ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

343η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας της Τετάρτης 22 Νοεμβρίου 2023

23.11.2023

                                                                                Αρ.Πρωτ: 1385/22-11-2023

Στην Πάτρα, την Τετάρτη  22 Νοεμβρίου  2023,  συνήλθε σε  συνεδρίαση  το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, ύστερα από την υπ’ αριθμ.: 1367/17.11.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

 1. Προϋπολογισμός της Δραματικής Σχολής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας έτους 2023 – 2024 και εκτίμηση του αγώνα για το άνοιγμα της σχολής.
 2. Συμβάσεις έκτακτου καλλιτεχνικού προσωπικού ΙΔΟΧ, του Διευθυντή σπουδών και των καθηγητών της Δραματικής σχολής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας
 3. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 46/2023 απόφασης (Συμβάσεις έκτακτου καλλιτεχνικού προσωπικού  για τις ανάγκες του θεατρικού εργαστηρίου παιδιών και εφήβων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας).
 4. Σύμβαση  έκτακτου καλλιτεχνικού προσωπικού  για τις ανάγκες του θεατρικού εργαστηρίου παιδιών και εφήβων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.
 5. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) μεταξύ Σ.Ε.Η και ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας
 6. Προϋπολογισμός της συμπαραγωγής με την εταιρία ΜΗΧΑΝΗ ΤΕΧΝΗΣ με τίτλο  ¨Μακελειό στο Παρίσι¨ σε σκηνοθεσία Χρήστου Στρέπκου
 7. Έγκριση Προκήρυξης για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας
 8. Εξειδίκευση πιστώσεων
 9. Έγκριση τιμολογίων παγίας προκαταβολής

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) τακτικών μελών, συμμετείχαν τα έξι (6) παρακάτω τακτικά μέλη, δύο (2) αναπληρωματικά μέλη και τρία (3) τακτικά μέλη  απόντα.

Παρόντες:

Πέτρος Βάης  (Πρόεδρος) 

Γεώργιος Μαγιάκης  (Αντιπρόεδρος)

Μαριάννα Σταματιάδου 

Τζέλα Λάζαρη 

Θεόδωρος Ντρίνιας

Ιωάννα Ροϊλού-Παναγοδημητρακοπούλου

Μαίρη Νικολάου (αναπληρώνει τον κ Μιχάλη Αναστασίου)

Σκιαδάς Παναγιώτης (αναπληρώνει την κ Μαριάννα Ανδριοπούλου)

Απόντες:

Μιχάλης Αναστασίου

Μαριάννα Ανδριοπούλου

Αναστασία Μανωλοπούλου

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι σπουδαστές της σχολής κ. Ασημίνα – Σοφία Χριστοπούλου, κ. Γιάννης Παναγόπουλος, κ. Αργυρώ Πολίτη και κ. Γιώργος Σώλος

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

 1. Προϋπολογισμός της Δραματικής Σχολής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας έτους 2023 – 2024 και εκτίμηση του αγώνα για το άνοιγμα της σχολής.

Α. ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

15-6114

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

4.128,00€

00-6131

ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

12.272,25€

00-6433

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ

250,00€

15-6041

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

92.873,00€

15-6054

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

20.703,00€

15-6615.0000

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

300,00€

15-6471.0000

ΕΞΟΔΑ ΣΚΗΝΙΚΩΝ (ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ)

250,00€

15-6471.0001

ΕΞΟΔΑ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ (ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ)

250,00€

10-6611

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

300,00€

15-6236

ΛΟΙΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ (ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ)

500,00€

15-7131

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΞΙΦΟΣ-ΣΤΡΩΜΑ)

210,00€

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ :

132.036,25€

     

Β.ΕΣ

 

 

ΒΒΒ

 

 

 

Β. ΕΣΟΔΑ

ΕΤΟΣ:

Α’ ΕΤΟΣ: 15 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Β’ ΕΤΟΣ: 10 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Γ’ ΕΤΟΣ: 8 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

ΕΣΟΔΑ/ΜΗΝΑ

(Δίδακτρα: 170,00€)

2.550,00€

1.700,00€

1.360,00€

ΕΣΟΔΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

19.125,00€

12.750,00€

10.200,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:

42.075,00€

 

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα τον  Προϋπολογισμό της Δραματικής Σχολής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας έτους 2023 – 2024 όπως ακριβώς αναφέρεται στους παραπάνω πίνακες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 64 /2023

 1. Συμβάσεις έκτακτου καλλιτεχνικού προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ., του Διευθυντή σπουδών και των καθηγητών της Δραματικής σχολής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

Ο Πρόεδρος εισάγει το θέμα ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

 1. Την παρ. 2 της υπ’ αρίθμ. 23241/04.07.1989 απόφασης του Νομάρχη Αχαΐας (ΦΕΚ 539/10.07.1989) περί του σκοπού σύστασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
 2. Την παρ. 1 της υπ’ αρίθμ. 137727/16365/18.11.2010 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (ΦΕΚ 1861/29.11.2010) περί των σκοπών της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015 Α’).
 4. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 2/9844/ΔΕΠ/2023 (ΦΕΚ 1077/Β/24-02-2023) «Καθορισμός αποδοχών του καλλιτεχνικού προσωπικού παραστατικών τεχνών θεάτρου, χορού και κινηματογράφου το οποίο απασχολείται ή προσλαμβάνεται στους Ο.Τ.Α. και τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα αυτών, τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)».
 5. Την υπ’ αρίθμ. 3948/2017 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.
 6. Το υπ’ αρίθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ. 2/655/ οικ30134/ 22-09-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί «Πρόσληψης προσωπικού στα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα»
 7. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’)
 8. Τις διατάξεις της περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/09
 9. Τις ανάγκες και τον προγραμματισμό της Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.
 10. Τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2023 όπως ψηφίστηκε με την υπ’αριθμ.: 89/2022 απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης και με την υπ’αρίθμ.: 874/2022  απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων.                                   
 11. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω απασχόληση θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των Κ.Α. 15-6041 και 15-6054 των Π/Υ οικονομικών ετών  2023-2024.

Εισηγούμαι την σύναψη συμβάσεων εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ  έκτακτου καλλιτεχνικού προσωπικού καθηγητών της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης & του Διευθυντή σπουδών, όπως αναφέρονται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΜΕΙΚΤΗ ΑΜΟΙΒΗ/ ΩΡΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.

Αναστασόγλου Δέσποινα

Εκπαίδευση Alexander – Κινησιολογία

6

30,00€

23/11/2023 – 15/07/2024

2.

Αντωνοπούλου Γαβριέλα

Κίνηση-Χορός

6

30,00 €

23/11/2023 – 15/07/2024

3.

Δερμάτης Αθανάσιος

Θεατρική Ξιφασκία-Σκηνική

6

30,00 €

23/11/2023 – 15/07/2024

4.

Ζαμπουλάκης Γιώργος

Υποκριτική-Αυτοσχεδιασμός

9

30,00 €

23/11/2023 – 15/07/2024

5.

Κόκκαλης Βασίλης

Υποκριτική-Αυτοσχεδιασμός

8

21,50€

23/11/2023 – 15/07/2024

6.

Κολλυροπούλου Κατερίνα

Υποκριτική-Αυτοσχεδιασμός

4

21,50€

23/11/2023 – 15/07/2024

7.

ΜάκΛέλλαν Κέννυ

Σκηνογραφία-Ενδυματολογία

6

30,00 €

23/11/2023 – 15/07/2024

8.

Βαβαδάκης Μάνος

Αγωγή Προφορικού Λόγου

6

30,00 €

23/11/2023 – 15/07/2024

9.

Λεοντάρης Γιάννης

Υποκριτική -Αυτοσχεδιασμός

13

30,00 €

23/11/2023 – 15/07/2024

10.

Πέτρου Βερόνα

Φιλοσοφία

2

30,00€

23/11/2023 – 15/07/2024

11.

Σιούτης Δημήτρης

Δραματολογία

6

21,50€

23/11/2023 – 15/07/2024

12.

Σπυράκη Όλγα

Κίνηση-Χορός

6

21,50€

23/11/2023 – 15/07/2024

13.

Φιλίπποβα Έλενα

Υποκριτική-Αυτοσχεδιασμός

10

30,00 €

23/11/2023 – 15/07/2024

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΜΙΚΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

1.

Μουστάκης Περικλής

Διευθυντής Σπουδών της Δραματικής Σχολής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

Ν. 4354/2015  & ΚΥΑ 2/9844/ΔΕΠ/2023 (ΦΕΚ 1077/Β/24-02-2023)

23/11/2023 – 15/07/2024

 

 

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα την σύναψη συμβάσεων εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ  έκτακτου καλλιτεχνικού προσωπικού καθηγητών της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης & του Διευθυντή σπουδών, όπως αναφέρονται αναλυτικά στους παραπάνω  πίνακες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 65 /2023

 1. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 46/2023 απόφασης (Συμβάσεις έκτακτου καλλιτεχνικού προσωπικού για τις ανάγκες του θεατρικού εργαστηρίου παιδιών και εφήβων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας).

Ο Πρόεδρος εισάγει το θέμα ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

 1. Την παρ. 2 της υπ’ αρίθμ. 23241/04.07.1989 απόφασης του Νομάρχη Αχαΐας (ΦΕΚ 539/10.07.1989) περί του σκοπού σύστασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
 2. Την παρ. 1 της υπ’ αρίθμ. 137727/16365/18.11.2010 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (ΦΕΚ 1861/29.11.2010) περί των σκοπών της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015 Α’).
 4. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 2/9844/ΔΕΠ/2023 (ΦΕΚ 1077/Β/24-02-2023) «Καθορισμός αποδοχών του καλλιτεχνικού προσωπικού παραστατικών τεχνών θεάτρου, χορού και κινηματογράφου το οποίο απασχολείται ή προσλαμβάνεται στους Ο.Τ.Α. και τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα αυτών, τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)».
 5. Την υπ’ αρίθμ. 3948/2017 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.
 6. Το υπ’ αρίθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ. 2/655/ οικ30134/ 22-09-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί «Πρόσληψης προσωπικού στα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα»
 7. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’)
 8. Τις διατάξεις της περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/09
 9. Τις ανάγκες και τον προγραμματισμό του Θεατρικού  Εργαστηρίου για Παιδιά και Εφήβους της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.
 10. Τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2023 όπως ψηφίστηκε υπ’αρίθμ.: 89/2022 απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης και με την υπ’αρίθμ.: 874/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων.
 11. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω απασχόληση των υπαλλήλων του θεατρικού εργαστηρίου παιδιών και εφήβων θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2023 & 2024.

 

Με την υπ’αρίθμ. 46/2023 απόφαση του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας ψηφίστηκε ομόφωνα η υπ’αρίθμ.πρωτ.: 930/01-09-2023 σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. έκτακτου καλλιτεχνικού προσωπικού της Κας. Περλέγκα Κωνσταντίνας του Άγγελου για τις ανάγκες του θεατρικού εργαστηρίου παιδιών και εφήβων της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Τώρα εισηγούμαι την τροποποίηση της υπ’αρίθμ 46/2023 απόφασης του Δ.Σ., ως προς: α) Διάρκεια της σύμβασης, β) Αντικείμενο σύμβασης & γ) Μηνιαία Μικτή Αμοιβή, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΜΙΚΤΗ ΑΜΟΙΒΗ

1.

Περλέγκα Κωνσταντίνα του Άγγελου

Θεατρολόγος - Εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού – Βοηθός Υπεύθυνου Δραματικής Σχολής

Πλήρης Απασχόληση

01/09/2023-31/07/2024

Ν. 4354/2015  & ΚΥΑ 2/9844/ΔΕΠ/2023 (ΦΕΚ 1077/Β/24-02-2023)

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα επί των παρόντων και εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’αρίθμ 46/2023 απόφασης του Δ.Σ., ως προς: α) Διάρκεια της σύμβασης, β) Αντικείμενο σύμβασης & γ) Μηνιαία Μικτή Αμοιβή, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα.

Ο κ. Ντρίνιας Θεόδωρος απέχει από την ψηφοφορία καθώς αποχώρησε από τη συνεδρίαση

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 66 /2023

 1. Σύμβαση έκτακτου καλλιτεχνικού προσωπικού για τις ανάγκες του θεατρικού εργαστηρίου παιδιών και εφήβων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.

Ο Πρόεδρος εισάγει το θέμα ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

 1. Την παρ. 2 της υπ’ αρίθμ. 23241/04.07.1989 απόφασης του Νομάρχη Αχαΐας (ΦΕΚ 539/10.07.1989) περί του σκοπού σύστασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
 2. Την παρ. 1 της υπ’ αρίθμ. 137727/16365/18.11.2010 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (ΦΕΚ 1861/29.11.2010) περί των σκοπών της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015 Α’).
 4. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 2/9844/ΔΕΠ/2023 (ΦΕΚ 1077/Β/24-02-2023) «Καθορισμός αποδοχών του καλλιτεχνικού προσωπικού παραστατικών τεχνών θεάτρου, χορού και κινηματογράφου το οποίο απασχολείται ή προσλαμβάνεται στους Ο.Τ.Α. και τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα αυτών, τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)».
 5. Την υπ’ αρίθμ. 3948/2017 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.
 6. Το υπ’ αρίθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ. 2/655/ οικ30134/ 22-09-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί «Πρόσληψης προσωπικού στα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα»
 7. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’)
 8. Τις διατάξεις της περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/09
 9. Τις ανάγκες και τον προγραμματισμό του Θεατρικού  Εργαστηρίου για Παιδιά και Εφήβους της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.
 10. Τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2023 όπως ψηφίστηκε υπ’αρίθμ.: 89/2022 απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης και με την υπ’αρίθμ.: 874/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων.
 11. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω απασχόληση των υπαλλήλων του θεατρικού εργαστηρίου παιδιών και εφήβων θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2023 & 2024.

 

Εισηγούμαι την σύναψη σύμβασης εργασίας όπως αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΜΙΚΤΗ ΑΜΟΙΒΗ

1.

Τσίχλας Νικόλαος του Κωνσταντίνου

Ηθοποιός - Εμψυχωτής θεατρικού παιχνιδιού

Μερική Απασχόληση

23/11/2023-30/06/2024

Ν. 4354/2015  & ΚΥΑ 2/9844/ΔΕΠ/2023 (ΦΕΚ 1077/Β/24-02-2023)

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα επί των παρόντων  και εγκρίνει τη σύναψη σύμβασης με τον κ Νικόλαο Τσίχλα όπως ακριβώς αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα.

Ο κ. Ντρίνιας Θεόδωρος απέχει από την ψηφοφορία καθώς αποχώρησε από τη συνεδρίαση

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 67 /2023

 1. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) μεταξύ Σ.Ε.Η και ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΘΟΠΟΙΩΝ

στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ

Σήμερα την,

Α) Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας) με έδρα την Πάτρα (οδός Όθωνος-Αμαλίας 6), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πέτρο Βάη, σύμφωνα με το άρθρο ………….του Καταστατικού και την …………………………. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Πρόεδρο του ΔΣ  κ. Πέτρο Βάη

Β) Οι εκπρόσωποι του εργασιακού σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών» (Σ.Ε.Η.) που εδρεύει στην Αθήνα (Κάνιγγος 33)

1. Σπύρος Μπιμπίλας, Πρόεδρος του Δ.Σ.

2. Άρης Λάσκος, Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.

ειδικά και νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από το Δ.Σ. του Σ.Ε.Η. συμφώνησαν στα ακόλουθα σχετικά με τους όρους  εργασίας των ηθοποιών που απασχολούνται στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Στην περίπτωση των ηθοποιών που εργάζονται στα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. υπάρχει η ιδιομορφία της διάστασης της εργασιακής έδρας με την φυσική έδρα. Αυτό συμβαίνει όταν ο εργαζόμενος ηθοποιός είναι κάτοικος άλλης πόλης. Για να αντιμετωπιστεί αυτή η ιδιομορφία, γεννάται η ανάγκη επιδόματος διαβίωσης, ώστε ο ηθοποιός να μπορεί να ανταπεξέλθει στις αυξημένες βιοποριστικές του ανάγκες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

1.         Ηθοποιός είναι ο καλλιτέχνης που συμμετέχει στην παράσταση και ερμηνεύει τον οιονδήποτε ρόλο, έστω και βουβό. Ειδικότερα ο ρόλος προκύπτει είτε από τα δραματικά πρόσωπα τουταυ έργου (dramrnatis persοnae) είτε από τη σκηνοθετική δραματουργική επεξεργασία. Κομπάρσος είναι τoα πρόσωπο που, ενώ δεν έχει λάβει καλλιτεχνική εκπαίδευση, δεν εκφράζεται με λόγο και δεν προβλέπεται ρητά από τoα κείμενο του έργου, μετέχει στην παράσταση.

Προϋπόθεση για την πρόσληψη εργαζόμενου στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας με την ειδικότητα του ηθοποιού είναι ο τελευταίος: α) Να είναι απόφοιτος αναγνωρισμένης από το κράτος Δραματικής ή άλλης καλλιτεχνικής Σχολής, ή β) να είναι απόφοιτος Πανεπιστημιακών τμημάτων Θεάτρου (Σχολή Καλών Τεχνών, Αριστοτεέλείιου ΠανεπιστημίουΠανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ΠανεπιστημίουΠανεπιστήμιου Πελοποννήσου), ή γ) να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 200 ημερομίσθια με την ειδικότητα του ηθοποιού.

2.         Η παρούσα Σ.Σ.Ε. καλύπτει όλους τους ηθοποιούς που εργάζονται στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας και την αναγνωρισμένη από το ΥΠΠΟΑ Ανώτερη Δραματική Σχολή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας (έτος ίδρυσης 2013),  καθώς και τα μέλη του Σ.Ε.Η. που εργάζονται έχοντας μαζί με την ειδικότητα του ηθοποιού και άλλη ειδικότητα.

3.         Θεατρική παράσταση είναι η δημόσια εκτέλεση έργου (ή αποσπάσματος έργου) οποιασδήποτε μορφής (πρόζας, μελοδράματος, επιθεωρήσεων, σκετς, μουσικών μελοδραμάτων, μουσικών χορευτικών έργων, έργων παντομίμας, κ.λπ.), μονόπρακτου ή πολύπρακτου, ανεξάρτητα από τα χώρο της παράστασης και από το σκοπό της. Περαιτέρω, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας δύναται να παρουσιάσει θΘεατρική παράσταση —και με τις μορφές που αυτή παραπάνω ορίζεται- στο κοινό μέσω διαδικτυακής μετάδοσης εικονορροών και η οποία μετάδοση μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε ζωντανά (ζωντανή ροή — σύγχρονη μετάδοση — live streaming) είτε ασύγχρονα (online streaming ή κατ απαίτηση μετάδοση — on demand). Ρητά και ανεπιφύλακτα συμφωνείται ότι για τη συμμετοχή ηθοποιού σε παράσταση μέσω ζωντανής μετάδοσης εικονορροών (liνe streaming), απαιτείται η σχετική πρόβλεψη στην ατομική σύμβαση εργασίας του ηθοποιού, στην οποία επίσης πρέπει να αναφέρονται ρητά και αυτούσιοι οι όροι της παρούσας, που αφορούν στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις του ηθοποιού για τη συμμετοχή του σε liνe streaming παραστάσεις.

Βεβαίως, κοινά αποδεκτή θέση του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας και του Σ.Ε.Η., είναι ότι η διαδικτυακή μετάδοση των θεατρικών και λοιπών εν γένει καλλιτεχνικών παραστάσεων και εκδηλώσεων, δεν υποκαθιστά τη ζωντανή θεατρική πράξη, που αποτελεί και το έδαφος της καλλιτεχνικής τους έκφρασης, ανατρέποντας έτσι τη βασική σχέση ηθοποιού - θεατή, που αποτελεί ουσιώδη όρο της θεατρικής τέχνης.

4.         Εκτός έδρας θεωρείται η εργασία που παρέχεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χλμ. από την έδρα που ορίζεται στη σύμβαση Εργασίας των ηθοποιών. Δ δεν επιτρέπεται να ορίζεται πολλαπλή έδρα του ηθοποιού.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - Θεσμικές ρυθμίσεις

1. Η ατομική σύμβαση πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον: α) την έναρξη και τη λήξη της, β) το μισθό και τις εν γένει αποδοχές του ηθοποιού, γ) την έδρα του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου.

2. Η σύμβαση θεατρικής εργασίας συντάσσεται με ευθύνη του Θεάτρου σε δύο αντίγραφα. Από τα δύο, το ένα παίρνει ο ηθοποιός αμέσως μετά την υπογραφή και το άλλο το Θέατρο.

3. Οι  ατομικές συμβάσεις εργασίας των ηθοποιών του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. είναι τουλάχιστον τρίμηνης (3) διάρκειας. Για την προετοιμασία της κάθε παράστασης ορίζεται ως ελάχιστο όριο οι 40 πρόβες. Επιτρέπεται να συμφωνηθεί μικρότερη διάρκεια της σύμβασης (δοκιμές-παραστάσεις) μόνο στην περίπτωση αντικατάστασης ηθοποιού, ο οποίος για σοβαρό λόγο κωλύεται να συνεχίσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

4. Όταν η σύμβαση εργασίας παρατείνεται μετά την Κυριακή των Βαΐων, το Θέατρο έχει δικαίωμα να απασχολήσει τον ηθοποιό τη Μεγάλη Εβδομάδα μόνο για τέσσερις ημέρες και υποχρεούται να τον αμείβει κανονικά ολόκληρη την εβδομάδα με το συμφωνημένο μισθό.

5. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο ηθοποιός οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του στο Θέατρο και εκείνο έχει υποχρέωση να δέχεται τις συμφωνημένες υπηρεσίες του ηθοποιού.

6. Το Θέατρο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση στις εξής περιπτώσεις:

Αδικαιολόγητη απουσία ή καθυστερημένη προσέλευση (πέραν των 45 λεπτών) του ηθοποιού από μία παράσταση. Η αδικαιολόγητη απουσία από τρεις (3) δοκιμές στο ίδιο έργο. Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση προσέλευσης (πέραν των 30 λεπτών) σε έξι (6) δοκιμές στο ίδιο έργο.

7.         Ο ηθοποιός που παίρνει μέρος σε μία παράσταση ημερησίως μπορεί την ίδια  ημέρα να απασχοληθεί και σε δοκιμή διάρκειας μέχρι το πολύ πέντε (5) ωρών. Οι δοκιμές δεν επιτρέπεται να διαρκούν περισσότερο από τρεις (3) ώρες εάν ο ηθοποιός την ίδια μέρα έχει δύο (2) παραστάσεις με τον ίδιο ή με άλλο θίασο. Σε καμία περίπτωση πάντως η συνολική εργασία δεν μπορεί να ξεπερνά τις επτά (7) ώρες. Ειδικά για τα μέλη του χορού του αρχαίου δράματος, το ανώτατο όριο διάρκειας των δοκιμών ορίζεται σε τρεις (3) ώρες για τις ημέρες που έχουν παράσταση.

8. Ο ηθοποιός δικαιούται διάλειμμα 10 λεπτών κάθε ώρα. Με τη συγκατάθεση του θιάσου μπορούν να γίνουν συνεχόμενα ορισμένα διαλείμματα, πάντως στο 5ωρο ο χρόνος διαλείμματος είναι 50 λεπτά και περιλαμβάνεται στο χρόνο εργασίας.

9. Σε περίπτωση διπλής διανομής και οι δύο ηθοποιοί πραγματοποιούν ίσες δοκιμές, μία τουλάχιστον γενική δοκιμή, η συμμετοχή τους δε στις παραστάσεις ορίζεται το ένα δεύτερο για το καθένα.

10. Οι δοκιμές για κάθε ηθοποιό (και για δεύτερες διανομές εάν υπάρχουν) αρχίζουν το αργότερο ένα μήνα πριν από την έναρξη των παραστάσεων.

11. Εάν ο ηθοποιός πρόκειται να υποδυθεί ρόλο σε διπλή διανομή με άλλον ηθοποιό, αυτό πρέπει να αναγράφεται στην ατομική σύμβαση εργασίας.

12. Σε περίπτωση αντικατάστασης είναι υποχρεωτική η αναγραφή στο πρόγραμμα ότι ο συγκεκριμένος ηθοποιός κάνει αντικατάσταση.

13. Οι παραστάσεις στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό δεν επιτρέπεται να είναι περισσότερες από οκτώ (8) την εβδομάδα και δύο (2) την ημέρα. Ειδικά οι παραστάσεις αρχαίου δράματος δεν επιτρέπεται να είναι περισσότερες από έξι (6) την εβδομάδα και μία (1) την ημέρα, ανεξάρτητα αν δίδονται στην ημεδαπή ή σε περιοδείες στο εξωτερικό.

14. Κατά τις ημέρες που πραγματοποιούνται δύο παραστάσεις ο χρόνος της έναρξης και της λήξης τους θα ρυθμίζεται έτσι ώστε κάθε ηθοποιός να έχει ημίωρη ανάπαυση μεταξύ των δύο παραστάσεων.

15. Γενική δοκιμή είναι εκείνη που πραγματοποιείται με κοστούμια και μακιγιάζ. Για την παρουσίαση κάθε θεατρικού έργου επιτρέπονται τρεις (3) γενικές δοκιμές. Σε περίπτωση διπλής διανομής στους κύριους ρόλους επιτρέπονται τέσσερις (4) γενικές δοκιμές. Μπορούν επίσης να γίνονται και δύο (2) 5ωρες προ-γενικές δοκιμές με κοστούμια και μακιγιάζ.

16. Η διάρκεια της εργασίας στις δοκιμές δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις πέντε (5) ώρες εκτός από τα μέλη χορού αρχαίου δράματος, η διάρκεια εργασίας των οποίων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις τέσσερις (4) ώρες. Δοκιμή σε άλλο έργο προ της έναρξης της παράστασης δεν επιτρέπεται. Για τους ηθοποιούς που έχουν παράσταση την ίδια μέρα, η δοκιμή είναι συνεχής. Στη διάρκεια του 5ωρου δεν περιλαμβάνονται οι δοκιμές των κοστουμιών και λοιπές συναφείς με την εξάρτηση του ηθοποιού απασχολήσεις. Υπέρβαση του 5ωρου επιτρέπεται στις τρεις (3) γενικές δοκιμές και μέχρι συμπλήρωσης του ισχύοντος ωραρίου (επτάωρο).

17. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του ηθοποιού σε δοκιμές περισσότερων από ένα έργο την ίδια ημέρα.

18. To θέατρο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει το αργότερο κάθε Σάββατο τον προγραμματισμό (ημέρα-ωράριο) για τις δοκιμές και τις παραστάσεις της αμέσως επόμενης εβδομάδας.

19. Όταν οι ηθοποιοί έχουν πρεμιέρα δεν καλούνται σε πρόβα άλλου έργου.

20. Οι δοκιμές όταν γίνονται τις πρωινές ώρες δεν μπορεί να αρχίζουν πριν από τις 10.00 π.μ. Οι βραδινές δοκιμές - εκτός από τις γενικές δοκιμές- δεν επιτρέπεται να παραταθούν το καλοκαίρι μετά την 01.15' ώρα και το χειμώνα μετά την 00.15' ώρα. Δοκιμές μετά τη βραδινή παράσταση, για τους ηθοποιούς που έλαβαν μέρος σ' αυτήν, επιτρέπονται μόνο σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Πάντως και σ' αυτή την περίπτωση θα τηρούνται οι ώρες λήξης εργασίας που αναφέρονται παραπάνωπιο πάνω. Δεν επιτρέπεται καμία απασχόληση ή εργασία των ηθοποιών κατά τη διάρκεια της μεσημβρινής ανάπαυσης (15:00 - 17:00). Εξαίρεση γίνεται μόνο για την πραγματοποίηση παραστάσεων παιδικού έργου.

21. Το Θέατρο είναι υποχρεωμένο να έχει έτοιμα τα σκηνικά μία εβδομάδα πριν την πρεμιέρα αλλά να υπάρχει η δυνατότητα μικρών βελτιώσεων ή αλλαγών (χρωματισμοί, λεπτομέρειες φροντιστηρίου). Τα κοστούμια και το φροντιστήριο των παραστάσεων να είναι έτοιμα, τουλάχιστον στις προ-γενικές και στις γενικές δοκιμές.

22. Στις εξαιρετέες γιορτές που ορίζει ο νόμος δεν πραγματοποιούνται δοκιμές. Ειδικά την 1η Μαΐου δεν πραγματοποιούνται ούτε παραστάσεις. Επίσης δεν πραγματοποιούνται παραστάσεις τις παραμονές Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και το Μεγάλο Σάββατο. Δεν πραγματοποιούνται επίσης δοκιμές την παραμονή των Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και το Μεγάλο Σάββατο, εκτός εάν πρόκειται για γενικές.

23. Ο ηθοποιός δικαιούται μία ημέρα την εβδομάδα ανάπαυση και είναι η ημέρα Δευτέρα. Η υποχρέωση της εβδομαδιαίας ανάπαυσης της Δευτέρας ισχύει και για τις παραστάσεις στο εξωτερικό. Στην εξαιρετική περίπτωση επιτακτικής ανάγκης για μετάθεση σε άλλη ημέρα –εκτός της Δευτέρας- της εβδομαδιαίας ανάπαυσης, θα πρέπει υποχρεωτικά να ζητηθεί η έγγραφη συναίνεση του ΣΕΗ, όρος απαράβατος για τη μετάθεση αυτή.

24. Κατά την ημέρα της εβδομαδιαίας ανάπαυσης δεν πραγματοποιούνται παραστάσεις, δοκιμές, γενικές δοκιμές, ηχογραφήσεις, ταξίδια και γενικά κάθε εργασία του ηθοποιού.

25. Κατά τις ώρες της νυχτερινής ανάπαυσης απαγορεύεται κάθε εργασία του ηθοποιού.

26. Ο ηθοποιός δεν έχει δικαίωμα να προσφέρει τις καλλιτεχνικές του υπηρεσίες  σε άλλο Θέατρο ή άλλο παρεμφερή τομέα. Επιτρέπεται όμως στον ηθοποιό να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε άλλους καλλιτεχνικούς χώρους, ραδιόφωνο,  τηλεόραση, κινηματογράφο, σε ώρες που δεν δεσμεύεται από τις υποχρεώσεις προς το Θέατρο στη δύναμη του οποίου ανήκει. Απαγορεύεται ο δανεισμός ή η παραχώρηση των ηθοποιών του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. σε ιδιωτικά, επιχορηγούμενα ή άλλα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα. Επιτρέπεται η συμμετοχή στις δοκιμές άλλου θιάσου με τον οποίο ο ηθοποιός πρόκειται να συνεργαστεί μετά τη λήξη της σύμβασής του και οπωσδήποτε του παρέχεται κάθε ευχέρεια τον τελευταίο μήνα πριν από τη λήξη της σύμβασής του.

27.       Ο ηθοποιός οφείλει να βρίσκεται στο Θέατρο μισή (1/2) ώρα πριν από την παράσταση και πέντε (5) λεπτά πριν από τη δοκιμή και έχει υποχρέωση να ειδοποιεί έγκαιρα το Θέατρο σε κάθε περίπτωση που για οποιαδήποτε αιτία κωλύεται να εργασθεί. Ο ηθοποιός έχει δικαίωμα να αρνηθεί το ρόλο που του αναθέτει το Θέατρο: α) αν με τη σύμβαση του έχει καθορισθεί ειδική χρησιμοποίηση του, β) αν η εκτέλεση του ρόλου είναι επικίνδυνη για την υγεία ή τη σωματική ακεραιότητα του και γ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει ο νόμος.

28. Σε όλες τις Σκηνές του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. πρέπει να υπάρχει φαρμακείο με τα απαραίτητα φάρμακα και υλικά για τις πρώτες βοήθειες.

29. Ο χρόνος του ταξιδιού στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό για την εκτέλεση της σύμβασης είναι χρόνος κανονικής εργασίας και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ισχύον ωράριο, εκτός εάν το ταξίδι πραγματοποιείται αεροπορικώς, ακτοπλοϊκώς, ή σιδηροδρομικώς. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ηθοποιός δικαιούται συμπληρωματικής ανάπαυσης άλλη μέρα της εβδομάδας ισόχρονη με το χρόνο υπέρβασης του ισχύοντος ωραρίου.

30. Η διάρκεια του ταξιδιού δεν μπορεί να ξεπερνά τις τρεις (3) ώρες όταν ο θίασος δίνει δύο (2) παραστάσεις και τις πέντε (5) ώρες όταν ο θίασος δίνει μία (1) παράσταση την ημέρα. Η διάρκεια του ταξιδιού και των παραστάσεων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις επτά (7) ώρες την ημέρα. Μετά το τέλος του ταξιδιού θα παρέχεται υποχρεωτικά στον ηθοποιό ο αναγκαίος χρόνος ανάπαυσης μέχρι την έναρξη της παράστασης.

31. Στις περιοδείες απαγορεύεται οι ηθοποιοί να ταξιδεύουν μετά την παράσταση εκτός εάν είναι εφικτή η επιστροφή στην έδρα του Θεάτρου για το χειμώνα έως την 01:00 ώρα και για το καλοκαίρι έως την 01:30 ώρα. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό είναι υποχρεωτική η διανυκτέρευση στην πόλη όπου έγινε η παράσταση. Σ' αυτήν την περίπτωση ο ηθοποιός δικαιούται το ήμισυ της αποζημίωσης εκτός έδρας, για το ταξίδι της επιστροφής στην έδρα του την επόμενη μέρα.

32. Στις περιοδείες,  απαγορεύεται τα ταξίδια να αρχίζουν πριν από τις 09:00 π.μ., εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από τις ειδικές συνθήκες δρομολογίων των συγκοινωνιακών μέσων. Τα ταξίδια κατά τη διάρκεια της νυχτερινής ή εβδομαδιαίας ανάπαυσης επιτρέπονται μόνο όταν αυτό επιβάλλεται από τις ειδικές συνθήκες των δρομολογίων των συγκοινωνιακών μέσων. Στην περίπτωση αυτή, αν ο ηθοποιός στερήθηκε τη νυχτερινή ή εβδομαδιαία ανάπαυση του, δικαιούται ισόχρονης ανάπαυσης άλλη μέρα της εβδομάδας που θα καθορίζεται σε συμφωνία του Θεάτρου και του Σ.Ε.Η. χωρίς να παρεμποδίζεται το πρόγραμμα των παραστάσεων.

33. Τα έξοδα του ταξιδιού μετάβασης και επιστροφής βαρύνουν το Θέατρο, το οποίο έχει και την ευθύνη μεταφοράς των ηθοποιών και των αποσκευών τους. Στα έξοδα αυτά περιλαμβάνονται και οι δαπάνες έκδοσης θεώρησης διαβατηρίου. Είναι υποχρεωτική η χρήση (Β) δεύτερης θέσης στα πλοία και στα τρένα, σύμφωνα με τον Ν. 4336/2015, Υποπαράγραφος Δ9, Κεφάλαιο Α' άρθρο 5, εκτός αν για αντικειμενικούς λόγους και πάντως όχι από υπαιτιότητα του Θεάτρου, δεν καθίσταται αυτό εφικτό. Σε καμία περίπτωση όμως, δεν επιτρέπεται η χρήση (Γ) τρίτης θέσης στα πλοία και στα τρένα. Εάν η μετάβαση γίνεται με μεταφορικό μέσο του Θεάτρου, τούτο είναι υποχρεωμένο να πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις ταξιδιού (θέρμανση - κλιματισμός - καθαριότητα - μηχανική ασφάλεια).

 

34. Σε περίπτωση που οι ηθοποιοί μετακινούνται με δικό τους μεταφορικό μέσο, εάν το Θέατρο δεν διαθέτει δικό του μεταφορικό μέσο, δίνεται το αντίτιμο του εισιτηρίου του μέσου με το οποίο γίνεται η μεταφορά των υπόλοιπων ηθοποιών. Η χρησιμοποίηση ιδίου μεταφορικού μέσου επιτρέπεται μόνο κατόπιν ενημέρωσης του Θεάτρου. Ο ηθοποιός δεσμεύεται με προσωπική του ευθύνη να βρίσκεται έγκαιρα στο χώρο της δοκιμής ή της παράστασης. Επίσης το Θέατρο δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα του ηθοποιού, στην περίπτωση που μετακινείται με δικό του μέσο.

35. Το Θέατρο οφείλει στις περιοδείες του εξωτερικού να παρέχει στον ηθοποιό στέγη σε ξενοδοχείο κατηγορίας αντίστοιχης με την Α' κατηγορία των ελληνικών ξενοδοχείων μαζί με πρωινό continental και μεταφορικό μέσο για την μετακίνηση των ηθοποιών από το ξενοδοχείο στον τόπο εργασίας και αντίστροφα.

36. Το Θέατρο είναι υποχρεωμένο να γνωστοποιεί στους ηθοποιούς τον προγραμματισμό των περιοδειών -ταξιδιών : α) για περιοδεία εξωτερικού ένα μήνα νωρίτερα της ημέρας αναχώρησης και β) για περιοδείες στην Ελλάδα 15 ημέρες νωρίτερα της ημέρας αναχώρησης.

37. Στην περιοδεία του εξωτερικού να γίνεται τουλάχιστον μία (1) πρόβα σε κάθε νέο χώρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ - Οικονομικές ρυθμίσεις

 1. Ορίζεται βασικός μηνιαίος μισθός των εργαζόμενων ηθοποιών στο ΔΗΠΕΘΕ, στο ποσό των 1344 €.
 2. Κατά τη χρονική περίοδο από … ως …… σύμφωνα με στο Κεφάλαιο Β’ του νόμου 4354/2015, προβλέπεται οικογενειακή παροχή για τους ηθοποιούς με τέκνα, η οποία -μετά την τελευταία τροποποίηση του ως άνω άρθρου- με τον ν. 5045/2023, από 1.1.2024  ανέρχεται στο ποσό των 70 € για ένα τέκνο, στο ποσό των 120 € για δύο τέκνα, στο ποσό των 170 € για 3 τέκνα, στο ποσό των 220 € για τέσσερα τέκνα και προσαύξηση 70 € για κάθε επιπλέον τέκνο..

3. Στο βασικό μισθό περιλαμβάνονται η προσαύξηση νυχτερινής εργασίας και η εργασία που παρέχεται τις Κυριακές. Δεν περιλαμβάνεται η νόμιμη αύξηση για τις εξαιρετέες γιορτές που ορίζεται ότι είναι : α) η Κυριακή του Πάσχα, β) η Δευτέρα του Πάσχα, γ) η 25η Μαρτίου, δ) η 15η Αυγούστου ε) η 28η Οκτωβρίου, στ) η 25η Δεκεμβρίου και ζ) η 1η Ιανουαρίου.

4.  Ο μισθός (δοκιμών-παραστάσεων) καταβάλλεται κάθε μήνα.

5. Όταν η εργασία του ηθοποιού, παρέχεται εκτός έδρας, ήτοι σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χλμ από την έδρα που ορίζεται στη σύμβαση εργασίας του, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 5 της Υποπαραγράφου Δ.9 του δεύτερου άρθρου του ν. 4336/2015 η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ και τα έξοδα διανυκτέρευσης στο ποσό των σαράντα πέντε (45) ευρώ ανά διανυκτέρευση. Η ημερήσια αποζημίωση καταβάλλεται και για την ημέρα επιστροφής των μετακινούμενων στην έδρα τους, μετά το πέρας των παραστάσεων.

Επιτρέπεται η επιστροφή του θιάσου στην έδρα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. την ίδια ημέρα, αμέσως μετά την παράσταση, έως την 01:00 το χειμώνα και έως την 01:30 το καλοκαίρι, χωρίς την καταβολή  του ποσού των παραπάνω παραγράφων.

 

6. Όταν η εργασία του ηθοποιού παρέχεται στο εξωτερικό, το Θέατρο καταβάλλει αποζημίωση εκτός έδρας ίση με το 300% του 1/25 του νόμιμουνομίμου μισθού. Το Θέατρο υποχρεούται να προκαταβάλειπροκαταβάλλει πριν από την αναχώρηση του ηθοποιού στο εξωτερικό τις τακτικές του αποδοχές.

7. Κάθε καθηγητής Υποκριτικής, Φωνής – Αγωγής λόγου, Τραγουδιού, Κίνησης και λοιπών μαθημάτων της αναγνωρισμένης από το ΥΠΠΟΑ Ανώτερης Δραματικής Σχολής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας (έτος ίδρυσης 2013), που - σύμφωνα με το Κεφάλαιο Πρώτο, άρθρο 2 της παρούσας ΣΣΕ - είναι και μέλος του Σ.Ε.Η. αμείβεται κατ’ εξαίρεση για την εργασία του αυτή επί τη βάση ωρομίσθιου ύψους 21,50 € για όσους έχουν μόνιμη κατοικία την Πάτρα και 30 € (μικτή αμοιβή) για όσους έχουν μόνιμη κατοικία την Αθήνα ή άλλη πόλη .

8. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2121/1993, όπως ισχύει , ο ηθοποιός αμείβεται με το εξής -επιπλέον όλων των ανωτέρω που προβλέπονται στην παρούσα ΣΣΕ-, ποσό:

α) για θεατρική παράσταση, που παρουσιάζεται στο Θεατρικό κοινό και τα ανώτερο μέχρι τρεις (3) φορές, μέσω ζωντανής και σύγχρονης διαδικτυακής μετάδοσης εικονορροών του έργου (Ιίνe streaming), ο ηθοποιός λαμβάνει 200 € (μικτή αμοιβή) έναντι του δικαιώματός του για τη ζωντανή και σύγχρονη διαδικτυακή μετάδοση εικονορροών του έργου.

β) για θεατρική παράσταση, που παρουσιάζεται στο θεατρικό κοινό μέσω ασύγχρονης διαδικτυακής μετάδοσης (on line streaming) ή κατ' αίτηση βίντεο (on demand) ή εγγραφής με σκοπό τη μετάδοσή της μέσω τηλεοπτικού σταθμού, α ηθοποιός λαμβάνει ποσό 200 € (μικτά).

γ) σε περίπτωση εγγραφής της θεατρικής παράστασης για αρχειακούς λόγους ή με σκοπό την προβολή της για παιδαγωγικούς λόγους, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας απαλλάσσεται από την υποχρέωσή ταυ για την ως άνω επιπλέον αμοιβή στους ηθοποιούς, εφόσον όμως προηγουμένως έχει γνωστοποιηθεί από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας στους ηθοποιούς που συμμετέχουν στην παράσταση ότι η εν λόγω εγγραφή προορίζεται για προβολή αποκλειστικά και μόνο ή για αρχειακούς ή μια παιδαγωγικούς λόγους κι αφού έχει προηγουμένως κοινοποιήσει στο ΣΕΗ τη δήλωσή του αυτή προς τους ηθοποιούς.

δ) Τα συγγενικά δικαιώματα των ηθοποιών κατά νόμο ασκούνται υποχρεωτικά από Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης. Ειδικότερα, για κάθε είδους αναπαραγωγή ερμηνείας του ηθοποιού [συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους διαδικτυακών μεταδόσεων (live streaming, online streaming, οn demand), τυχόν αναμετάδοσή της κ.ο.κ., θα αποδίδονται οι οφειλόμενες αμοιβές που αντιστοιχούν στα δικαιώματα αυτά, όταν το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας ενεργεί ως χρήστης, στον οικείο και καθ' υπόδειξη του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης.

9. Όροι των ατομικών συμβάσεων ευνοϊκότεροι για τους μισθωτούς δεν θίγονται από την παρούσα και ιδίως δεν μπορούν να μειωθούν τυχόν καταβαλλόμενες ανώτερες αποδοχές.

 

H ισχύς της παρούσας συλλογικής σύμβασης εργασίας, ορίζεται διετής, αρχόμενη από την ημεροχρονολογία έγκρισης των οριζομένων σ’ αυτή, από όλους τους αρμόδιους φορείς, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στην παράγραφο 2 του παραρτήματος της παρούσας ΣΣΕ, και λήγουσα την αντίστοιχη ημεροχρονολογία του δεύτερου έτους από την έναρξη ισχύος της.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΠΑΤΡΑΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Ε.Η.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΙΜΠΙΛΑΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΑΡΗΣ ΛΑΣΚΟΣ

 

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

Αμφότερα τα συμβαλλόμενα στην παρούσα μέρη διατυπώνουν την πεποίθησή τους ότι οι όροι της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, υπηρετούν τις ανάγκες των ηθοποιών που εργάζονται στο ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, ώστε να μπορούν απρόσκοπτα να παρέχουν την εργασία τους και το καλλιτεχνικό τους έργο για την εκπλήρωση των πολιτιστικών σκοπών του ΔΗΠΕΘΕ. Δηλώνουν επίσης, τόσο οι συμβαλλόμενοι στην παρούσα –Σ.Ε.Η. και ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας-, όσο και ο Δήμος Πάτρας, ότι έχουν την αδιαμφισβήτητη πολιτική βούληση, να  εφαρμόσουν στο ακέραιο τους  όρους της παρούσας  Σ.Σ.Ε. και να διεκδικήσουν με κάθε δυνατό τρόπο, την έγκρισή της και την έγκριση όλων ανεξαιρέτως των όρων της από όλα τα αρμόδια όργανα και φορείς, προκειμένου να διασφαλιστούν  στο ακέραιο τα δικαιώματα των ηθοποιών που εργάζονται στο ΔH.ΠΕ.ΘΕ. και ιδίως η καταβολή των συμφωνημένων αποδοχών τους.

Όροι της παρούσας Σ.Σ.Ε. που αντίκεινται σε κείμενες νομικές διατάξεις δεν υλοποιούνται αλλά εφαρμόζονται τα οριζόμενα από τους νόμους.

Περαιτέρω και προκειμένου να αποφευχθεί περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας του ΔΗΠΕΘΕ να καταβάλλει τις συμφωνημένες με την παρούσα ΣΣΕ αποδοχές των εργαζόμενων ηθοποιών, λόγω μη έγκρισης από τους αρμόδιους φορείς (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:............................) της παρούσας ΣΣΕ ή κάποιων από τους όρους που διατυπώνονται στο κείμενό της, ρητά συμφωνείται ότι η υπογραφείσα ΣΣΕ  θα ισχύσει από το χρόνο έγκρισης των οριζομένων σ’ αυτή, από όλους τους αρμόδιους φορείς. Σε κάθε δε περίπτωση, οι όροι της παρούσας ΣΣΕ, θα ισχύσουν για τις νέες παραγωγές του ΔΗΠΕΘΕ και όχι για παραγωγές  του χειμώνα που συνεχίζονται και κατά τη θερινή θεατρική περίοδο.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΠΑΤΡΑΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Ε.Η.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΙΜΠΙΛΑΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΑΡΗΣ ΛΑΣΚΟΣ

 

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

 

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) μεταξύ Σ.Ε.Η και ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας  όπως ακριβώς αναφέρεται παραπάνω.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 68 /2023

 1. Προϋπολογισμός της συμπαραγωγής με την εταιρία ΜΗΧΑΝΗ ΤΕΧΝΗΣ με τίτλο  «Μακελειό στο Παρίσι» σε σκηνοθεσία Χρήστου Στρέπκου.

Το θέμα αποσύρεται για επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.

 1. Έγκριση Προκήρυξης για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.

Το θέμα αποσύρεται για επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.

 1. Εξειδίκευση πιστώσεων

Ο Πρόεδρος εισάγει το θέμα ως εξής:

Σύμφωνα με τις εγκυκλίους του ΥΠΕΣ αριθ. 6347/24.05.1985 και 38135/9.7.1986 οι πιστώσεις που έχουν γραφεί στον προϋπολογισμό δεν μπορούν να διατεθούν για το σκοπό για τον οποίο έχουν προβλεφθεί αν δεν διατεθούν με απόφαση του αρμοδίου οργάνου εκτός αν πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 158 του Δ.Κ.Κ., οι οποίες διατίθενται χωρίς απόφαση οποιοδήποτε οργάνου (αποδοχές προσωπικού, αντιμισθία αιρετών, μισθώματα ακινήτων, υποχρεωτικές εισφορές) και οι οποίες αναλαμβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο το ετήσιο ποσό τους (άρθρο 21 παρ.9 Ν2362/95, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 3α του άρθρου 50 του Ν.3943/2011, εγκύκλιος 30/2011 του ΥΠΕΣ και Υπ. Οικ.). Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των υπηρεσιών μας και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της, αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο ταμείο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2β του ΠΔ 80/2016 η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα.

Όμως, έπειτα από την αντικατάσταση της περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 από την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 ο Πρόεδρος, ο οποίος είναι ο Διατάκτης , αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

Συνεπώς, στην ίδια Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) ο Πρόεδρος  θα εγκρίνει την πραγματοποίηση της δαπάνης και θα διαθέτει την σχετική πίστωση που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Στην περίπτωση όμως μη εξειδικευμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό, (παρ 1, άρθρο 203, Ν. 4555/2018), ή των περιπτώσεων ανάθεσης μελετών, αρχιτεκτονικών διαγωνισμών ή καλλιτεχνικών έργων (παρ 1, άρθρο 206, Ν. 4555/2018)  πρέπει να προηγηθεί απόφαση του Δ.Σ πριν την απόφαση του Διατάκτη.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4555/2018, θέτω υπόψη σας τον προϋπολογισμό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. που ψηφίστηκε με την υπ΄αρίθμ. 89/2022 απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης και με την υπ’ αρίθμ. 874/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, και παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Νομικού μας Προσώπου και ιδιαίτερα για τις ανάγκες της Δραματικής σχολής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας για την θεατρική περίοδο 2023-2024 στην ψήφιση της διάθεσης των ποσών ανά κωδικό σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

Α/Α

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1.

00-6131.

Λοιπές αμοιβές τρίτων

1.000,00€

Αμοιβή για την παροχή καλλιτεχνικών υπηρεσιών σκηνοθεσίας, σύνθεσης κειμένων & κατασκευής βίντεο στα πλαίσια του μνημονίου συνεργασίας με το «Κ.Ο.ΔΗ.Π.» για τις ανάγκες της παράστασης με την θεατρική ομάδα του
ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΚΟΜΑΙΘΩ» για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.

2.

00-6131.

Λοιπές αμοιβές τρίτων

Πολυετής Δέσμευση:

2023: 600,00€

2024: 600,00

Σύνολο: 1.200,00€

Παροχή καλλιτεχνικών υπηρεσιών σχεδιασμού και εμψύχωσης για πέντε (5) βιωματικών θεατρικών εργαστηρίων προς την Α’ βαθμια εκπαίδευση &  επτά (7) βιωματικών θεατρικών εργαστηρίων προς την Β’ βαθμια εκπαίδευση για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.

1.

00-6117

Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία

Πολυετής Δέσμευση:

2023: 422,40€

2024: 427,60€

Σύνολο: 850,00€

Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης και ψυχοεκπαιδευτικών σεμιναρίων στο Θεατρικό  Εργαστήρι για Παιδιά και Εφήβους, της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας για την περίοδο 01/12/2023 - 30/6/2024.

2.

00-6131

Λοιπές αμοιβές τρίτων

Πολυετής Δέσμευση:

2023: 1.257,75€

2024: 4.886,50€

Σύνολο: 6.144,25€

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης, μουσικής-τραγουδιού στην Ανώτερη σχολή Δραματικής τέχνης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, για την περίοδο 29/11/2023 – 15/07/2024.

3.

00-6131

Λοιπές αμοιβές τρίτων

Πολυετής Δέσμευση:

2023: 1.225,50€

2024: 4.902,50€

Σύνολο: 6.128,00€

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών Ιστορία Θεάτρου & Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στην Ανώτερη σχολή Δραματικής τέχνης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, για την περίοδο 29/11/2023 – 15/07/2024.

4.

15-6114

Αμοιβές καλλιτεχνών

Πολυετής Δέσμευση:

2023: 903,00€

2024: 3.225,00€

Σύνολο: 4.128,00€

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης ιστορίας και πρακτικής κινηματογράφου στην   Ανώτερη σχολή Δραματικής τέχνης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, για την περίοδο 29/11/2023 – 15/07/2024.

 

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα την εξειδίκευση πιστώσεων όπως ακριβώς αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 69 /2023

 1. Έγκριση τιμολογίων παγίας προκαταβολής

Ο Πρόεδρος εισάγει το θέμα ως εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

 • Την απόφαση 4/2023  του Διοικητικού Συμβουλίου  με την οποία συστάθηκε παγία  προκαταβολή και ορίστηκε ο διαχειριστής αυτής  ο Παναγιώτης Βούτος
 • Το υπ΄αρίθμ.: Α69/14-2-2023  χρηματικό ένταλμα με το οποίο εισπράχθηκε η παγία προκαταβολή από το διαχειριστή αυτής
 • τα άρθρα 32 έως 35 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959
 • το άρθρο 173 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06)
 • τις διατάξεις του Ν. 4555/2018
 • την περ. δ παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
 • τα δικαιολογητικά των δαπανών που έγιναν από την παγία προκαταβολή

Εισηγούμαι την έγκριση των δαπανών που έγιναν από την παγία προκαταβολή από 1/7/2023 έως 31/10/2023 σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα επί των παρόντων και εγκρίνει τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από την παγία προκαταβολή από 1/7/2023 έως 31/10/2023 σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος  της παρούσας απόφασης.

Ο κ. Ντρίνιας Θεόδωρος απέχει από την ψηφοφορία καθώς αποχώρησε από τη συνεδρίαση

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 70 /2023

 

Η Γραμματέας του Δ.Σ.                                              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αγγελική Κωνσταντοπούλου                                          Πέτρος Βάης