ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ -ΑΡ.ΠΡΩΤ:369/ΕΩΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

26.3.2021

Η «Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας », με διακριτικό τίτλο «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΠΑΤΡΑΣ»,  που  εδρεύει  στην  οδό  Όθωνος Αμαλίας 6,  στην Πάτρα , 
 Απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών για την μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη σκηνικών και λοιπών μηχανημάτων και υλικού σκηνής.
Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής. 
Α. ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Άρθρο 1: Περιγραφή Μισθίου 
Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται το δυνατόν πιο κοντά στην έδρα του ΔΗΠΕΘΕ, Όθωνος-Αμαλίας 6.
- Να έχει εμβαδό περίπου 400 τ.μ.
- Να είναι ισόγειο.
- Να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης φορτηγού αυτοκινήτου.
- Να έχει δυνατότητα εισόδου αυτοκινήτου και μεγάλων αντικειμένων.
- Να είναι απόλυτα ελεγχόμενο και ανεξάρτητο.
- Να είναι στεγανό από υγρασίες και εισροή υδάτων.
- Να έχει ύδρευση, ηλεκτρική εγκατάσταση και τουαλέτα.
Το ακίνητο θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να έχει κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, την κατάλληλη χρήση επαγγελματικής στέγης (αποθήκης) και να τηρεί τους  όρους  και  προϋποθέσεις  που  ορίζονται κατά την  κείμενη  πολεοδομική  και χωροταξική  νομοθεσία,  συμπεριλαμβανομένου  του  ισχύοντος  κτηριοδομικού κανονισμού και των επιτρεπομένων χρήσεων γης για την περιοχή, έτσι ώστε να μην απαιτείται επανασχεδιασμός του ή αδειοδότηση εκ νέου, λόγω αλλαγής χρήσης κλπ 
Το ακίνητο πρέπει να μην έχει υποστεί βλάβες σεισμού ή πυρκαγιάς,  να είναι συνδεδεμένο με τα δίκτυα οργανισμών κοινής ωφέλειας, εκκρεμούσης μόνον της μεταφοράς τους στο όνομα της Κοινωφελούς Επιχείρησης. Επίσης, επιβάλλεται να είναι πλήρως περαιωμένο και διαμορφωμένο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς των πολεοδομικών διατάξεων. 
Άρθρο 2: Υποβολή Προσφορών 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του Ενδιαφερόμενου με την ένδειξη «Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση  της Αποθήκης της Κοινωφελούς επιχ/σης Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας » .
 Ο  σφραγισμένος  φάκελος  κάθε  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος,  που  θα  κατατεθεί  θα περιέχει τα εξής:
Αίτηση,   στην   οποία   θα   αναγράφονται   τα   στοιχεία   επικοινωνίας   του ιδιοκτήτη/εκμισθωτή ή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, η διεύθυνση του ακινήτου,  η  επιφάνεια  του  ακινήτου  αναλυτικά  και  συγκεντρωτικά,  καθώς και η οικονομική πρόταση για το μηνιαίο μίσθωμα.
Υπεύθυνη  Δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757)  του  υποβάλλοντος  την  Εκδήλωση  Ενδιαφέροντος  ότι  είναι ιδιοκτήτης, ή γενικά περί του δικαιώματος του για την εκμίσθωση του ακίνητου, ή αντιστοίχως  Υπεύθυνη  Δήλωση  ότι  είναι  νόμιμος  εκπρόσωπος  των  ως  άνω συνοδευόμενη από σχετική εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο έγγραφο
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του προσφέροντος, ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως. 
Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του προσφέροντος είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για εκπρόσωπο νομικού προσώπου.

Αντίγραφο Τίτλου Κτήσης - Πιστοποιητικά Βαρών και  ιδιοκτησίας  (κτηματολογικό φύλλο ακινήτου από το Κτηματολογικό Γραφείο Πατρών)
Αντίγραφο πράξης σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας & κανονισμού πολυκατοικίας
Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου μετά τις τυχόν αναθεωρήσεις , συνοδευόμενο από τα σχέδια της οικοδομικής άδειας (κατόψεις, όψεις, τομές). Πλήρη φωτογραφική απεικόνιση κτηρίου/ων 
Δήλωση για το αν έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές σε σχέση με την άδεια και αν ναι, αναθεωρήσεις αδείας κλπ
Πλήρη  τεχνική  περιγραφή  του  ακινήτου  και  αφορά  στην  κατάσταση  στην  οποία βρίσκεται το ακίνητο και στην κατάσταση στην οποία θα προσφερθεί το ακίνητο προς  την  Κοινωφελή επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας,  εφόσον επιλεγεί  καθώς  και  τον  εκτιμώμενο  χρόνο  παράδοσης  του  ακινήτου,  από  την ενδεχόμενη υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης.
Αναλυτική   οικονομική   προσφορά   για   τη   μίσθωση.
Έναν λογαριασμό ΔΕΗ
Έναν λογαριασμό ΔΕΥΑΠ.
Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα του προσφέροντος. 
Απόσπασμα ποινικού μητρώου του προσφέροντος σε ισχύ 
Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου ή του ΓΕΜΗ ότι ο εκμισθωτής δεν έχει πτωχεύσει ούτε εκκρεμεί πτωχευτική διαδικασία ούτε τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. 
Ειδικό πληρεξούσιο, εφόσον η προσφορά κατατίθεται από πρόσωπο άλλο του ιδιοκτήτη του ακινήτου
Οι προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατατίθενται στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας 
( Όθωνος Αμαλίας 6, Πάτρα), σε σφραγισμένο φάκελο, τον οποίο συνοδεύει η αίτηση με το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του διαγωνιζομένου, τα στοιχεία αποστολής του (ταχυδρομική διεύθυνση, Τ.Κ.) και τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, email), καθώς και τα στοιχεία της Πρόσκλησης (τίτλος, αριθμός πρωτοκόλλου), έως την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021 και ώρα 12:00. Η παραλαβή πρωτοκόλλου καταθέσεως της προσφοράς αποτελεί μόνη απόδειξη του εμπροθέσμου υποβολής της.
Στον φάκελο προσφοράς περιλαμβάνονται: 
1.Υποφάκελος (σφραγισμένος) που περιλαμβάνει την τεχνική προσφορά και τα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα ειδικά διαλαμβανόμενα στο επόμενο κεφάλαιο της διακήρυξης, τα οποία θα πρέπει: α) Να μην έχουν ξυσίματα, σβησίματα, υποσημειώσεις, παρεμβολές, κενά, συντμήσεις που μπορούν να θέσουν σε αμφιβολία όρους, τιμές ή την ταυτότητα του εκμισθωτή. β) Να αναγράφουν τα ακριβή στοιχεί του εκμισθωτή. γ) Να είναι σαφή και πλήρη
 2. Υποφάκελος οικονομικής προσφοράς (σφραγισμένος)
 Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την υποβολή προσφορών, τριμελής επιτροπή της Κοινωφελούς Επιχείρησης θα πραγματοποιήσει επιτόπια επίσκεψη - αυτοψία, προκειμένου να διαπιστώσει την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στις προσφορές των διαγωνιζομένων και να αποφανθεί περί της καταλληλότητας ή μη των προσφερόμενων ακινήτων. Από τον επιτόπιο έλεγχο, θα εξαιρούνται τα ακίνητα για τα οποία δεν έχουν προσκομιστεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν πληρούνται όλες οι τυπικές προϋποθέσεις, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο επόμενο άρθρο. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο λαμβάνονται υπόψη η θέση του ακινήτου, τεχνικά χαρακτηριστικά και γενικά χαρακτηριστικά που εξυπηρετούν την χρήση ως αποθήκη . Ακολούθως, η Κοινωφελής Επιχείρηση προβαίνει στην κατακύρωση με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. 
Αν ο ανάδοχος αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά κατακύρωσης και το μισθωτήριο συμφωνητικό καλείται εγγράφως εντός προθεσμίας 15ημερών να συμμορφωθεί. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται. 
Η κατακύρωση των πρακτικών θα γίνει με απόφαση του Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης. 
Ο ανάδοχος κανένα δικαίωμα δεν μπορεί να προβάλλει για τυχόν ζημία του, που θα προέλθει α) από την καθυστέρηση της έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας ή τη μη έγκριση αυτών από το αρμόδιο όργανο ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας β) από οποιοδήποτε κώλυμα που τυχόν θα εμφανισθεί μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος και το οποίο δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας . 
 Άρθρο 3: Υπογραφή μισθωτηρίου συμφωνητικού 
Ο εκμισθωτής που θα αναδειχθεί, υποχρεώνεται να υπογράψει το μισθωτήριο συμβόλαιο μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κατακύρωση του αποτελέσματος 
Άρθρο 4: Διάρκεια Μίσθωσης
 Η διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης ορίζεται για επτά (7) έτη αρχόμενης από την ημερομηνία υπογραφής του οριστικού μισθωτηρίου συμφωνητικού. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί έως και τρία (3) επιπλέον έτη με απλή  μονομερή δήλωση της Κοινωφελούς Επιχείρησης κοινοποιούμενη με δικαστικό επιμελητή, ,  ένα μήνα πριν την πάροδο της οριζόμενης διάρκειας της μίσθωσης, με τους ίδιους όρους ,χωρίς να απαιτείται  νεότερη έγγραφη συμφωνία των μερών. 
Η Κοινωφελής Επιχείρηση μπορεί να προβεί μονομερώς σε λύση της μίσθωσης, πριν από τη συμβατική λήξη της ειδοποιώντας εγγράφως τον εκμισθωτή τριάντα (30) τουλάχιστον μέρες πριν από τη λύση της μίσθωσης χωρίς υποχρέωση αποζημίωσής του, εφόσον μεταφέρει τη στεγασμένη υπηρεσία σε ιδιόκτητο ακίνητο ή παραχωρηθεί σε αυτό η δωρεάν χρήση άλλου κατάλληλου ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με το υπόλοιπο της μίσθωσης ή αν συστεγαστεί με άλλη υπηρεσία ή καταργηθεί ή οργανωθεί κατά τη διάρκεια της μίσθωσης με τρόπο ώστε το μισθωμένο ακίνητο να μην καλύπτει τις στεγαστικές της ανάγκες ή αν μεταβληθεί η έδρα της. 
Σε κάθε περίπτωση , η υποχρέωση καταβολής του μισθώματος παύει από την παράδοση του μισθίου στον εκμισθωτή σύμφωνα με το  πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής. Η παραμονή της Κοινωφελούς Επιχείρησης στο μίσθιο πέραν του συμφωνηθέντος χρόνου για οποιοδήποτε λόγο, θα συνεχίζεται έναντι μισθώματος ίσου προς το καταβαλλόμενο , κατά τη λήξη της μίσθωσης (αποζημίωση χρήσης) .
Άρθρο 5 : Καταβολή Μισθώματος – Αναπροσαρμογή – Κρατήσεις 
Η συνολική μηνιαία δαπάνη - μίσθωμα θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗΠΕΘΕ Πατρας .Το μίσθωμα θα καταβάλλεται εντός των πρώτων πέντε (5) ημερών έκαστου μηνός σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο εκμισθωτής, αφού προηγουμένως πραγματοποιηθούν όλες οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις, αρχής γενομένης από την υπογραφή του οριστικού μισθωτηρίου συμφωνητικού και του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής, οπότε και ξεκινά η μίσθωση. Αναπροσαρμογή του μισθώματος δε θα λάβει χώρα για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης και τυχόν ανανέωσής της (απώτατο όριο  δέκα (10) ετών).
Άρθρο 6 : Υποχρεώσεις εκμισθωτή 
Ο εκμισθωτής οφείλει να έχει ασφαλισμένο το οίκημα (μίσθιο) κατά του πυρός, διαφορετικά η Κοινωφελής Επιχείρηση απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για τυχόν ζημιές που μπορεί να προξενηθούν στο μίσθιο από εκδήλωση πυρκαγιάς. Ο εκμισθωτής έχει την υποχρέωση, εφόσον αυτό απαιτηθεί, να παραδώσει το οίκημα για χρήση στην Κοινωφελή Επιχείρηση, σύμφωνα με το περιεχόμενο της μεταξύ τους συμφωνίας πριν την υπογραφή του οριστικού μισθωτηρίου συμφωνητικού, ώστε το τελευταίο να προβεί σε όλες τις τυχόν αναγκαίες εργασίες, προσθήκες ή μεταβολές για την διαμόρφωση των χώρων, ώστε να καταστεί κατάλληλο προς λειτουργία. Το μίσθιο θα πρέπει: 1) Να είναι κατάλληλο για το σκοπό που προορίζεται, ελεύθερο, κενό ασφαλές, σε άριστη κατάσταση για πλήρη και ασφαλή λειτουργία σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές κατασκευής κτιρίων και έτοιμο προς χρήση και 2) Να βρίσκεται στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατο χή του προσφέροντος και να είναι, τόσο κατά την υπογραφή του μισθωτηρίου όσο και καθ’όλη τη διάρκεια της μισθωτικής σχέσης ελεύθερο παντός νομίμου βάρους ή πραγματικού ελαττώματος, που να εμποδίζει την ακώλυτη χρήση του, διαφορετικά η  Κοινωφελής Επιχείρηση θα έχει δικαίωμα μείωσης ή μη καταβολής του μισθώματος.. Η παραλαβή του μισθίου από το ΔΗΠΕΘΕ με την υπογραφή του οριστικού μισθωτηρίου συμφωνητικού καθώς και η παράδοσή του στον εκμισθωτή μετά τη λήξη της σύμβασης, ενεργείται αφού συνταχθεί πρωτόκολλο παράδοσης –παραλαβής που υπογράφεται από αμφότερα τα μέρη. Αν αρνηθεί να προσέλθει ο εκμισθωτής το σχετικό Πρωτόκολλο συντάσσεται από το ΔΗΠΕΘΕ και κοινοποιείται σε αυτόν. Εάν το ακίνητο (μίσθιο) κατά τη διάρκεια της μίσθωσης περιέλθει με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο στην κυριότητα, νομή, επικαρπία, χρήση κλπ. άλλου προσώπου, η μίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά και με τους ίδιους όρους στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νομέα, επικαρπωτή, χρήστη κλπ., του τελευταίου θεωρούμενου εφεξής ως εκμισθωτή. Στον τελευταίο εκμισθωτή καταβάλλονται από το ΔΗΠΕΘΕ τα μισθώματα χωρίς καμία άλλη διατύπωση, από τότε που κοινοποιείται νόμιμα σε αυτόν ο οικείος νόμιμος τίτλος βάσει του οποίου κατέστη αυτός κύριος, νομέας, επικαρπωτής, χρήσης κλπ., με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά μεταγραφής, όπου αυτά επιβάλλονται. Σε περίπτωση εκποιήσεως ή μεταβιβάσεως του ακινήτου που θα μισθωθεί, ο εκμισθωτής είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει εγγράφως στο ΔΗΠΕΘΕ τα πλήρη στοιχεία του αγοραστή προσκομίζοντας αντίγραφο του συμβολαίου αγοραπωλησίας. Επίσης, ο εκμισθωτής με το συμβόλαιο της αγοραπωλησίας δεσμεύεται να υποχρεώσει το νέο κύριο του ακινήτου να σεβαστεί και να αναλάβει υποχρεωτικά όλες τις υποχρεώσεις του πωλητή-εκμισθωτή που απορρέουν εκ της παρούσης μίσθωσης, τηρουμένων όλων των όρων του μισθωτηρίου συμφωνητικού, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. Ο εκμισθωτής παραιτείται από το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης μίσθωσης για ιδιόχρηση ή ανοικοδόμηση του μισθίου για όσο χρόνο διαρκέσει η μίσθωση. Κατά συνέπεια παραιτείται από το ίδιο δικαίωμα και ο τυχόν νέος ιδιοκτήτης του ακινήτου σε περίπτωση που αυτό μεταβιβαστεί. Ο εκμισθωτής βαρύνεται με τους φόρους, τα τέλη και τις δαπάνες που εκ του νόμου ή εκ του Κανονισμού πολυκατοικίας βαρύνουν τον εκμισθωτή . 
Ο εκμισθωτής υποχρεούται διαρκούσης της μισθώσεως ,να ενεργεί στο μίσθιο ,τις αναγκαίες επισκευές και να επανορθώνει τις από τη συνήθη χρήση φθορές, εντός εύλογης προθεσμίας από της σχετικής ειδοποίησής του από την Κοινωφελή Επιχείρηση.
 Άρθρο 8: Υποχρεώσεις του μισθωτή 
Η Κοινωφελής Επιχείρηση ΔΗΠΕΘΕ Πατρας  υποχρεούται να διατηρεί και να διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου και εν γένει το μίσθιο σε καλή κατάσταση. Το ΔΗΠΕΘΕ δεν υπόκειται σε καμία αποζημίωση υπέρ του εκμισθωτή, εάν από τη συνήθη χρήση ή κακή κατασκευή του κτιρίου ή από τυχαίο γεγονός, προκληθούν βλάβες ή ζημιές στο μίσθιο. Το ΔΗΠΕΘΕ δύναται κατά την διάρκεια της μίσθωσης και για την καλύτερη αξιοποίηση του χώρου να προβεί σε αλλαγές στο μίσθιο, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης γραπτής έγκρισης του εκμισθωτή, ο οποίος δεν θα την αρνηθεί αναιτίως. Οποιεσδήποτε τέτοιες εργασίες θα γίνονται από το ΔΗΠΕΘΕ με δική του επιμέλεια και δαπάνες και κατόπιν έκδοσης των αναγκαίων προς τούτο αδειών από κάθε αρμόδια αρχή και υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι σύννομες και δεν θα βλάπτεται η στατικότητα του μισθίου. Τέτοιες εργασίες μπορεί να είναι ιδίως η κατασκευή χωρισμάτων , πάγκων κλπ. Κατά τη λήξη της μίσθωσης, οποιαδήποτε βελτίωση ή προσθήκη στο μίσθιο διενεργηθεί από το ΔΗΠΕΘΕ κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, παραμένει προς όφελος του μισθίου. Ωστόσο, κατόπιν σχετικού αιτήματος του εκμισθωτή, μπορεί να συμφωνηθεί από τα μέρη να επαναφέρει το ΔΗΠΕΘΕ το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε, λαμβανομένης υπόψη της συνήθους φθοράς από την πάροδο του χρόνου. Οι λειτουργικές δαπάνες του μισθίου (θέρμανσης, ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, τηλεφώνου) βαρύνουν το ΔΗΠΕΘΕ. 
Άρθρο 9: Δημοσίευση πρόσκλησης 
Η πρόσκληση θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του καταστήματος του ΔΗΠΕΘΕ και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας. Περίληψη της θα δημοσιευθεί  σε τοπική  εφημερίδα και στην ιστοσελίδα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ
Άρθρο 10: Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 
Πληροφορίες παρέχονται κατά τις ημέρες: Δευτέρα - Παρασκευή και ώρες 09:00 – 13:00, Διεύθυνση:Όθωνος Αμαλίας 6 τηλέφωνο: 2610623730 κ. Στέφου
Β. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
1)Η  παρούσα  Πρόσκληση  δεν  είναι  δεσμευτική  για την  Κοινωφελή επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας, η  οποία  ουδεμία  υποχρέωση  έχει απέναντι στους συμμετέχοντες.  
2) Ο διαγωνισμός και η σύναψη μισθώσεως διέπονται από τις διατάξεις Π.Δ.7151979 .

                                                                   ΠΑΤΡΑ 26/3/2021 


                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ 
                                                                    ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΗΣ