ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

Προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του καλλιτεχνικού διευθυντή

01.4.2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας κ. Λυδία Καραθανασοπούλου,  έχοντας υπόψη:

 • Την παρ. 2 της υπ’ αριθμόν 23241/04.07.1989 απόφασης του Νομάρχη Αχαΐας (ΦΕΚ 539/10.07.1989) περί του σκοπού σύστασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
 • Την παρ. 1 της υπ’ αριθμόν 137727/16365/18.11.2010 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (ΦΕΚ 1861/29.11.2010) περί των σκοπών της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
 • Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015 Α’).
 • Το ΦΕΚ εσωτερικής λειτουργίας της Κ.Ε. ΔΗΠΕΘΕ ΠΑΤΡΑΣ  1861/Β/29-11-2010
 • Το υπ’ αριθμόν ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ. 2/655/ οικ30134/ 22-09-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί «Πρόσληψης προσωπικού στα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα».
 • Την υπ’ αριθμόν 3948/2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α’/1994).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 254-258 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α’/2017.)
 • Την υπ’ αριθμόν 42/2017 απόφαση ΔΣ περί τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.
 • Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 63067/25-7-2023 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./77/6541/19-7-2023 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ αριθμόν 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α΄) περί έγκρισης πρόσληψης ενός ατόμου για την πλήρωση της θέσης  Καλλιτεχνικού Διευθυντή  επί θητεία με κάλυψη της δαπάνης από ιδίους πόρους
 • Την  υπ' αριθμόν 27/2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο ως Καλλιτεχνικού Διευθυντή, για την κάλυψη των  αναγκών του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Πάτρας και της Δραματικής Σχολής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, που εδρεύουν στην Πάτρα επί της οδού Όθωνος Αμαλίας 6, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Λειτουργία του  Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Πάτρας και της Δραματικής Σχολής», συνολικής διάρκειας δύο (2) ετών με δυνατότητα παράτασης της θητείας για ένα (1) έτος μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Οικονομικό αντικείμενο

Α. Μηνιαίο μικτό ποσό με βάση τις διατάξεις του ν. 4354/2015 περί Ενιαίου Μισθολογίου καθώς και το επίδομα θέσης που προβλέπεται.

Β. Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. δύναται να αναθέσει στον Καλλιτεχνικό Διευθυντή επί πλέον με αμοιβή τη σκηνοθεσία ή μετάφραση ή συγγραφή ενός (1) θεατρικού έργου κατ’ έτος, μέχρι του καθαρού ποσού των 8.000€.

Γ. Διαμονή στην Πάτρα δεν επιτρέπεται να παρέχεται από το ΔΗΠΕΘΕ.

Δ. Άλλες πρόσθετες αμοιβές, όπως οδοιπορικά από και προς τον τόπο καταγωγής και μόνιμης κατοικίας δεν βαρύνουν το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, εκτός από τα αποδεδειγμένα οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για υπηρεσιακούς λόγους.

 

Απαιτούμενα προσόντα υποψήφιου ΚΔ

1. Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ  Πάτρας  δύναται να προσληφθεί ανεξαρτήτως κατοχής τίτλου συγκεκριμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας, εξαιρουμένης της ΥΕ εκπαιδευτικής βαθμίδας. Για την θέση αυτή θα επιλεχθεί πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους που έχει ιδιαιτέρως διακριθεί στο χώρο του θεάτρου ή να έχει ασχοληθεί με θέματα θεάτρου επαγγελματικά και να έχει μια από τις εξής ιδιότητες:

1.α Σκηνοθέτης, ηθοποιός κατά κύριο λόγο ή συνθέτης, χορογράφος, σκηνογράφος, ενδυματολόγος, με αναγνωρισμένη προσφορά στο επαγγελματικό θέατρο.

1.β Θεατρικός συγγραφέας, μεταφραστής έργων, θεατρολόγος κριτικός θεάτρου με επαγγελματική εργασία στο θέατρο.

2. Να διαθέτει τουλάχιστον 10ετή επαγγελματική εμπειρία στην οργάνωση και διεύθυνση θεατρικών παραγωγών.

3. Να έχει εμπειρία διοίκησης ή συνεργασίας με ΔΗΠΕΘΕ και να διαθέτει εμπειρία στη διδασκαλία της υποκριτικής τέχνης, εμπειρία διδασκαλίας ή διοίκησης σε Δραματική Σχολή.

4. Να έχει διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες που να πιστοποιούνται με παρακολούθηση σχετικών σπουδών ή σεμιναρίων ή με προϋπηρεσία σε άλλη διοικητική θέση καλλιτεχνικού φορέα.

 

Πρόταση καλλιτεχνικού έργου διετούς διάρκειας

Ο υποψήφιος για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή, μαζί με την αίτηση, καλείται να υποβάλει φάκελο με τις γενικές και ειδικές προτάσεις του για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας. Συγκεκριμένα:

1. Πρόταση για τον χαρακτήρα και τον ρόλο που πρέπει να παίξει το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. σήμερα, αλλά και για την εξέλιξή του στο μέλλον, τη φιλοσοφία για το άνοιγμα στην κοινωνία της Πάτρας και της Περιφέρειας, την καθημερινή παρουσία του και προσφορά στον πολίτη, παίρνοντας υπόψη τη σημερινή πραγματικότητα, σε ποιο κοινό θα απευθύνεται, με ποια μέσα και για ποιους σκοπούς.

2. Ένα πλάνο προγραμματισμού (Δραματολόγιο κλπ.) με πρόταση καλλιτεχνικών προθέσεων για ολόκληρη τη θητεία του των δύο ετών και αναλυτικό πρόγραμμα για την πρώτη θεατρική περίοδο.

3. Προτάσεις για το θέατρο που θα προσεγγίζει και θα προσελκύει τις διάφορες κοινωνικές ομάδες, τους νέους, τους φοιτητές, τους μαθητές και τους πολίτες που δεν έχουν αποκτήσει ακόμα δεσμούς με το θέατρο.

4. Ο υποψήφιος ΚΔ του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας πρέπει να λάβει υπόψη του ότι το Δημοτικό Θέατρο ΑΠΟΛΛΩΝ από τον Οκτώβριο του 2023 δεν μπορεί να δεχθεί κοινό και δεν θα αποτελεί την κεντρική σκηνή του ΔΗΠΕΘΕ, γιατί βρίσκεται σε διαδικασία ριζικής ανακαίνισης για τα επόμενα δύο χρόνια τουλάχιστον. Επομένως οι προτάσεις που θα κατατεθούν πρέπει να είναι ευέλικτες και να προσαρμόζονται για μικρότερη θεατρική σκηνή, προκειμένου να εξασφαλίζεται και η οικονομική βιωσιμότητα του θεάτρου.

5. Χρήσιμες θα είναι οι σκέψεις για το κοινωνικό έργο του ΔΗΠΕΘΕ, τη συνεργασία με άλλα, κυρίως γειτονικά ΔΗΠΕΘΕ, τη λειτουργία της Δραματικής Σχολής, τη συνεργασία με φορείς της πόλης για την ανάπτυξη της θεατρικής παιδείας.

 

Δικαιολογητικά γενικών προσόντων

1. Βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά στοιχεία των ιδιοτήτων που αναφέρονται στις παραγράφους 1,2,3,4.

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, δηλαδή αυτών όπου αναφέρεται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου και αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.

3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται:

α. Το έτος γέννησης.

β. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλόλητάς του για την υπηρεσία την οποία  προορίζεται, ιδίως δε εάν τυχόν έχει καταδικασθεί λόγω ποινικού αδικήματος.

γ. Αν υπηρετεί ή προϋπηρέτησε, με οιανδήποτε ειδικότητα, στο Δημόσιο ή σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εφόσον δεν εξήλθε της υπηρεσίας για κάποια αιτία.

δ. ότι δεν «τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική, υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις».

 ε. ότι δεν έχει  καταδικασθεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

 στ. ότι δεν είναι υπόδικος/η που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης ε΄, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.

 ζ. ότι δεν έχει λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά του/της δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.  

 

Καθήκοντα του ΚΔ Πάτρας

Τα καθήκοντα του ΚΔ του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας αναφέροντα αναλυτικά στον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του ΔΗΠΕΘΕ που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του https://www.dipethepatras.gr

 

Διαδικασία επιλογής

Η επιλογή θα γίνει από το ΔΣ του ΔΗΠΕΘΕ κατά την πρόβλεψη του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Πάτρας.

Οι υποψήφιοι θα κληθούν με νέα πρόσκληση για να παρουσιαστούν, συγκεκριμένη ημέρα και ώρα ο καθένας, και να έχουν ζωντανή ακρόαση από το ΔΣ του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, στην έδρα του ΔΗΠΕΘΕ στην Πάτρα.

 

Κατάθεση αιτήσεων

 Αιτήσεις συμμετοχής μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τον φάκελο θα γίνονται δεκτά με σφραγίδα ταχυδρομείου ή με αυτοπρόσωπη κατάθεση μέχρι την Παρασκευή 26 Απριλίου 2024 στη διεύθυνση, Όθωνος Αμαλίας 6, υπόψη της Προέδρου του Δ.Σ Λυδίας Καραθανασοπούλου.

Για κάθε άλλη πληροφορία στο τηλ. 2610 623730 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η ανακοίνωση αυτή δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., σε μια εφημερίδα της Πάτρας και σε μια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

 

     Η Πρόεδρος του Δ.Σ.  του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

Λυδία Καραθανασοπούλου