ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

351η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας της Παρασκευής 09 Φεβρουαρίου 2024

10.2.2024

                                                                                   Αρ.Πρωτ: 141/09-02-2024

 

Στην Πάτρα, την Παρασκευή  09 Φεβρουαρίου 2024,  συνήλθε σε  συνεδρίαση  το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, ύστερα από την υπ’ αριθμ.: 132/08.02.2024 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ., προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

  1. Ορισμός νόμιμου εκπροσώπου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) τακτικών μελών, παρευρέθηκαν τα επτά (7) παρακάτω τακτικά μέλη, δύο (2) αναπληρωματικά μέλη και δύο (2) τακτικά μέλη  απόντα.

 

Παρόντες:

Καραθανασοπούλου Λυδία (Πρόεδρος)

Μαγιάκης Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)

Βάης Πέτρος

Μαριάνα Σταματιάδου      

Αγγελόπουλος Γεώργιος

Αθανασοπούλου Ευανθία

Ροϊλού-Παναγοδημητρακοπούλου Ιωάννα

Σκαρλάτου Ρένα (αναπληρώνει την κ Σοφία Μητρούλια)

Νικολάου Μαίρη (αναπληρώνει τον κ Μιχάλη Αναστασίου)

Απόντες:

Μητρούλια Σοφία  

Μιχάλης Αναστασίου

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, Δραγώτης Κώστας, Ευφραιμίδης Λεωνίδας, Βαγγελάτου Λουίζα.

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

  1. Ορισμός νόμιμου εκπροσώπου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. εισάγει το θέμα ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

  • Την υπ’αρίθμ 08/2024 απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας με την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ..
  • Τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας προκειμένου να προχωρήσουν οικονομικές συναλλαγές και διαδικασίες διεκπεραίωσης υποθέσεων.

 

Η Κα. Καραθανασοπούλου Λυδία ως Πρόεδρος της επιχείρησης προτείνει να ορισθεί Νόμιμος εκπρόσωπος της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.

                                                                                                                                  

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 Νόμιμος εκπρόσωπος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας ορίζεται η  πρόεδρος του Δ.Σ.   κα Καραθανασοπούλου Λυδία.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 09 /2024

 

 

Η Γραμματέας του Δ.Σ.                                              Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αγγελική Κωνσταντοπούλου                                    Λυδία Καραθανασοπούλου