ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

359η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας της Τρίτης 18 Ιουνίου 2024

19.6.2024


359η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας της Τρίτης   18 Ιουνίου   2024
                                                                                   Αρ.Πρωτ: 806 /18-06-2024

Στην Πάτρα, την Τρίτη  18 Ιουνίου  2024,  συνήλθε σε συνεδρίαση   το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης, ύστερα από την υπ’ αριθμ.: 796/18.06.2024 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ., προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

Θέματα Ημερησίας Διάταξης
1.    Προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας και Π.Ε.Δ.Δ.Ε.
2.    Συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. έκτακτου προσωπικού με την ειδικότητα εργάτη, δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας.
3.    Σύσταση συνεργείου υπερωριών Β΄ εξαμήνου 2024 υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ.-Ι.Δ.Ο.Χ.
4.    Υπερωριακή απασχόληση και αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας
5.    Σύσταση συνεργείου υπερωριών υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. για το χρονικό διάστημα 20/06/2024 έως 31/07/2024.
6.     Έγκριση τιμολογίων Παγίας Προκαταβολής


Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) τακτικών μελών, συμμετείχαν τα έξι (6) παρακάτω τακτικά μέλη, ένα (1) αναπληρωματικό μέλος και τρία  (3) τακτικά μέλη  απόντα.

Παρόντες:
Καραθανασοπούλου Λυδία (Πρόεδρος)
Μαγιάκης Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)
Μητρούλια Σοφία  
Βάης Πέτρος
Ροϊλού Ιωάννα
 Αγγελόπουλος Γεώργιος
Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου Αθηνά (αναπληρώνει τον κ Μιχάλη Αναστασίου)
Απόντες:
Μιχάλης Αναστασίου
Αθανασοπούλου Ευανθία
Σταματιάδου Μαριάννα


Θέματα ημερήσιας διάταξης

1.    Προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας και Π.Ε.Δ.Δ.Ε.
Η Πρόεδρος εισάγει το θέμα ως εξής:
Στα πλαίσια της συνεργασίας της Κοινωφελούς επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας με την Π.Ε.Δ. Δ.Ε, για την πολιτιστική και θεατρική ανάπτυξη της περιφέρειας, πραγματοποιούνται παραστάσεις σε πόλεις και προορισμούς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
‘Όπως και τις προηγούμενες χρονιές, με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση που επισυνάπτεται, θα δοθούν από το ΑΡΜΑ ΘΕΣΠΙΔΟΣ δώδεκα (12) παραστάσεις με την παράσταση «Ο ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗΣ» του Κ. Οικονόμου, σε προορισμούς που προτείνουμε και η Π.Ε.Δ.Δ.Ε θα εγκρίνει, σε όλη την έκταση της Περιφέρειάς μας, με το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00) που έχουν ήδη εγκριθεί από το την υπ’αρίθμ. συνεδρίαση αριθμ. 6 του διοικητικού συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων(Π.Ε.Δ.) Δυτ. Ελλάδας της 23ης Μαΐου 2024, (ΑΔΑ: 62ΨΕΟΚΣ1-ΣΛΚ).
Οι παραστάσεις θα οργανωθούν με τη συνεργασία της Κοινωφελούς επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας με Δήμους και φορείς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και οι είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.
Για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των όρων της προγραμματικής σύμβασης με την Π.Ε.Δ. Δ.Ε., συνιστάται 4μελής Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία απαρτίζεται από:
α) Δύο εκπροσώπους της Π.Ε.Δ. Δ.Ε.
β) Δύο εκπροσώπους της Κοινωφελούς επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας.
Στις αρμοδιότητες της επιτροπής περιλαμβάνεται η παρακολούθηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα που μνημονεύονται σε αυτή.
Βάσει λοιπόν των παραπάνω προτείνω ως εκπροσώπους της Κοινωφελούς επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας για την επιτροπή παρακολούθησης καλής εκτέλεσης της προγραμματικής σύμβασης με την Π.Ε.Δ. Δ.Ε., την πρόεδρο του Δ.Σ. κα. Λυδία Καραθανασοπούλου και τον κ. Πέτρο Βάη (μέλος του Δ.Σ.)

Το Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση της προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα την προγραμματική σύμβαση όπως ακριβώς αναφέρεται στο έγγραφο που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
Ως εκπρόσωποι του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας για την επιτροπή παρακολούθησης καλής εκτέλεσης της προγραμματικής σύμβασης με την ΠΕΔ Δ.Ε.,  το Δ.Σ.  ορίζει την  πρόεδρο του Δ.Σ κα. Λυδία Καραθανασοπούλου και τον κ. Πέτρο Βάη (μέλος του Δ.Σ.)

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 35/2024


2.    Συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. έκτακτου προσωπικού με την ειδικότητα εργάτη, δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται το θέμα ως εξής:
Έχοντας υπόψη:
•    Την παρ. 2 της υπ’ αρίθμ. 23241/04.07.1989 απόφασης του Νομάρχη Αχαΐας (ΦΕΚ 539/10.07.1989) περί του σκοπού σύστασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
•    Την παρ. 1 της υπ’ αρίθμ. 137727/16365/18.11.2010 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (ΦΕΚ 1861/29.11.2010) περί των σκοπών της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
•    Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015 Α’).
•    Τις διατάξεις του νόμου 5045/2023 ΦΕΚ (Α 136/2023) “Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις” που περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις για το νέο μισθολόγιο δημοσίων υπαλλήλων
•    Την υπ’ αρίθμ. 3948/2017 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.
•    Το υπ’ αρίθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ. 2/655/ οικ30134/ 22-09-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί «Πρόσληψης προσωπικού στα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα»
•    Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’)
•    Τις διατάξεις της περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/09
•    Τις διατάξεις του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ Α 6/15.1.2021)
•    Τις ανάγκες και τον προγραμματισμό των παραστάσεων της  Παραγωγής «Ο Εξηνταβελόνης» του Κωνσταντίνου Οικονόμου, του Άρματος Θέσπιδος της Κοινωφελούς Επιχ/σης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας.
•    Τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2024 όπως ψηφίστηκε με την υπ’αριθμ.: 07/2024 απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης και με την υπ’αρίθμ. 27/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων.
•    Την απόφαση 33/2024 (ΑΔΑ: 66ΠΦΟΛ07-Ο6Δ) του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας περί έγκρισης Πρόσληψης προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας.
•    Την με Αρ.Πρωτ. 43710/03-06-2024 (ΑΔΑ: 6ΑΥΑΟΡ1Φ-6ΜΛ) Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί Έγκριση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης διάρκειας από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας.
•    Την με ΑΡ.ΠΡΩΤ. 746/2024 Απόφαση της Προέδρου της Κ.Ε ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΠΑΤΡΑΣ με θέμα τη διενέργεια Πρόσκλησης  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη δύο ατόμων, έκτακτου προσωπικού, λόγω έλλειψης τακτικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ με μερική (4ωρη απασχόληση), διάρκειας δύο (02) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με την ειδικότητα εργάτη, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας και συγκεκριμένα την άμεση ανάγκη της Επιχείρησης για την συσκευασία, μεταφορά,(φόρτωμα-ξεφόρτωμα)και αποθήκευση στις εγκαταστάσεις της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας στο κτίριο ”Μπάρρυ” στην Όθωνος Αμαλίας 9 Πάτρα, και στην αποθήκη που διατηρεί η Επιχείρηση στην οδό Μαρτελάου 11 Πάτρα, των σκηνικών αντικειμένων & του λοιπού εξοπλισμού του «Θεάτρου Απόλλων» ,στα πλαίσια των εργασιών βάση του υπ'αριθμ:429627/12-09-23 εγγράφου του Υπουργείου Πολιτισμού με θέμα «Άμεση διαθεσιμότητα του Θεάτρου «ΑΠΟΛΛΩΝ» της Πάτρας για την αποπεράτωση των μελετών ενόψει της έναρξης των εργασιών αποκατάστασης και λειτουργικής επανάχρησής του» (ΑΔΑ: ΨΠΜΦΟΛ07-ΝΡΦ)
•    Την με αρ.πρωτ.747/2024 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9ΟΛ8ΟΛ07-2Γ1)
•    Την με αρ.πρωτ.768/11-06-2024  Αίτηση και κατάθεση δικαιολογητικών για την πρόσκλησή εκδήλωσης ενδιαφέροντος της υπ΄αριθμ.: 747/2024 της Κ.Ε ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΠΑΤΡΑΣ του Χρήστου Γιαννιώτη  του Παναγιώτη
•    Την με αρ.πρωτ.776/12-06-2024  Αίτηση και κατάθεση δικαιολογητικών για την πρόσκλησή εκδήλωσης ενδιαφέροντος της υπ΄αριθμ.: 747/2024 της Κ.Ε ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΠΑΤΡΑΣ του Ιωάννη Μανή του Ευσταθίου.
•    Ότι οι ανωτέρω αιτούντες πληρούσαν τους όρους και τα δικαιολογητικά της με αρ.πρωτ.747/2024 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Κ.Ε ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΠΑΤΡΑΣ.
•    Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω απασχόληση θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των Κ.Α. 15-6041.0004 και 15-6054 του Π/Ϋ οικονομικού έτους 2024.

Εισηγούμαι την σύναψη σύμβασης εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας και συγκεκριμένα την άμεση ανάγκη της Επιχείρησης για την συσκευασία, μεταφορά,(φόρτωμα-ξεφόρτωμα)και αποθήκευση στις εγκαταστάσεις της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας στο κτίριο ”Μπάρρυ” στην Όθωνος Αμαλίας 9 Πάτρα, και στην αποθήκη που διατηρεί η Επιχείρηση στην οδό Μαρτελάου 11 Πάτρα, των σκηνικών αντικειμένων & του λοιπού εξοπλισμού του «Θεάτρου Απόλλων» ,στα πλαίσια των εργασιών βάση του υπ'αριθμ:429627/12-09-23 εγγράφου του Υπουργείου Πολιτισμού με θέμα «Άμεση διαθεσιμότητα του Θεάτρου «ΑΠΟΛΛΩΝ» της Πάτρας για την αποπεράτωση των μελετών ενόψει της έναρξης των εργασιών αποκατάστασης και λειτουργικής επανάχρησής του», όπως αναφέρεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:
Α/Α    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ    ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ    ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ    ΜΕΙΚΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ    ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ    ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.    Ιωάννης Μανής του Ευσταθίου    ΔΕ - Εργάτης    ΜΕΡΙΚΗ (4ωρη απασχόληση)    Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015    Μ.Κ. (1)    20/06/2024 – 19/08/2024
2.    Χρήστος Γιαννιώτης  του Παναγιώτη    ΥΕ – Εργάτης    ΜΕΡΙΚΗ (4ωρη απασχόληση)    Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015    Μ.Κ. (1)    20/06/2024 – 19/08/2024
Το Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση της προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα τη σύναψη σύμβασης εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας και συγκεκριμένα την άμεση ανάγκη της Επιχείρησης για την συσκευασία, μεταφορά, (φόρτωμα-ξεφόρτωμα) και αποθήκευση, στις εγκαταστάσεις της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας στο κτίριο ”Μπάρρυ” στην Όθωνος Αμαλίας 9 Πάτρα και στην αποθήκη που διατηρεί η Επιχείρηση στην οδό Μαρτελάου 11 Πάτρα, των σκηνικών αντικειμένων και  του λοιπού εξοπλισμού του «Θεάτρου Απόλλων, στα πλαίσια των εργασιών βάση του υπ'αριθμ:429627/12-09-23 εγγράφου του Υπουργείου Πολιτισμού με θέμα «Άμεση διαθεσιμότητα του Θεάτρου «ΑΠΟΛΛΩΝ» της Πάτρας για την αποπεράτωση των μελετών ενόψει της έναρξης των εργασιών αποκατάστασης και λειτουργικής επανάχρησής του», όπως αναφέρεται  αναλυτικά στον παραπάνω  πίνακα.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 36/2024


3.    Σύσταση συνεργείου υπερωριών Β΄ εξαμήνου 2024 υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ.-Ι.Δ.Ο.Χ.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται το θέμα ως εξής:

Έχοντας λάβει υπόψη:
•    Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015
•    Την υπ’     αριθ.:οικ2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών
•    Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/2014 Α’)
•    Το υπ’     αριθ.:οικ2/41768/0022/20-5-2014 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών
•    Το υπ’ αρίΘμ. 1861/Β’/29-11-2010 ΦΕΚ περί σκοπών σύστασης και λειτουργίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας
•    Την υπ’ αρίθμ. 48/2016 απόφαση-βεβαίωση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας περί λειτουργίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης όλες τις ημέρες του μήνα, η οποία απόφαση βασίστηκε στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
•    Τις υπ’ αρίθμ. 79/2023 και 80/2023  αποφάσεις Δ.Σ. περί υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης, για υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και αποζημίωση προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας των Υπαλλήλων ΙΔ.Α.Χ. και ΙΔ.Ο.Χ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
•    Τον αριθμό των υπαλλήλων ΙΔΑΧ- ΙΔΟΧ της Κοινωφελούς Επιχείρησης
•    Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση και η εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη:
α. Των κυρίων σκοπών της επιχείρησης που περιλαμβάνουν καλλιτεχνικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ο οποίες λαμβάνουν χώρα κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (θεατρικές, μουσικές παραστάσεις, συναυλίες κλπ.)
β. Των εποχικών, εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών που δημιουργούνται
•    Την ανάγκη συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης και απασχόλησης προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου για το Β’ εξάμηνο του 2024


Εισηγούμαι:
Α. Την συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης και απασχόλησης κατά τις νυχτερινές ώρες και Κυριακές - εξαιρέσιμες αποτελούμενο από δώδεκα (12) υπαλλήλους ΙΔΑΧ και τρείς (3) υπαλλήλους ΙΔΟΧ της Επιχείρησης, για το Β’ εξάμηνο 2024. Το συνεργείο αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους:

ΙΔΑΧ
Α/Α    Ονοματεπώνυμο    Κατηγορία - Κλάδος - Ειδικότητα    Μ.Κ.    (Σ) ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ    ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1.    Βλαχάκη Συγκλητική    ΠΕ - Διοικητικού - Διοικητικού    13    01/07/2024 31/12/2024    Έως:
•    120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
2.    Βούτος Παναγιώτης    ΔΕ - Τεχνικών - Φροντιστής    11    01/07/2024 31/12/2024    Έως:
•    120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
3.    Γιοβάνη Κωνσταντίνα    ΤΕ – Καλλιτεχνικού - Μουσικών    15    01/07/2024 31/12/2024    Έως:
•    120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
4.    Κουτσούκος Διονύσιος    ΔΕ - Τεχνικών -Ηχητικός    11    01/07/2024 31/12/2024    Έως:
•    120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
5.    Κωνσταντοπούλου Αγγελική    ΤΕ - Οικονομικού Λογιστικού  - Λογιστών    15    01/07/2024 31/12/2024    Έως:
•    120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
6.    Ματθαίου Κωνσταντίνος    ΥΕ - Τεχνικών -Μηχανικός Σκηνής    13    01/07/2024 31/12/2024    Έως:
•    120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
7.    Μαυρίδη Σοφία    ΠΕ - Διοικητικού - Διοικητικού    17    01/07/2024 31/12/2024    Έως:
•    120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
8.    Σάρρας Γεώργιος    ΔΕ - Τεχνικών -Μηχανικός Σκηνής    11    01/07/2024 31/12/2024    Έως:
•    120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
9.    Σωτηρόπουλος Νικόλαος    ΠΕ - Τεχνικών -  Φωτιστής    12    01/07/2024 31/12/2024    Έως:
•    120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
10.    Τσούμα Αθηνά    ΔΕ - Διοικητικού - Διοικητικού    8    01/07/2024 31/12/2024    Έως:
•    120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
11.    Φωτεινόπουλος Ανδρέας    ΥΕ- Τεχνικών -Μηχανικός Σκηνής    10    01/07/2024 31/12/2024    Έως:
•    120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
12.    Χατζηγιάννης Νικόλαος    ΠΕ – Διοικητικού - Διοικητικού    17    01/07/2024 31/12/2024    Έως:
•    120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

ΙΔΟΧ
Α/Α    Ονοματεπώνυμο    Κατηγορία - Κλάδος - Ειδικότητα    Μ.Κ.    (Σ) ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ    ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1.    Περλέγκα Κωνσταντίνα του Άγγελου    ΠΕ – Καλλιτεχνικού - Θεατρολόγος    4    01/07/2024 31/12/2024    Έως:
•    120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
2.    Στέφου Δήμητρα του Ηλία    ΤΕ – Καλλιτεχνικού Αμπιγιέζ – Καλλιτεχνικών Συνεργατών    4    01/07/2024 31/12/2024    Έως:
•    120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
3.    Στρατοπούλου Αλεξάνδρα του Βασιλείου    ΥΕ – Τεχνικού - Κόπτρια - Ράπτρια    2    01/07/2024 31/12/2024    Έως:
•    120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω απασχόληση θα αντιμετωπισθεί για τους μεν ΙΔΑΧ από τις πιστώσεις των Κ.Α. 10-6022 και 10-6052 και για τους δε ΙΔΟΧ από τις πιστώσεις των Κ.Α. 15-6042 και 15-6054 του Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας για το οικονομικό έτος 2024.
Β. Την συγκρότηση συνεργείου για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου αποτελούμενο από έξι (6) υπαλλήλους ΙΔΑΧ και ενός (1) υπαλλήλου Ι.Δ.Ο.Χ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης για το Β’ εξάμηνο του 2024.
Το συνεργείο αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους:
ΙΔΑΧ
Α/Α    Ονοματεπώνυμο    Κατηγορία - Κλάδος - Ειδικότητα    Μ.Κ.    (Σ) ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
1.    Βούτος Παναγιώτης    ΔΕ - Τεχνικών - Φροντιστής    11    01/07/2024 31/12/2024
2.    Κουτσούκος Διονύσιος    ΔΕ - Τεχνικών - Ηχητικός    11    01/07/2024 31/12/2024
3.    Ματθαίου Κωνσταντίνος    ΥΕ - Τεχνικών -Μηχανικός Σκηνής    13    01/07/2024 31/12/2024
4.    Σάρρας Γεώργιος    ΔΕ - Τεχνικών -Μηχανικός Σκηνής    11    01/07/2024 31/12/2024
5.    Σωτηρόπουλος Νικόλαος    ΠΕ - Τεχνικών -  Φωτιστής    12    01/07/2024 31/12/2024
6.    Φωτεινόπουλος Ανδρέας    ΥΕ - Τεχνικών -Μηχανικός Σκηνής    10    01/07/2024 31/12/2024


ΙΔΟΧ
Α/Α    Ονοματεπώνυμο    Κατηγορία - Κλάδος - Ειδικότητα    Μ.Κ.    (Σ) ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
1.    Στρατοπούλου Αλεξάνδρα του Βασιλείου    ΥΕ – Τεχνικού - Κόπτρια - Ράπτρια    2    01/07/2024 31/12/2024

Η δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω απασχόληση θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των Κ.Α. 10-6021 και 10-6052 για τους ΙΔΑΧ  και για τους δε ΙΔΟΧ από τις πιστώσεις των Κ.Α. 15-6042 και 15-6054 του Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας για το οικονομικό έτος 2024.


Το Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση της προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα:
 Α. Την συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης και απασχόλησης κατά τις νυχτερινές ώρες και Κυριακές - εξαιρέσιμες αποτελούμενο από δώδεκα (12) υπαλλήλους ΙΔΑΧ και τρείς (3) υπαλλήλους ΙΔΟΧ της Επιχείρησης, για το Β’ εξάμηνο 2024. Το συνεργείο αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους:

ΙΔΑΧ
Α/Α    Ονοματεπώνυμο    Κατηγορία - Κλάδος - Ειδικότητα    Μ.Κ.    (Σ) ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ    ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1.    Βλαχάκη Συγκλητική    ΠΕ - Διοικητικού - Διοικητικού    13    01/07/2024 31/12/2024    Έως:
•    120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
2.    Βούτος Παναγιώτης    ΔΕ - Τεχνικών - Φροντιστής    11    01/07/2024 31/12/2024    Έως:
•    120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
3.    Γιοβάνη Κωνσταντίνα    ΤΕ – Καλλιτεχνικού - Μουσικών    15    01/07/2024 31/12/2024    Έως:
•    120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
4.    Κουτσούκος Διονύσιος    ΔΕ - Τεχνικών -Ηχητικός    11    01/07/2024 31/12/2024    Έως:
•    120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
5.    Κωνσταντοπούλου Αγγελική    ΤΕ - Οικονομικού Λογιστικού  - Λογιστών    15    01/07/2024 31/12/2024    Έως:
•    120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
6.    Ματθαίου Κωνσταντίνος    ΥΕ - Τεχνικών -Μηχανικός Σκηνής    13    01/07/2024 31/12/2024    Έως:
•    120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
7.    Μαυρίδη Σοφία    ΠΕ - Διοικητικού - Διοικητικού    17    01/07/2024 31/12/2024    Έως:
•    120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
8.    Σάρρας Γεώργιος    ΔΕ - Τεχνικών -Μηχανικός Σκηνής    11    01/07/2024 31/12/2024    Έως:
•    120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
9.    Σωτηρόπουλος Νικόλαος    ΠΕ - Τεχνικών -  Φωτιστής    12    01/07/2024 31/12/2024    Έως:
•    120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
10.    Τσούμα Αθηνά    ΔΕ - Διοικητικού - Διοικητικού    8    01/07/2024 31/12/2024    Έως:
•    120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
11.    Φωτεινόπουλος Ανδρέας    ΥΕ- Τεχνικών -Μηχανικός Σκηνής    10    01/07/2024 31/12/2024    Έως:
•    120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
12.    Χατζηγιάννης Νικόλαος    ΠΕ – Διοικητικού - Διοικητικού    17    01/07/2024 31/12/2024    Έως:
•    120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

ΙΔΟΧ
Α/Α    Ονοματεπώνυμο    Κατηγορία - Κλάδος - Ειδικότητα    Μ.Κ.    (Σ) ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ    ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1.    Περλέγκα Κωνσταντίνα του Άγγελου    ΠΕ – Καλλιτεχνικού - Θεατρολόγος    4    01/07/2024 31/12/2024    Έως:
•    120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
2.    Στέφου Δήμητρα του Ηλία    ΤΕ – Καλλιτεχνικού Αμπιγιέζ – Καλλιτεχνικών Συνεργατών    4    01/07/2024 31/12/2024    Έως:
•    120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
3.    Στρατοπούλου Αλεξάνδρα του Βασιλείου    ΥΕ – Τεχνικού - Κόπτρια - Ράπτρια    2    01/07/2024 31/12/2024    Έως:
•    120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
•    96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω απασχόληση θα αντιμετωπισθεί για τους μεν ΙΔΑΧ από τις πιστώσεις των Κ.Α. 10-6022 και 10-6052 και για τους δε ΙΔΟΧ από τις πιστώσεις των Κ.Α. 15-6042 και 15-6054 του Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας για το οικονομικό έτος 2024.

Β. Την συγκρότηση συνεργείου για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου αποτελούμενο από έξι (6) υπαλλήλους ΙΔΑΧ και ενός (1) υπαλλήλου Ι.Δ.Ο.Χ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης για το Β’ εξάμηνο του 2024.
Το συνεργείο αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους:
ΙΔΑΧ
Α/Α    Ονοματεπώνυμο    Κατηγορία - Κλάδος - Ειδικότητα    Μ.Κ.    (Σ) ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
1.    Βούτος Παναγιώτης    ΔΕ - Τεχνικών - Φροντιστής    11    01/07/2024 31/12/2024
2.    Κουτσούκος Διονύσιος    ΔΕ - Τεχνικών - Ηχητικός    11    01/07/2024 31/12/2024
3.    Ματθαίου Κωνσταντίνος    ΥΕ - Τεχνικών -Μηχανικός Σκηνής    13    01/07/2024 31/12/2024
4.    Σάρρας Γεώργιος    ΔΕ - Τεχνικών -Μηχανικός Σκηνής    11    01/07/2024 31/12/2024
5.    Σωτηρόπουλος Νικόλαος    ΠΕ - Τεχνικών -  Φωτιστής    12    01/07/2024 31/12/2024
6.    Φωτεινόπουλος Ανδρέας    ΥΕ - Τεχνικών -Μηχανικός Σκηνής    10    01/07/2024 31/12/2024


ΙΔΟΧ
Α/Α    Ονοματεπώνυμο    Κατηγορία - Κλάδος - Ειδικότητα    Μ.Κ.    (Σ) ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
1.    Στρατοπούλου Αλεξάνδρα του Βασιλείου    ΥΕ – Τεχνικού - Κόπτρια - Ράπτρια    2    01/07/2024 31/12/2024

Η δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω απασχόληση θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των Κ.Α. 10-6021 και 10-6052 για τους ΙΔΑΧ  και για τους δε ΙΔΟΧ από τις πιστώσεις των Κ.Α. 15-6042 και 15-6054 του Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας για το οικονομικό έτος 2024.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 37/2024

4.    Υπερωριακή απασχόληση και αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται το θέμα ως εξής:
Έχοντας υπόψη:
•    Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015 Α’)
•    Την υπ’ αριθ.:οικ2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών
•    Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/2014 Α’)
•    Το υπ’ αριθ.: οικ2/41768/0022/20-5-2014 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών
•    Το υπ’ αρίθμ. 1861/Β’/29-11-2010 ΦΕΚ περί σκοπών σύστασης και λειτουργίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης
•    Την υπ’ αρίθμ. 48/2016 απόφαση-βεβαίωση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας περί λειτουργίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης όλες τις ημέρες του μήνα, η οποία απόφαση βασίστηκε στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Κοινωφελούς επιχείρησης.
•    Τον αριθμό των υπαλλήλων της Κοινωφελούς Επιχείρησης
•    Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση και η εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη:
1. Των κυρίων σκοπών της επιχείρησης που περιλαμβάνουν καλλιτεχνικές-εκπαιδευτικές δραστηριότητες (θεατρικά, μουσικά, εκπαιδευτικά προγράμματα).
2. Των εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών που δημιουργούνται.
•    Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω απασχόληση θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των Κ.Α. 15-6042 & 15-6054 του Π/Ϋ οικονομικού έτους 2024.
Εισηγούμαι την έγκριση:

Α. Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης δύο (2) υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. της επιχείρησης κατά το χρονικό διάστημα από 20/06/2024 και 31/07/2024, για 30 ώρες ανά υπάλληλο ανά μήνα με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση.

Β. Υπερωριακής εργασίας (α) κατά τις νυχτερινές ώρες και (β) κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες δύο (2) υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. της επιχείρησης κατά το χρονικό διάστημα από 20/06/2024 και 31/07/2024 για 32 ώρες για την υποπερίπτωση (α) και για 32 ώρες για την υποπερίπτωση (β), ανά υπάλληλο ανά μήνα με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση.

Γ. Αποζημίωσης για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου δύο (2) υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. της επιχείρησης κατά το χρονικό διάστημα από 20/06/2024 και 31/07/2024, έως 104 ώρες συνολικά και για τους δυο (2) υπαλλήλους Ι.Δ.Ο.Χ. με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Το Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση της προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα:
 Α. Υπερωριακή απογευματινή απασχόληση δύο (2) υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. της επιχείρησης κατά το χρονικό διάστημα από 20/06/2024 και 31/07/2024, για 30 ώρες ανά υπάλληλο ανά μήνα με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση.

Β. Υπερωριακή εργασία (α) κατά τις νυχτερινές ώρες και (β) κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες δύο (2) υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. της επιχείρησης κατά το χρονικό διάστημα από 20/06/2024 και 31/07/2024 για 32 ώρες για την υποπερίπτωση (α) και για 32 ώρες για την υποπερίπτωση (β), ανά υπάλληλο ανά μήνα με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση.

Γ. Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου δύο (2) υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. της επιχείρησης κατά το χρονικό διάστημα από 20/06/2024 και 31/07/2024, έως 104 ώρες συνολικά και για τους δυο (2) υπαλλήλους Ι.Δ.Ο.Χ. με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 38/2024


5.    Σύσταση συνεργείου υπερωριών υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. για το χρονικό διάστημα 20/06/2024 έως 31/07/2024.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται το θέμα ως εξής:
Έχοντας λάβει υπόψη:
•    Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015
•    Την υπ’     αριθ.:οικ2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών
•    Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/2014 Α’)
•    Το υπ’     αριθ.:οικ2/41768/0022/20-5-2014 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών
•    Το υπ’ αρίΘμ. 1861/Β’/29-11-2010 ΦΕΚ περί σκοπών σύστασης και λειτουργίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας
•    Την υπ’ αρίθμ. 48/2016 απόφαση-βεβαίωση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας περί λειτουργίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης όλες τις ημέρες του μήνα, η οποία απόφαση βασίστηκε στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
•    Την υπ’αρίθμ. …/2024  αποφάσεις Δ.Σ. περί υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης, για υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και αποζημίωση προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας των Υπαλλήλων ΙΔ.Ο.Χ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
•    Τον αριθμό των υπαλλήλων ΙΔΟΧ της Κοινωφελούς Επιχείρησης
•    Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση και η εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη:
α. Των κυρίων σκοπών της επιχείρησης που περιλαμβάνουν καλλιτεχνικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ο οποίες λαμβάνουν χώρα κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (θεατρικές, μουσικές παραστάσεις, συναυλίες κλπ.)
β. Των εποχικών, εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών που δημιουργούνται.
γ. Τις ανάγκες της Παραγωγής «Ο Εξηνταβελόνης» του Κωνσταντίνου Οικονόμου, του Άρματος Θέσπιδος της Κοινωφελούς Επιχ/σης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας.
•    Την ανάγκη συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης και απασχόλησης προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου για το χρονικό διάστημα 20/06/2024 έως 31/07/2024.

Εισηγούμαι:
Α. Την συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης και απασχόλησης κατά τις νυχτερινές ώρες και Κυριακές - εξαιρέσιμες αποτελούμενο από δύο (2) υπαλλήλους Ι.Δ.Ο.Χ. της Επιχείρησης, για το χρονικό διάστημα 20/06/2024 έως 31/07/2024.
Το συνεργείο αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους:
ΙΔΟΧ
Α/Α    Ονοματεπώνυμο    Κατηγορία - Κλάδος - Ειδικότητα    Μ.Κ.    (Σ) ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ    ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1.    Θεοδωρόπουλος  Παναγιώτης του Χρήστου    ΔΕ - Τεχνικών -Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων    2    20/06/2024 31/07/2024    Έως:
•    30 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
•    32 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
•    32 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
2.    Ζαχαρόπουλος Νικόλαος του Οδυσσεύς    ΔΕ - Οδηγός    1    20/06/2024  31/07/2024    Έως:
•    30 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
•    32 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
•    32 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω απασχόληση θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των Κ.Α. 15-6042 και 15-6054 του Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας για το οικονομικό έτος 2024.  
Β. Την συγκρότηση συνεργείου για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου αποτελούμενο από δύο (2) υπαλλήλους Ι.Δ.Ο.Χ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης, για το χρονικό διάστημα 20/06/2024 έως 31/07/2024.
Το συνεργείο αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους:
ΙΔΟΧ
Α/Α    Ονοματεπώνυμο    Κατηγορία - Κλάδος - Ειδικότητα    Μ.Κ.    (Σ) ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
1.    Θεοδωρόπουλος  Παναγιώτης του Χρήστου    ΔΕ - Τεχνικών -Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων    2    20/06/2024
31/07/2024
2.    Ζαχαρόπουλος Νικόλαος του Οδυσσεύς    ΔΕ - Οδηγός    1    20/06/2024
31/07/2024

Η δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω απασχόληση θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των Κ.Α. 15-6042 και 15-6054 του Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας για το οικονομικό έτος 2024.
Το Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση της προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα :
Α. Την συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης και απασχόλησης κατά τις νυχτερινές ώρες και Κυριακές - εξαιρέσιμες αποτελούμενο από δύο (2) υπαλλήλους Ι.Δ.Ο.Χ. της Επιχείρησης, για το χρονικό διάστημα 20/06/2024 έως 31/07/2024.
Το συνεργείο αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους:
ΙΔΟΧ
Α/Α    Ονοματεπώνυμο    Κατηγορία - Κλάδος - Ειδικότητα    Μ.Κ.    (Σ) ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ    ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1.    Θεοδωρόπουλος  Παναγιώτης του Χρήστου    ΔΕ - Τεχνικών -Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων    2    20/06/2024 31/07/2024    Έως:
•    30 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
•    32 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
•    32 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
2.    Ζαχαρόπουλος Νικόλαος του Οδυσσεύς    ΔΕ - Οδηγός    1    20/06/2024  31/07/2024    Έως:
•    30 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
•    32 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
•    32 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω απασχόληση θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των Κ.Α. 15-6042 και 15-6054 του Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας για το οικονομικό έτος 2024.  
Β. Την συγκρότηση συνεργείου για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου αποτελούμενο από δύο (2) υπαλλήλους Ι.Δ.Ο.Χ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης, για το χρονικό διάστημα 20/06/2024 έως 31/07/2024.
Το συνεργείο αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους:
ΙΔΟΧ
Α/Α    Ονοματεπώνυμο    Κατηγορία - Κλάδος - Ειδικότητα    Μ.Κ.    (Σ) ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
1.    Θεοδωρόπουλος  Παναγιώτης του Χρήστου    ΔΕ - Τεχνικών -Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων    2    20/06/2024
31/07/2024
2.    Ζαχαρόπουλος Νικόλαος του Οδυσσεύς    ΔΕ - Οδηγός    1    20/06/2024
31/07/2024

Η δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω απασχόληση θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των Κ.Α. 15-6042 και 15-6054 του Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας για το οικονομικό έτος 2024.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 39/2024

6.    Έγκριση τιμολογίων Παγίας Προκαταβολής
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται το θέμα ως εξής:
Έχοντας υπόψη:
•    Την απόφαση 21/2024 του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία συστάθηκε παγία προκαταβολή και ορίστηκε ο διαχειριστής αυτής ο Παναγιώτης Βούτος
•    Το υπ΄αρίθμ.: Α99/01-03-2024 χρηματικό ένταλμα με το οποίο εισπράχθηκε η παγία προκαταβολή από το διαχειριστή αυτής
•    τα άρθρα 32 έως 35 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959
•    το άρθρο 173 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06)
•    τις διατάξεις του Ν. 4555/2018
•    την περ. δ παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
•    τα δικαιολογητικά των δαπανών που έγιναν από την παγία προκαταβολή

Εισηγούμαι την έγκριση των δαπανών που έγιναν από την παγία προκαταβολή από 01/01/2024 έως 31/05/2024 σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.


Το Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση της προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα και εγκρίνει τις δαπάνες  που πραγματοποιήθηκαν από την παγία προκαταβολή από 01/01/2024 έως 31/05/2024 σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος  της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 40/2024

 

Η Γραμματέας του Δ.Σ.            Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αγγελική Κωνσταντοπούλου        Λυδία Καραθανασοπούλου