανάγκη μεταφοράς των σκηνικών και κοστουμιών στους χώρους πραγματοποίησης των παραστάσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα , και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας.

 Ο μισθός υπόκειται στους όρους της κείμενης νομοθεσίας.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν πρόταση σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου συνοδευόμενη από τον πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, όπως λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, αντίγραφο διπλώματος οδήγησης Γ΄κατηγορίας ,κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου, Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας ,βεβαιώσεις εμπειρίας ( θα προτιμηθεί τυχόν εμπειρία σε συναφή απασχόληση) και κάθε άλλο στοιχείο, που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλόλητά  τους, το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη 23 Μαίου, ώρα 14:00 στην γραμματεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης στην ΄Οθωνος Αμαλίας 6,Πάτρα.

 

                                                                                                   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                    ΛΥΔΙΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ