ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

358η έκτακτη συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας της Πέμπτης 06 Ιουνίου 2024

06.6.2024

                                                                                Αρ.Πρωτ: 748 /06-06-2024

 

Στην Πάτρα, την Πέμπτη 06 Ιουνίου  2024,  συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση (δια περιφοράς)  το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης, ύστερα από την υπ’ αριθμ.: 744/05.06.2024 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ., προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

 

 1. Σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. έκτακτου προσωπικού- οδηγού φορτηγού αυτ/του για τις ανάγκες της  Παραγωγής «Ο Εξηνταβελόνης» του Κωνσταντίνου Οικονόμου, του Άρματος Θέσπιδος της Κοινωφελούς Επιχ/σης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) τακτικών μελών, συμμετείχαν τα οκτώ (8) παρακάτω τακτικά μέλη, ένα (1) αναπληρωματικό μέλος και ένα (1) τακτικό μέλος  απόν.

Παρόντες:

Καραθανασοπούλου Λυδία (Πρόεδρος)

Μαγιάκης Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)

Βάης Πέτρος

Μητρούλια Σοφία  

Σταματιάδου Μαριάνα

Αθανασοπούλου Ευανθία

Ροϊλού Ιωάννα

Αγγελόπουλος Γεώργιος

Νικολάου Μαίρη (αναπληρώνει τον κ Μιχάλη Αναστασίου)

Απόντες:

Μιχάλης Αναστασίου

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

 1. Σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. έκτακτου προσωπικού - οδηγού φορτηγού αυτ/του για τις ανάγκες της  Παραγωγής «Ο Εξηνταβελόνης» του Κωνσταντίνου Οικονόμου, του Άρματος Θέσπιδος της Κοινωφελούς Επιχ/σης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται το θέμα ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

 • Την παρ. 2 της υπ’ αρίθμ. 23241/04.07.1989 απόφασης του Νομάρχη Αχαΐας (ΦΕΚ 539/10.07.1989) περί του σκοπού σύστασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
 • Την παρ. 1 της υπ’ αρίθμ. 137727/16365/18.11.2010 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (ΦΕΚ 1861/29.11.2010) περί των σκοπών της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
 • Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015 Α’).
 • Τις διατάξεις του νόμου 5045/2023 ΦΕΚ (Α 136/2023) “Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις” που περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις για το νέο μισθολόγιο δημοσίων υπαλλήλων
 • Την υπ’ αρίθμ. 3948/2017 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.
 • Το υπ’ αρίθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ. 2/655/ οικ30134/ 22-09-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί «Πρόσληψης προσωπικού στα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα»
 • Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’)
 • Τις διατάξεις της περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/09
 • Τις διατάξεις του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ Α 6/15.1.2021)
 • Τις ανάγκες και τον προγραμματισμό των παραστάσεων της  Παραγωγής «Ο Εξηνταβελόνης» του Κωνσταντίνου Οικονόμου, του Άρματος Θέσπιδος της Κοινωφελούς Επιχ/σης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας.
 • Τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2024 όπως ψηφίστηκε με την υπ’αριθμ.: 07/2024 απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης και με την υπ’αρίθμ. 27/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων.
 •  Την απόφαση 30/2024 (ΑΔΑ:6ΑΩ3ΟΛ07-ΤΙΚ) του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας περί έγκρισης Πρόσληψης προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας.
 •  Την με αρ.πρωτ.30596/8-4-2024 (ΑΔΑ: 6ΦΧΣΟΡ1Φ-Θ0Α) Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί Έγκριση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης διάρκειας από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας.
 • Την με  ΑΡ.ΠΡΩΤ.642/2024 Απόφαση της Προέδρου της Κ.Ε ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΠΑΤΡΑΣ με θέμα τη διενέργεια Πρόσκλησης  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός ατόμου, έκτακτου προσωπικού, λόγω έλλειψης τακτικού προσωπικού , με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ διάρκειας δύο μηνών με την ειδικότητα Οδηγού Φορτηγού Αυτοκινήτου, για τις ανάγκες της παράστασης του ΑΡΜΑΤΟΣ ΘΕΣΠΙΔΟΣ «Ο Εξηνταβελόνης» (ΑΔΑ: 9ΚΥΚΟΛ07-3ΛΨ)
 • Την με αρ.πρωτ.644/2024 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 62ΜΝΟΛ07-ΣΞ5)
 • Την με αρ.πρωτ.694/2024  Αίτηση και κατάθεση δικαιολογητικών για την πρόσκλησή εκδήλωσης ενδιαφέροντος της υπ΄αριθμ.: 644/2024 της Κ.Ε ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΠΑΤΡΑΣ του μοναδικού ενδιαφερομένου Νικόλαου Ζαχαρόπουλου  του Οδυσσεύς
 • Οτι ο ανωτέρω Αιτών πληρούσε τους όρους και τα δικαιολογητικά της με αρ.πρωτ.644/2024 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Κ.Ε ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΠΑΤΡΑΣ.
 • Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω απασχόληση θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των Κ.Α. 15-6041.0004 και 15-6054 του Π/Ϋ οικονομικού έτους 2024.

Εισηγούμαι την σύναψη σύμβασης εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. έκτακτου προσωπικού για τις ανάγκες της παραγωγής «Ο Εξηνταβελόνης» του Κωνσταντίνου Οικονόμου, του Άρματος Θέσπιδος της Κοινωφελούς Επιχ/σης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας, όπως αναφέρεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΕΙΚΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.

Νικόλαος Ζαχαρόπουλος  του Οδυσσεύς

ΔΕ - Οδηγός

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015

11/06/2024 – 31/07/2024

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση της προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα και εγκρίνει τη σύναψη σύμβασης εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. έκτακτου προσωπικού με τον κ Νικόλαο Ζαχαρόπουλο  για τις ανάγκες της παραγωγής «Ο Εξηνταβελόνης» του Κωνσταντίνου Οικονόμου, του Άρματος Θέσπιδος της Κοινωφελούς Επιχ/σης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας, όπως αναφέρεται αναλυτικά στον παραπάνω πίνακα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 34/2024

 

Η Γραμματέας του Δ.Σ.                                   Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αγγελική Κωνσταντοπούλου                             Λυδία Καραθανασοπούλου