ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

346η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας της Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023

16.12.2023

                                                                                                      Αρ.Πρωτ: 1530/15-12-2023

 

Στην Πάτρα, την Παρασκευή  15 Δεκεμβρίου  2023,  συνήλθε σε   συνεδρίαση  το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, ύστερα από την υπ’ αριθμ.: 1495/08.12.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

 

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

 

 1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού της συμπαραγωγής  μεταξύ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας και ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου με τίτλο ¨Τα Λουλούδια της Σιωπής¨
 2. Αναγνώριση Προϋπηρεσίας
 3. Ανανέωση των συμβάσεων εργασίας έκτακτου τεχνικού και καλλιτεχνικού   προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. για τις ανάγκες του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας
 4. Υπερωριακή απασχόληση και αποζημίωση για εργασία προς              συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας
 5. Υπερωριακή απασχόληση και αποζημίωση για εργασία προς              συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας
 6. Σύσταση συνεργείου υπερωριών Α΄ εξαμήνου  2024
 7. Έγκριση τιμολογίων Παγίας Προκαταβολής
 8. Εξειδίκευση πιστώσεων
 9. Ισολογισμοί και απολογιστικά στοιχεία ετών 2018 – 2019- 2020 – 2021

 

Θέματα εκτός Ημερησίας Διάταξης

1. Σύμβαση πολιτιστικής χορηγίας

 

2. Αίτημα για χρονική επέκτασης της με αρ.πρωτ.: 590/17-05-23 σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.

 

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) τακτικών μελών, συμμετείχαν τα τέσσερα  (4) παρακάτω τακτικά μέλη, δύο (2) αναπληρωματικά μέλη και πέντε  (5) τακτικά μέλη  απόντα.

 

Παρόντες:

Πέτρος Βάης  (Πρόεδρος) 

Γεώργιος Μαγιάκης  (Αντιπρόεδρος)

Μαριάννα Σταματιάδου 

Ιωάννα Ροϊλού – Παναγοδημητρακοπούλου

Μαίρη Νικολάου (αναπληρώνει τον κ Μιχάλη Αναστασίου)

Σκιαδάς Παναγιώτης (αναπληρώνει την κ Μαριάννα Ανδριοπούλου)

 

Απόντες:

Μιχάλης Αναστασίου

Μαριάννα Ανδριοπούλου

Αναστασία Μανωλοπούλου

Τζέλα Λάζαρη 

Θεόδωρος Ντρίνιας

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

 1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού της συμπαραγωγής  μεταξύ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας και ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου με τίτλο «Τα Λουλούδια της Σιωπής».

Ο Πρόεδρος παραθέτει προς ψήφιση τον παρακάτω αναμορφωμένο πίνακα προϋπολογισμού εξόδων της παραγωγής  «Τα Λουλούδια της Σιωπής» ως εξής:

 

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟΣ Π/Ϋ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ Π/Ϋ

00-6131.0003

Λοιπές αμοιβές τρίτων

2.675,00€

2.675,00€

00-6431

Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ΝΠΙΔ

347,20€

347,20€

10-6674

Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης

150,00€

150,00€

15-6142

Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου

4.464,00€

7.276,32€

15-6471.0001

Έξοδα κοστουμιών παραστάσεων

250,00€

250,00€

15-6471.0002

Έξοδα φροντιστηρίου παραστάσεων

100,00 €

100,00€

15-6615.0000

Εκτυπώσεις (αφισών, καρτολινών, φυλλαδίων, προγραμματων, κλ

900,80€

900,80€

 

ΣΥΝΟΛΟ:

8.887,00€

11.699,32€

 

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

 

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Ψηφίζει ομόφωνα  την αναμόρφωση Προϋπολογισμού της συμπαραγωγής  μεταξύ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας και ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου με τίτλο «Τα Λουλούδια της Σιωπής» όπως ακριβώς αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 76 /2023

 

2.    Αναγνώριση Προϋπηρεσίας

Ο Πρόεδρος εισηγείται το θέμα ως εξής:

Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 11 της ΚΥΑ του Γ.Λ.Κ. με Αρ.Πρωτ.: 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 και κατόπιν των υπ’αρίθμ.πρωτ.:  1.470/05-12-23 & 1.522/13-12-23 αιτήσεών περί «αναγνώρισης προϋπηρεσίας» της εργαζομένης Περλέγκα Κωνσταντίνας και προσκομίζοντας τις υπ’αρίθμ.πρωτ.: 93379/04-12-23 βεβαίωση προϋπηρεσίας του Πανεπιστημίου Πατρών & 1.521/13-12-23 βεβαίωση προϋπηρεσίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, αναγνωρίζεται χρόνος προϋπηρεσίας δύο (2) ετών, με πλεονάζοντα χρόνο προϋπηρεσίας ενός (1) έτους ενός (1) μήνα και δέκα τεσσάρων ημερών.

 

Συνεπώς χορηγείται στην  αναφερόμενη στον κατωτέρω πίνακα υπάλληλο  Ι.Δ.Ο.Χ. της Υπηρεσίας μας, το μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ.) και από την ημερομηνία που αναγράφεται ως ακολούθως:

 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΡΓ. ΣΧΕΣΗ

ΚΛΑΔΟΣ

Μ.Κ.

ΑΠΟ

1.

Περλέγκα

Κωνσταντίνα

Άγγελος

Ι.Δ.Ο.Χ.

ΠΕ Καλλιτεχνικού

4

13-12-2023

 

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

 

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα και αναγνωρίζει την προϋπηρεσία της κ Κωνσταντίνας Περλέγκα όπως ακριβώς αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 77 /2023

 

3.    Ανανέωση των συμβάσεων εργασίας έκτακτου τεχνικού και καλλιτεχνικού προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. για τις ανάγκες του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το θέμα ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

 

 • Την παρ. 2 της υπ’αρίθμ. 23241/04.07.1989 απόφασης του Νομάρχη Αχαΐας (ΦΕΚ 539/10.07.1989) περί του σκοπού σύστασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
 • Την παρ. 1 της υπ’αρίθμ. 137727/16365/18.11.2010 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (ΦΕΚ 1861/29.11.2010) περί των σκοπών της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
 • Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015 Α’).
 • Τις διατάξεις της ΚΥΑ 2/9844/ΔΕΠ/2023 (ΦΕΚ 1077/Β/24-02-2023) «Καθορισμός αποδοχών του καλλιτεχνικού προσωπικού παραστατικών τεχνών θεάτρου, χορού και κινηματογράφου το οποίο απασχολείται ή προσλαμβάνεται στους Ο.Τ.Α. και τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα αυτών, τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)».
 • Το υπ’ αρίθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ. 2/655/ οικ30134/ 22-09-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί «Πρόσληψης προσωπικού στα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα»
 • Την υπ’αρίθμ. 3948/2017 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’)
 • Τις διατάξεις της περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/09
 • Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 2 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ Α 6/15.1.2021)
 • Τις ανάγκες και τον προγραμματισμό των καλλιτεχνικών δράσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.
 • Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω απασχόληση θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των ΚΑ 15-6041 και 15-6054 του Π/Ϋ οικονομικού έτους 2024 και υπολογίζεται στο ποσό των 26.820,00€ για τον πρώτο Κ.Α. και 6.000,00€ για τον δεύτερο Κ.Α.
 • Ότι οι κατωτέρω εργαζόμενοι καλύπτουν πάγιες και διαρκής ανάγκες:

 

Εισηγούμαι την παράταση των συμβάσεων του κάτωθι έκτακτου προσωπικού, για την περίοδο και με την ειδικότητα, όπως ορίζεται, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των καλλιτεχνικών δράσεων  της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΠΑΤΡΑΣ που θα πραγματοποιηθούν το νέο έτος, σύμφωνα και με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης.

 

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Κατηγορία - Κλάδος - Ειδικότητα

Περίοδος

Μεικτός Μηνιαίος Μισθός

1.

Στέφου Δήμητρα του Ηλία

ΤΕ - Καλλιτεχνικού Αμπιγιέζ -Καλλιτεχνικών Συνεργατών

01/01/2024 31/12/2024

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

Ν. 4354/2015 & ΚΥΑ 2/9844/ΔΕΠ/2023 (ΦΕΚ 1077/Β/24-02-2023)

2.

Στρατοπούλου Αλεξάνδρα του Βασιλείου

ΥΕ - Τεχνικού - Κόπτρια - Ράπτρια

01/01/2024 31/12/2024

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015

 

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα  και εγκρίνει την παράταση των συμβάσεων του έκτακτου προσωπικού, για την περίοδο και με την ειδικότητα, όπως ορίζεται, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των καλλιτεχνικών δράσεων  της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΠΑΤΡΑΣ που θα πραγματοποιηθούν το νέο έτος, σύμφωνα και με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 78 /2023

 

4.    Υπερωριακή απασχόληση και αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.

Το θέμα εισάγει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ως εξής:

 

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015 Α’)
 • Την υπ’ αριθ.:οικ2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/2014 Α’)
 • Το υπ’ αριθ.: οικ2/41768/0022/20-5-2014 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών
 • Το υπ’ αρίθμ. 1861/Β’/29-11-2010 ΦΕΚ περί σκοπών σύστασης και λειτουργίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης
 • Την υπ’ αρίθμ. 48/2016 απόφαση-βεβαίωση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας περί λειτουργίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης όλες τις ημέρες του μήνα, η οποία απόφαση βασίστηκε στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Κοινωφελούς επιχείρησης.
 • Τον αριθμό των υπαλλήλων της Κοινωφελούς Επιχείρησης
 • Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση και η εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη:

1. Των κυρίων σκοπών της επιχείρησης που περιλαμβάνουν καλλιτεχνικές-εκπαιδευτικές δραστηριότητες (θεατρικά, μουσικά, εκπαιδευτικά προγράμματα)

2. Των εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών που δημιουργούνται

3. Της τήρησης των πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. της Επιχείρησης, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.

 • Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω απασχόληση θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των Κ.Α. 10-6022 έως του ποσού των 13.000,00€ και 10-6052 έως του ποσού των 3.000,00€ του Π/Ϋ οικονομικού έτους 2024 και υπολογίζεται στο συνολικό ποσό των 16.000,00€ συνολικά.

Εισηγούμαι την έγκριση της:

 

Α. Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης όλων των υπαλλήλων ΙΔΑΧ της επιχείρησης (13) κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/2024 έως και 31/12/2024, για 120 ώρες ανά υπάλληλο ανά εξάμηνο με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση.

 

Β. Υπερωριακής εργασίας (α) κατά τις νυχτερινές ώρες και (β) κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες όλων των υπαλλήλων ΙΔΑΧ της επιχείρησης (13) κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/2024 έως και 31/12/2024, για 96 ώρες για την υποπερίπτωση (α) και για 96 ώρες για την υποπερίπτωση (β), ανά υπάλληλο ανά εξάμηνο με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση.

 

Γ. Αποζημίωσης για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου επτά (7) υπαλλήλων ΙΔΑΧ της επιχείρησης κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/2024 έως και 31/12/2024, για 1700 ώρες συνολικά για τους επτά υπαλλήλους, με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση.

 

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

 

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα  και εγκρίνει:

Α. Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης όλων των υπαλλήλων ΙΔΑΧ της επιχείρησης (13) κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/2024 έως και 31/12/2024, για 120 ώρες ανά υπάλληλο ανά εξάμηνο με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση.

 

Β. Υπερωριακής εργασίας (α) κατά τις νυχτερινές ώρες και (β) κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες όλων των υπαλλήλων ΙΔΑΧ της επιχείρησης (13) κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/2024 έως και 31/12/2024, για 96 ώρες για την υποπερίπτωση (α) και για 96 ώρες για την υποπερίπτωση (β), ανά υπάλληλο ανά εξάμηνο με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση.

 

Γ. Αποζημίωσης για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου επτά (7) υπαλλήλων ΙΔΑΧ της επιχείρησης κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/2024 έως και 31/12/2024, για 1700 ώρες συνολικά για τους επτά υπαλλήλους, με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση.

 

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 79 /2023

 

5.      Υπερωριακή απασχόληση και αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

Το θέμα εισάγει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ως εξής:

 

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015 Α’)
 • Την υπ’ αριθ.:οικ2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/2014 Α’)
 • Το υπ’ αριθ.: οικ2/41768/0022/20-5-2014 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών
 • Το υπ’ αρίθμ. 1861/Β’/29-11-2010 ΦΕΚ περί σκοπών σύστασης και λειτουργίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης
 • Την υπ’ αρίθμ. 48/2016 απόφαση-βεβαίωση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας περί λειτουργίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης όλες τις ημέρες του μήνα, η οποία απόφαση βασίστηκε στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Κοινωφελούς επιχείρησης.
 • Τον αριθμό των υπαλλήλων της Κοινωφελούς Επιχείρησης
 • Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση και η εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη:

1. Των κυρίων σκοπών της επιχείρησης που περιλαμβάνουν καλλιτεχνικές-εκπαιδευτικές δραστηριότητες (θεατρικά, μουσικά, εκπαιδευτικά προγράμματα).

2. Των εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών που δημιουργούνται.

3. Της τήρησης των πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. της Επιχείρησης, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.

 • Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω απασχόληση θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των Κ.Α. 15-6042 έως του ποσού των 4.000,00€ και 15-6054 έως του ποσού των 1.000,00€ του Π/Ϋ οικονομικού έτους 2024 και υπολογίζεται στο συνολικό ποσό των 5.000,00€ συνολικά.

Εισηγούμαι την έγκριση:

 

Α. Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης τεσσάρων (4) υπαλλήλων ΙΔΟΧ της επιχείρησης κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/2024 και 31/12/2024, για 120 ώρες ανά υπάλληλο ανά εξάμηνο με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση.

 

Β. Υπερωριακής εργασίας (α) κατά τις νυχτερινές ώρες και (β) κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες τεσσάρων (4) υπαλλήλων ΙΔΟΧ της επιχείρησης κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/2024 έως και 31/12/2024 για 96 ώρες για την υποπερίπτωση (α) και για 96 ώρες για την υποπερίπτωση (β), ανά υπάλληλο ανά εξάμηνο με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση.

 

Γ. Αποζημίωσης για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου ενός  (1) υπαλλήλου ΙΔΟΧ της επιχείρησης κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/2024 έως και 31/12/2024, έως  540 ώρες συνολικά με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση.

 

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

 

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

 

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα  και εγκρίνει:

Α. Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης τεσσάρων (4) υπαλλήλων ΙΔΟΧ της επιχείρησης κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/2024 και 31/12/2024, για 120 ώρες ανά υπάλληλο ανά εξάμηνο με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση.

 

Β. Υπερωριακής εργασίας (α) κατά τις νυχτερινές ώρες και (β) κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες τεσσάρων (4) υπαλλήλων ΙΔΟΧ της επιχείρησης κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/2024 έως και 31/12/2024 για 96 ώρες για την υποπερίπτωση (α) και για 96 ώρες για την υποπερίπτωση (β), ανά υπάλληλο ανά εξάμηνο με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση.

 

Γ. Αποζημίωσης για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου ενός  (1) υπαλλήλου ΙΔΟΧ της επιχείρησης κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/2024 έως και 31/12/2024, έως  540 ώρες συνολικά με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση.

 

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 80 /2023

 

 

6. Σύσταση συνεργείου υπερωριών Α΄ εξαμήνου  2024

Ο Πρόεδρος εισάγει το θέμα ως εξής:

 

Έχοντας λάβει υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015
 • Την υπ’            αριθ.:οικ2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/2014 Α’)
 • Το υπ’ αριθ.:οικ2/41768/0022/20-5-2014 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών
 • Το υπ’ αρίΘμ. 1861/Β’/29-11-2010 ΦΕΚ περί σκοπών σύστασης και λειτουργίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας
 • Την υπ’ αρίθμ. 48/2016 απόφαση-βεβαίωση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας περί λειτουργίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης όλες τις ημέρες του μήνα, η οποία απόφαση βασίστηκε στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
 • Τις υπ’ αρίθμ. …/2023 και …/2023  αποφάσεις Δ.Σ. περί υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης, για υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και αποζημίωση προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας των Υπαλλήλων ΙΔ.Α.Χ. και ΙΔ.Ο.Χ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
 • Τον αριθμό των υπαλλήλων ΙΔΑΧ- ΙΔΟΧ της Κοινωφελούς Επιχείρησης
 • Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση και η εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη:

α. Των κυρίων σκοπών της επιχείρησης που περιλαμβάνουν καλλιτεχνικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ο οποίες λαμβάνουν χώρα κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (θεατρικές, μουσικές παραστάσεις, συναυλίες κλπ.)

β. Των εποχικών, εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών που δημιουργούνται

 • Την ανάγκη συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης και απασχόλησης προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου για το Α’ εξάμηνο του 2024

 

Εισηγούμαι:

Α. Την συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης και απασχόλησης κατά τις νυχτερινές ώρες και Κυριακές - εξαιρέσιμες αποτελούμενο από δέκα τρεις (13) υπαλλήλους ΙΔΑΧ και τέσσερις  (4) υπαλλήλους ΙΔΟΧ της Επιχείρησης, για το Α’ εξάμηνο 2024. Το συνεργείο αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους:

ΙΔΑΧ

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Κατηγορία - Κλάδος - Ειδικότητα

Μ.Κ.

(Σ) ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1.

Βλαχάκη Συγκλητική

ΠΕ - Διοικητικού - Διοικητικού

13

01/01/2024  30/06/2024

Έως:

 • 120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

2.

Βούτος Παναγιώτης

ΔΕ - Τεχνικών - Φροντιστής

11

01/01/2024  30/06/2024

Έως:

 • 120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

3.

Γιοβάνη Κωνσταντίνα

ΤΕ – Καλλιτεχνικού - Μουσικών

15

01/01/2024  30/06/2024

Έως:

 • 120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

4.

Ζαμπέτης Μιχαήλ

ΠΕ - Τεχνικών - Ηλεκτρολόγος

11

01/01/2024  30/06/2024

Έως:

 • 120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

5.

Κουτσούκος Διονύσιος

ΔΕ - Τεχνικών -Ηχητικός

10

01/01/2024  30/06/2024

Έως:

 • 120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

6.

Κωνσταντοπούλου Αγγελική

ΤΕ - Οικονομικού Λογιστικού  - Λογιστών

15

01/01/2024  30/06/2024

Έως:

 • 120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

7.

Ματθαίου Κωνσταντίνος

ΥΕ - Τεχνικών -Μηχανικός Σκηνής

13

01/01/2024  30/06/2024

Έως:

 • 120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

8.

Μαυρίδη Σοφία

ΠΕ - Διοικητικού - Διοικητικού

17

01/01/2024  30/06/2024

Έως:

 • 120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

9.

Σάρρας Γεώργιος

ΔΕ - Τεχνικών -Μηχανικός Σκηνής

10

01/01/2024  30/06/2024

Έως:

 • 120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

10.

Σωτηρόπουλος Νικόλαος

ΠΕ - Τεχνικών -  Φωτιστής

10

01/01/2024  30/06/2024

Έως:

 • 120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

11.

Τσούμα Αθηνά

ΔΕ - Διοικητικού - Διοικητικού

8

01/01/2024  30/06/2024

Έως:

 • 120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

12.

Φωτεινόπουλος Ανδρέας

ΥΕ- Τεχνικών -Μηχανικός Σκηνής

10

01/01/2024  30/06/2024

Έως:

 • 120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

13.

Χατζηγιάνης Νικόλαος

ΠΕ – Διοικητικού - Διοικητικού

17

01/01/2024  30/06/2024

Έως:

 • 120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

 

ΙΔΟΧ

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Κατηγορία - Κλάδος - Ειδικότητα

Μ.Κ.

(Σ) ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1.

Μουστάκης Περικλής του Βασιλείου

ΤΕ – Καλλιτεχνικού -Ηθοποιοί - Σκηνοθέτες

1

01/01/2024  30/06/2024

Έως:

 • 120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

2.

Περλέγκα Κωνσταντίνα του Άγγελου

ΠΕ – Καλλιτεχνικού - Θεατρολόγος

4

01/01/2024  30/06/2024

Έως:

 • 120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

3.

Στέφου Δήμητρα του Ηλία

ΤΕ – Καλλιτεχνικού Αμπιγιέζ – Καλλιτεχνικών Συνεργατών

4

01/01/2024  30/06/2024

Έως:

 • 120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

4.

Στρατοπούλου Αλεξάνδρα του Βασιλείου

ΥΕ – Τεχνικού - Κόπτρια - Ράπτρια

2

01/01/2024  30/06/2024

Έως:

 • 120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

 

Η δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω απασχόληση θα αντιμετωπισθεί για τους μεν ΙΔΑΧ από τις πιστώσεις των Κ.Α. 10-6022 και 10-6052 και για τους δε ΙΔΟΧ από τις πιστώσεις των Κ.Α. 15-6042 και 15-6054 του Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας για το οικονομικό έτος 2024.  

Β. Την συγκρότηση συνεργείου για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου αποτελούμενο από εφτά (7) υπαλλήλους ΙΔΑΧ και ενός (1) υπαλλήλου Ι.Δ.Ο.Χ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης για το Α’ εξάμηνο του 2024.

Το συνεργείο αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους:

ΙΔΑΧ

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Κατηγορία - Κλάδος - Ειδικότητα

Μ.Κ.

(Σ) ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

1.

Βούτος Παναγιώτης

ΔΕ - Τεχνικών - Φροντιστής

11

01/01/2024 30/06/2024

2.

Ζαμπέτης Μιχαήλ

ΠΕ - Τεχνικών - Ηλεκτρολόγος

11

01/01/2024 30/06/2024

3.

Κουτσούκος Διονύσιος

ΔΕ - Τεχνικών - Ηχητικός

10

01/01/2024 30/06/2024

4.

Ματθαίου Κωνσταντίνος

ΥΕ - Τεχνικών -Μηχανικός Σκηνής

13

01/01/2024 30/06/2024

5.

Σάρρας Γεώργιος

ΔΕ - Τεχνικών -Μηχανικός Σκηνής

10

01/01/2024 30/06/2024

6.

Σωτηρόπουλος Νικόλαος

ΠΕ - Τεχνικών -  Φωτιστής

10

01/01/2024 30/06/2024

7.

Φωτεινόπουλος Ανδρέας

ΥΕ - Τεχνικών -Μηχανικός Σκηνής

10

01/01/2024 30/06/2024

 

 

ΙΔΟΧ

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Κατηγορία - Κλάδος - Ειδικότητα

Μ.Κ.

(Σ) ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

1.

Στρατοπούλου Αλεξάνδρα του Βασιλείου

ΥΕ – Τεχνικού - Κόπτρια - Ράπτρια

2

01/01/2024 30/06/2024

 

Η δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω απασχόληση θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των Κ.Α. 10-6021 και 10-6052 για τους ΙΔΑΧ  και για τους δε ΙΔΟΧ από τις πιστώσεις των Κ.Α. 15-6042 και 15-6054 του Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας για το οικονομικό έτος 2024.

 

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

 

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα  και εγκρίνει:

Α. Την συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης και απασχόλησης κατά τις νυχτερινές ώρες και Κυριακές - εξαιρέσιμες αποτελούμενο από δέκα τρεις (13) υπαλλήλους ΙΔΑΧ και τέσσερις  (4) υπαλλήλους ΙΔΟΧ της Επιχείρησης, για το Α’ εξάμηνο 2024. Το συνεργείο αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους:

ΙΔΑΧ

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Κατηγορία - Κλάδος - Ειδικότητα

Μ.Κ.

(Σ) ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1.

Βλαχάκη Συγκλητική

ΠΕ - Διοικητικού - Διοικητικού

13

01/01/2024  30/06/2024

Έως:

 • 120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

2.

Βούτος Παναγιώτης

ΔΕ - Τεχνικών - Φροντιστής

11

01/01/2024  30/06/2024

Έως:

 • 120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

3.

Γιοβάνη Κωνσταντίνα

ΤΕ – Καλλιτεχνικού - Μουσικών

15

01/01/2024  30/06/2024

Έως:

 • 120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

4.

Ζαμπέτης Μιχαήλ

ΠΕ - Τεχνικών - Ηλεκτρολόγος

11

01/01/2024  30/06/2024

Έως:

 • 120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

5.

Κουτσούκος Διονύσιος

ΔΕ - Τεχνικών -Ηχητικός

10

01/01/2024  30/06/2024

Έως:

 • 120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

6.

Κωνσταντοπούλου Αγγελική

ΤΕ - Οικονομικού Λογιστικού  - Λογιστών

15

01/01/2024  30/06/2024

Έως:

 • 120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

7.

Ματθαίου Κωνσταντίνος

ΥΕ - Τεχνικών -Μηχανικός Σκηνής

13

01/01/2024  30/06/2024

Έως:

 • 120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

8.

Μαυρίδη Σοφία

ΠΕ - Διοικητικού - Διοικητικού

17

01/01/2024  30/06/2024

Έως:

 • 120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

9.

Σάρρας Γεώργιος

ΔΕ - Τεχνικών -Μηχανικός Σκηνής

10

01/01/2024  30/06/2024

Έως:

 • 120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

10.

Σωτηρόπουλος Νικόλαος

ΠΕ - Τεχνικών -  Φωτιστής

10

01/01/2024  30/06/2024

Έως:

 • 120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

11.

Τσούμα Αθηνά

ΔΕ - Διοικητικού - Διοικητικού

8

01/01/2024  30/06/2024

Έως:

 • 120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

12.

Φωτεινόπουλος Ανδρέας

ΥΕ- Τεχνικών -Μηχανικός Σκηνής

10

01/01/2024  30/06/2024

Έως:

 • 120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

13.

Χατζηγιάνης Νικόλαος

ΠΕ – Διοικητικού - Διοικητικού

17

01/01/2024  30/06/2024

Έως:

 • 120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

 

ΙΔΟΧ

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Κατηγορία - Κλάδος - Ειδικότητα

Μ.Κ.

(Σ) ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1.

Μουστάκης Περικλής του Βασιλείου

ΤΕ – Καλλιτεχνικού -Ηθοποιοί - Σκηνοθέτες

1

01/01/2024  30/06/2024

Έως:

 • 120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

2.

Περλέγκα Κωνσταντίνα του Άγγελου

ΠΕ – Καλλιτεχνικού - Θεατρολόγος

4

01/01/2024  30/06/2024

Έως:

 • 120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

3.

Στέφου Δήμητρα του Ηλία

ΤΕ – Καλλιτεχνικού Αμπιγιέζ – Καλλιτεχνικών Συνεργατών

4

01/01/2024  30/06/2024

Έως:

 • 120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

4.

Στρατοπούλου Αλεξάνδρα του Βασιλείου

ΥΕ – Τεχνικού - Κόπτρια - Ράπτρια

2

01/01/2024  30/06/2024

Έως:

 • 120 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
 • 96 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

 

Η δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω απασχόληση θα αντιμετωπισθεί για τους μεν ΙΔΑΧ από τις πιστώσεις των Κ.Α. 10-6022 και 10-6052 και για τους δε ΙΔΟΧ από τις πιστώσεις των Κ.Α. 15-6042 και 15-6054 του Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας για το οικονομικό έτος 2024.  

Β. Την συγκρότηση συνεργείου για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου αποτελούμενο από εφτά (7) υπαλλήλους ΙΔΑΧ και ενός (1) υπαλλήλου Ι.Δ.Ο.Χ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης για το Α’ εξάμηνο του 2024.

Το συνεργείο αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους:

ΙΔΑΧ

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Κατηγορία - Κλάδος - Ειδικότητα

Μ.Κ.

(Σ) ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

1.

Βούτος Παναγιώτης

ΔΕ - Τεχνικών - Φροντιστής

11

01/01/2024 30/06/2024

2.

Ζαμπέτης Μιχαήλ

ΠΕ - Τεχνικών - Ηλεκτρολόγος

11

01/01/2024 30/06/2024

3.

Κουτσούκος Διονύσιος

ΔΕ - Τεχνικών - Ηχητικός

10

01/01/2024 30/06/2024

4.

Ματθαίου Κωνσταντίνος

ΥΕ - Τεχνικών -Μηχανικός Σκηνής

13

01/01/2024 30/06/2024

5.

Σάρρας Γεώργιος

ΔΕ - Τεχνικών -Μηχανικός Σκηνής

10

01/01/2024 30/06/2024

6.

Σωτηρόπουλος Νικόλαος

ΠΕ - Τεχνικών -  Φωτιστής

10

01/01/2024 30/06/2024

7.

Φωτεινόπουλος Ανδρέας

ΥΕ - Τεχνικών -Μηχανικός Σκηνής

10

01/01/2024 30/06/2024

 

ΙΔΟΧ

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Κατηγορία - Κλάδος - Ειδικότητα

Μ.Κ.

(Σ) ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

1.

Στρατοπούλου Αλεξάνδρα του Βασιλείου

ΥΕ – Τεχνικού - Κόπτρια - Ράπτρια

2

01/01/2024 30/06/2024

 

Η δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω απασχόληση θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των Κ.Α. 10-6021 και 10-6052 για τους ΙΔΑΧ  και για τους δε ΙΔΟΧ από τις πιστώσεις των Κ.Α. 15-6042 και 15-6054 του Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας για το οικονομικό έτος 2024.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 81 /2023

7. Έγκριση τιμολογίων Παγίας Προκαταβολής

Ο Πρόεδρος εισάγει το θέμα ως εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

 • Την απόφαση 4/2023  του Διοικητικού Συμβουλίου  με την οποία συστάθηκε παγία  προκαταβολή και ορίστηκε ο διαχειριστής αυτής  ο Παναγιώτης Βούτος
 • Το υπ΄αρίθμ.: Α69/14-2-2023  χρηματικό ένταλμα με το οποίο εισπράχθηκε η παγία προκαταβολή από το διαχειριστή αυτής
 • τα άρθρα 32 έως 35 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959
 • το άρθρο 173 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06)
 • τις διατάξεις του Ν. 4555/2018
 • την περ. δ παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
 • τα δικαιολογητικά των δαπανών που έγιναν από την παγία προκαταβολή

 

Εισηγούμαι την έγκριση των δαπανών που έγιναν από την παγία προκαταβολή από 01/11/2023 έως 30/11/2023 σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

 

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

 

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα  και εγκρίνει τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από την παγία προκαταβολή από 01/11/2023 έως 30/11/2023 σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 82 /2023

8.    Εξειδίκευση πιστώσεων

Ο Πρόεδρος εισάγει το θέμα ως εξής:

Σύμφωνα με τις εγκυκλίους του ΥΠΕΣ αριθ. 6347/24.05.1985 και 38135/9.7.1986 οι πιστώσεις που έχουν γραφεί στον προϋπολογισμό δεν μπορούν να διατεθούν για το σκοπό για τον οποίο έχουν προβλεφθεί αν δεν διατεθούν με απόφαση του αρμοδίου οργάνου εκτός αν πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 158 του Δ.Κ.Κ., οι οποίες διατίθενται χωρίς απόφαση οποιοδήποτε οργάνου (αποδοχές προσωπικού, αντιμισθία αιρετών, μισθώματα ακινήτων, υποχρεωτικές εισφορές) και οι οποίες αναλαμβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο το ετήσιο ποσό τους (άρθρο 21 παρ.9 Ν2362/95, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 3α του άρθρου 50 του Ν.3943/2011, εγκύκλιος 30/2011 του ΥΠΕΣ και Υπ. Οικ.). Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των υπηρεσιών μας και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της, αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο ταμείο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2β του ΠΔ 80/2016 η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα.

Όμως, έπειτα από την αντικατάσταση της περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 από την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 ο Πρόεδρος, ο οποίος είναι ο Διατάκτης , αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

Συνεπώς, στην ίδια Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) ο Πρόεδρος  θα εγκρίνει την πραγματοποίηση της δαπάνης και θα διαθέτει την σχετική πίστωση που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Στην περίπτωση όμως μη εξειδικευμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό, (παρ 1, άρθρο 203, Ν. 4555/2018), ή των περιπτώσεων ανάθεσης μελετών, αρχιτεκτονικών διαγωνισμών ή καλλιτεχνικών έργων (παρ 1, άρθρο 206, Ν. 4555/2018)  πρέπει να προηγηθεί απόφαση του Δ.Σ πριν την απόφαση του Διατάκτη.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4555/2018, θέτω υπόψη σας τον προϋπολογισμό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. που ψηφίστηκε με την υπ΄αρίθμ. 89/2022 απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης και με την υπ’ αρίθμ. 874/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, και παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Νομικού μας Προσώπου και ιδιαίτερα για τις ανάγκες της συμπαραγωγής  μεταξύ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας και ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου με τίτλο «Τα Λουλούδια της Σιωπής», στην ψήφιση των παρακάτω ποσών σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

Α/Α

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1.

15-6142

Αμοιβές Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου.

Πολυετής Δέσμευση:

2023: 2.000,30€

2024: 5.276,02

Σύνολο: 7.276,32€

Αμοιβή για την παροχή καλλιτεχνικών υπηρεσιών επιμέλειας κειμένου, σκηνοθεσία & μουσικής επιμέλειας για τις ανάγκες της συμπαραγωγής μεταξύ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας και ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου με τίτλο «Τα Λουλούδια της Σιωπής»

2 .

00-6131.0003

Λοιπές αμοιβές τρίτων

Πολυετής Δέσμευση:

 

2023: 0,15€

 

2024: 17.627,85€

 

Σύνολο: 17.628,00€

Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις διοικητικές υπηρεσίες, την Δραματική Σχολή στον χώρο του Μπάρι, του θεάτρου «Μπάρι» και στο Καλλιτεχνικό Εργαστήρι για παιδιά και εφήβους της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας για το έτος 2024

3.

00-6131.0003

Λοιπές αμοιβές τρίτων

Πολυετής Δέσμευση:

2023: 0,10€

2024: 1.314,75€

Σύνολο: 1.315,00€

Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών επιμέλειας – απόδοσης στην Ελληνική Νοηματική γλώσσα για τις ανάγκες της συμπαραγωγής μεταξύ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας και ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου με τίτλο «Τα Λουλούδια της Σιωπής»

 

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

 

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα  την εξειδίκευση πιστώσεων όπως ακριβώς αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 83 /2023

 

9.    Ισολογισμοί και απολογιστικά στοιχεία ετών  2018 – 2019 - 2020 – 2021

Ο Πρόεδρος εισάγει το θέμα ως εξής:

Το ταμείο μας λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις, με πλήρη διαφάνεια και υπάρχει καθημερινός έλεγχος.

Σήμερα δεν υπάρχει κανένα χρέος προς τρίτους ούτε ζητούμενα ποσά. Τα τελευταία χρόνια έγινε προσπάθεια να κλείσουν οι ισολογισμοί παρελθόντων ετών, που είχαν καθυστερήσει σημαντικά. Ολοκληρώθηκαν οι ισολογισμοί (2011 – 2017) και ψηφίστηκαν από το Δ.Σ..

Ανατέθηκαν οι ισολογισμοί 2018-2021 τους οποίους και φέρνουμε σήμερα πλην του έτους 2021 προς ψήφιση.

Συνημμένα επισυνάπτονται οι καταστάσεις των ισολογισμών & οι πίνακες των απολογιστικών στοιχείων για τα έτη 2018-2019-2020 τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της απόφασης.

 

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα  και εγκρίνει τους ισολογισμούς και τους πίνακες των απολογιστικών στοιχείων για τα έτη 2018-2019-2020 τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας  απόφασης.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 84 /2023

 

 

Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης

 1. Σύμβαση πολιτιστικής χορηγίας

Ο Πρόεδρος εισάγει το θέμα ως εξής:

 

Εισηγούμαι την αποδοχή της πολιτιστικής χορηγίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝ ΠΟΛΗ-ΧΩΡΟΣ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» όπως ακριβώς αποτυπώνεται στο παρακάτω σχέδιο σύμβασης.

 

ΣΧΕΔΙΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

 

Στην Πάτρα σήμερα, στις ….Δεκεμβρίου 2023, ημέρα …….., τα κάτωθι συμβαλλόμενα μέρη:

Αφ’ ενός της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝ ΠΟΛΗ-ΧΩΡΟΣ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ που εδρεύει ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ επί της οδού Νόρμαν αρ. 16, Τ.Κ. 26223, με ΑΦΜ800502179, Δ.Ο.Υ Πατρών  και εκπροσωπείται από την Ίλια Άννα Παναγιωτοπούλου Ράγκου, εφεξής καλούμενο ως ο «ΧΟΡΗΓΟΣ»  κι

αφ’ ετέρου το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ το οποίο εδρεύει στην Πάτρα, επί της οδού Οθωνος Αμαλίας  αρ. 6, Τ.Κ. 26223, με ΑΦΜ 090061002, Δ.Ο.Υ. Πατρών και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Βάη Πέτρο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του, δυνάμει της υπ’ αριθμόν 521/25.09.2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων, καθώς και της υπ’ αριθμόν 53/07.10.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω νομικού προσώπου περί εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου και συγκρότησης αυτού σε σώμα, , εφεξής καλούμενο ως ο «ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ»,

έχοντας υπ’ όψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3525/2007 περί πολιτιστικής χορηγίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις των ν. 4412/2016 και 3643/2006 (Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων)

  Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα κάτωθι:

 

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1.1. Ο ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ διοργανώνει τη θεατρική παραγωγή «Τα Λουλούδια της Σιωπής» σε συμπαραγωγή με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου. Στο πλαίσιο της εν λόγω παραγωγής, θα πραγματοποιηθούν στο  Θέατρο Πάτρας «ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ»  οκτώ (8) θεατρικές παραστάσεις στις ημερομηνίες 8/1/2024, 9/1/2024, 10/1/2024,11/1/2024,12/1/2024,13/1/2024,14/1/2024,18/1/2024,19/1/2024,20/1/2024 και 21/1/2024 ενώ προκειμένου για την προετοιμασία της παράστασης θα απαιτηθούν δοκιμές κατά τις ημερομηνίες 4/1/2024, 5/1/2024, 6/1/2024 και 7/1/2024.

1.2. Ο ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ υπέβαλε προφορική πρόταση στον ΧΟΡΗΓΟ, προκειμένου να συνεισφέρει μερικώς στην πραγματοποίηση της ως άνω πολιτιστικής δραστηριότητας, ήτοι της άνω θεατρικής παραγωγής παραχωρώντας δωρεάν το χώρο του θεάτρου «Επίκεντρο» στην Πάτρα , οδός Αγίου Διονυσίου 16 για την εκτέλεση των δοκιμών και των παραστάσεων , καλύπτοντας πάσης φύσεως λειτουργικά κτηριακά έξοδα για την πραγματοποίησή τους.

1.3. Ο ΧΟΡΗΓΟΣ αποδέχεται την πρόταση του ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ σύμφωνα με τους όρους της παρούσης.

ΑΡΘΡΟ 2

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

2.1. Ο ΧΟΡΗΓΟΣ λαμβάνοντας υπόψη το κοινωνικό μήνυμα της παράστασης για τα άτομα με ειδικές ικανότητες, αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει χορηγία σε είδος στον Αποδέκτη της Χορηγίας , ήτοι τη δωρεάν παραχώρηση των εγκαταστάσεων και υποδομών του θεάτρου ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ το οποίο εδρεύει στην Πάτρα , οδός Αγίου Διονυσίου 36,δηλώνοντας ότι στο χώρο κατά την διάρκεια των δοκιμών και παραστάσεων θα τηρούνται τα  κατά την κείμενη νομοθεσία μέτρα ασφαλείας κοινού, εργαζομένων και συντελεστών παραστάσεων .

2.2. Ο ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση δημόσιας γνωστοποίησης της προσφοράς του ΧΟΡΗΓΟΥ και συγκεκριμένα την προβολή του κοινωνικού προσώπου του ΧΟΡΗΓΟΥ, προβαίνοντας στις κάτωθι αντισταθμιστικές παροχές υπέρ του:

2.2.1. Εμφάνιση του λογοτύπου του ΧΟΡΗΓΟΥ σε όλες τις προωθητικές ενέργειες, στις οποίες θα προβεί ο ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ προς διαφήμιση της θεατρικής παράστασης «Τα Λουλούδια της Σιωπής» (διαδίκτυο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφίσες, τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά σποτ κ.ο.κ.).

2.2.2. Εμφάνιση του λογοτύπου του ΧΟΡΗΓΟΥ στην ιστοσελίδα του ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ και στο επίσημο πρόγραμμα της παράστασης.

2.2.3. Παραχώρηση από τον ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ δωρεάν προσκλήσεων για τις παραστάσεις της εν λόγω θεατρικής παραγωγής στον ΧΟΡΗΓΟ ως εξής:

50 δωρεάν προσκλήσεις για το σύνολο  των  οκτώ (8) συνολικά θεατρικών παραστάσειων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν κατά τα αναλυτικώς οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας, προς περαιτέρω δωρεάν διάθεση από τον ΧΟΡΗΓΟ στα

 

ΑΡΘΡΟ 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ

3.1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης είναι ορισμένου χρόνου. Τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας και λήγει με την ολοκλήρωση της χορηγούμενης πολιτιστικής δραστηριότητας.

3.2. Μετά την παρέλευση της συμφωνηθείσας διάρκειας, η σύμβαση χορηγίας μπορεί να ανανεωθεί μόνον εγγράφως.

ΑΡΘΡΟ 4

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

4.1. Ο ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία που λαμβάνει από τον ΧΟΡΗΓΟ σχετικά με την περιγραφείσα δραστηριότητα ως εμπιστευτική και να μην τη χρησιμοποιήσει ή αποκαλύψει σε άλλα πρόσωπα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ΧΟΡΗΓΟΥ.

4.2 Ο ΧΟΡΗΓΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία που λαμβάνει από τον ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ σχετικά με την περιγραφείσα δραστηριότητα ως εμπιστευτική και να μην τη χρησιμοποιήσει ή αποκαλύψει σε άλλα πρόσωπα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ.

4.3. Η επιβαλλόμενη με την παρούσα υποχρέωση εχεμύθειας θα ισχύει και μετά τη λήξη ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση της παρούσας σύμβασης.

 

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1. Ο ΧΟΡΗΓΟΣ δικαιούται να καταγγείλει αζημίως την παρούσα με απλή έγγραφη ειδοποίηση προς τον ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ, χωρίς τήρηση προθεσμίας, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Σε περίπτωση μη εκτέλεσης από τον ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ της πολιτιστικής δραστηριότητας για την οποία δόθηκε η χορηγία, β) σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσης που αναφέρονται στις ενέργειες, στις οποίες υποχρεούται να προβεί ο ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ έναντι του ΧΟΡΗΓΟΥ, προκειμένου να προβάλει το κοινωνικό του πρόσωπο, γ) σε περίπτωση που ο ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ παραβιάσει υπαιτίως οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης.

5.2. Ο ΑΠΟΔEΚΤΗΣ ΧΟΡΗΓIΑΣ δύναται να καταγγείλει αζημίως την παρούσα με απλή έγγραφη ειδοποίηση προς τον Χορηγό στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Σε περίπτωση που Ο ΧΟΡΗΓΌΣ παραβιάσει υπαιτίως οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης, δεδομένου ότι όλοι οι όροι συμφωνούνται ουσιώδεις και β) σε περίπτωση που Ο ΧΟΡΗΓΟΣ καταστεί υπερήμερος ως προς την καταβολή της παροχής του σε είδος (δωρεάν παραχώρηση χρήση χώρου θεάτρου),

5.3. Τα συμβαλλόμενα μέρη, σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας, αναλαμβάνουν την υποχρέωση και υπόσχονται αμοιβαίως να επιστρέψουν στο άλλο μέρος κάθε εμπιστευτικό έγγραφο ή πληροφορία που έχουν στην κατοχή τους λόγω της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

6.1. Ο ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ δεν θα ευθύνεται για την ματαίωση της εν λόγω πολιτιστικής εκδήλωσης, σε περίπτωση που αυτό οφείλεται σε έκτακτα και ασυνήθιστα γεγονότα που συνιστούν ανωτέρα βία και που δεν προβλέπονται ή/και δεν μπορούν να προβλεφθούν από το συμφωνητικό αυτό (όπως έκτακτα υγειονομικά μέτρα, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές, σεισμοί, απεργίες, εξεγέρσεις, πόλεμοι, πορείες κλπ), και εφόσον ο ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη και προσήκουσα διεξαγωγή αυτής της δραστηριότητας. Το βάρος απόδειξης του γεγονότος ανωτέρας βίας βαρύνει τον ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ.

6.2. Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, ο ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ θα δύναται να εξεύρει άλλη ημερομηνία (όχι πέραν των τριών (3) μηνών από τον αρχικό προγραμματισμό της δραστηριότητας), για την πραγματοποίηση της ίδιας πολιτιστικής δραστηριότητας και με τους ίδιους συντελεστές, γεγονός που θα γνωστοποιεί έγκαιρα και στον ΧΟΡΗΓΟ. Σε περίπτωση που δεν εξευρεθεί άλλη ημερομηνία, τα μέρη θα δύνανται να αποδεσμευτούν αζημίως των υποχρεώσεών τους.

ΑΡΘΡΟ 7

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

7.1. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσης θα ισχύει μόνο εφόσον καταρτιστεί εγγράφως.

7.2. Η παρούσα αποτελεί την πλήρη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και αντικαθιστά και υπερισχύει οποιασδήποτε αντίθετης συμφωνίας, έγγραφης ή προφορικής.

7.3. Αρμόδια δικαστήρια για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την παρούσα σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων και διαφορών περί την ισχύ, ερμηνεία ή εκτέλεση αυτής, είναι τα αρμόδια δικαστήρια των Πατρών.

7.4. Η παρούσα σύμβαση χορηγίας διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, ειδικώς εφαρμοζομένων των διατάξεων του Ν. 3525/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Αφού συμφωνήθηκαν τα παραπάνω μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (2) όμοια αντίγραφα και αφού ανεγνώσθη και υπεγράφη ως ακολούθως, κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΟΡΗΓΟ

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΗΣ

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα  και αποδέχεται  την  πολιτιστική  χορηγία  της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝ ΠΟΛΗ-ΧΩΡΟΣ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» όπως ακριβώς αποτυπώνεται στο παραπάνω σχέδιο σύμβασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 85 /2023

 1. Αίτημα για χρονική επέκτασης της με αρ.πρωτ.: 590/17-05-23 σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.

Ο Πρόεδρος εισάγει το θέμα ως εξής:

Εν όψει της λήξης ισχύος της ανωτέρω συμβάσεως με την εταιρεία ΛΟΓΙΣΜΙΚΗ ΕΠΕ κατά την 31/12/2023 και δεδομένου ότι οι παραστάσεις μας για τις οποίες πωλούνται ήδη εισιτήρια συνεχίζονται και κατά τον επόμενο μήνα Ιανουάριο 2024,

προτείνω την αποδοχή του με αρ.πρωτ.: 1.520/13-12-2023 αιτήματος της ΛΟΓΙΣΜΙΚΗ ΕΠΕ για την χρονική παράταση της μεταξύ μας συμβάσεως έως και την 31/01/2024 όπου και θα έχουν ολοκληρωθεί οι ανάγκες πώλησης εισιτηρίων για τις παραστάσεις μας με τους ίδιους όρους.

                                                                                                                                                                                                     Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα  και εγκρίνει την παράταση της μεταξύ μας συμβάσεως με την ΛΟΓΙΣΜΙΚΗ ΕΠΕ  έως και την 31/01/2024 οπότε και θα έχουν ολοκληρωθεί οι ανάγκες πώλησης εισιτηρίων για τις παραστάσεις μας με τους ίδιους όρους.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 86 /2023

 

Η Γραμματέας του Δ.Σ.                                              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αγγελική Κωνσταντοπούλου                                          Πέτρος Βάης