ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

348η έκτακτη συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας της Παρασκευής 19 Ιανουαρίου 2024

20.1.2024

                                                                                   Αρ. Πρωτ: 102/19-01-2024

Στην Πάτρα, την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου  2024,  συνήλθε σε έκτακτη  συνεδρίαση (δια περιφοράς)  το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, ύστερα από την υπ’ αριθμ.: 100/19.01.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

 

 1. Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής του έτους 2023
 2. Έγκριση απαλλαγής υπόχρεου παγίας προκαταβολής του έτους 2023
 3. Ανανέωση επιτροπών του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας έτους 2024
 4. Αναγνώριση Προϋπηρεσίας

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) τακτικών μελών, συμμετείχαν επτά (7) παρακάτω τακτικά μέλη, δύο (2) αναπληρωματικά μέλη και δύο  (2) τακτικά μέλη  απόντα.

Παρόντες:

Πέτρος Βάης  (Πρόεδρος) 

Γεώργιος Μαγιάκης  (Αντιπρόεδρος)

Μαριάννα Σταματιάδου 

Ιωάννα Ροϊλού-Παναγοδημητρακοπούλου

Τζέλα Λάζαρη 

Θεόδωρος Ντρίνιας

Αναστασία Μανωλοπούλου

Μαίρη Νικολάου (αναπληρώνει τον κ Μιχάλη Αναστασίου)

Σκιαδάς Παναγιώτης (αναπληρώνει την κ Μαριάννα Ανδριοπούλου)

Απόντες:

Μιχάλης Αναστασίου

Μαριάννα Ανδριοπούλου

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

 1. Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής του έτους 2023

Ο Πρόεδρος εισάγει το θέμα ως εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

 • Την απόφαση 4/2023  του Διοικητικού Συμβουλίου  με την οποία συστάθηκε παγία  προκαταβολή και ορίστηκε ο διαχειριστής αυτής  ο Παναγιώτης Βούτος
 • Το υπ΄αρίθμ.: Α69/14-2-2023  χρηματικό ένταλμα με το οποίο εισπράχθηκε η παγία προκαταβολή από το διαχειριστή αυτής
 • τα άρθρα 32 έως 35 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959
 • το άρθρο 173 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06)
 • τις διατάξεις του Ν. 4555/2018
 • την περ. δ παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
 • τα δικαιολογητικά των δαπανών που έγιναν από την παγία προκαταβολή

Εισηγούμαι την έγκριση των δαπανών που έγιναν από την παγία προκαταβολή από 01/12/2023 έως 31/12/2023 σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα  και εγκρίνει τις δαπάνες  που πραγματοποιήθηκαν από την παγία προκαταβολή από 01/12/2023 έως 31/12/2023 σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος  της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 01 /2024

 1. Έγκριση απαλλαγής υπόχρεου παγίας προκαταβολής του έτους 2023

 

Ο Πρόεδρος εισάγει το θέμα ως εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

 • την υπ’ αριθ.: 4/2023 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας με την οποία συστάθηκε παγία προκαταβολή και ορίστηκε διαχειριστής αυτής ο Παναγιώτης Βούτος
 • το υπ’ αρίθμ. Α69/14-2-2023  χρηματικό ένταλμα με το οποίο εισπράχθηκε η παγία προκαταβολή από το διαχειριστή αυτής
 • τα άρθρα 32 έως 35 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959
 • το άρθρο 173 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06)
 • τα υπ’ αρίθμ. Α22/22-12-2023 τριπλότυπο βεβαίωσης και αντίστοιχα Α31/22-12-2023 γραμμάτιο είσπραξης της επιστροφής του ποσού της παγίας προκαταβολής από τον διαχειριστή αυτής στο Ταμείο της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΠΑΤΡΑΣ

Εισηγούμαι την απαλλαγή του υπόλογου της παγίας προκαταβολής έτους 2023, υπαλλήλου Ι.Δ.Α.Χ. κ. Παναγιώτη Βούτου.

 

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

 

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα  και απαλλάσσει από υπόλογο  της παγίας προκαταβολής έτους 2023, τον υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ. κ. Παναγιώτη Βούτο.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 02 /2024

 1. Ανανέωση επιτροπών του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας έτους 2024

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της Ημερησίας Διάταξης αναφέρει τα εξής:

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4412/2016, όπως έχει  τροποποιηθεί και ισχύει, εισηγούμαι την σύσταση των κάτωθι επιτροπών με τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, ως εξής:

 

Α) Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών:

1. Πρόεδρος   Συγκλητική Βλαχάκη 

2. Μέλος         Μαυρίδη Σοφία 

3. Μέλος         Σωτηρόπουλος Νικόλαος

και αναπληρωματικά μέλη:

1. Αναπληρωτής Προέδρου  Βούτος Παναγιώτης

2. Αναπληρωτής του 2ου        Σάρρας Γεώργιος

3. Αναπληρωτής του 3ου        Ζαμπέτης Μιχαήλ

 

Β) Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων

1. Πρόεδρος Γιοβάνη Κωνσταντίνα

2. Μέλος       Τσούμα Αθηνά 

3. Μέλος       Κουτσούκος Διονύσιος

και αναπληρωματικά μέλη:

1. Αναπληρωτής Προέδρου     Ματθαίου Κωνσταντίνος 

2. Αναπληρωτής του 2ου           Φωτεινόπουλος Ανδρέας

3. Αναπληρωτής του 3ου           Σάρρας Γεώργιος

 

 Γ) Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών

1. Γιοβάνη Κωνσταντίνα, πρόεδρος

2. Μαυρίδη Σοφία, μέλος

3. Βούτος Παναγιώτης, μέλος

και αναπληρωματικά :

1. Τσούμα Αθηνά, αναπληρωτής του προέδρου

2. Σωτηρόπουλος Νικόλαος, αναπληρωτής του 2ου

3. Φωτεινόπουλος Ανδρέας, αναπληρωτής του 3ου

 

Δ) «Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών, Έργων και Εργασιών»

1. Βλαχάκη Συγκλητική, πρόεδρος

2. Βούτος Παναγιώτης, ως μέλος

3. Γιοβάνη, Κωνσταντίνα, μέλος

και αναπληρωματικά : 

1. Αθηνά Τσούμα, αναπληρωτής του προέδρου

2. Νικόλαος Σωτηρόπουλος, αναπληρωτής του 2ου

3. Σάρρας Γεώργιος, αναπληρωτής του 3ου

Ε) «Επιτροπή καταστροφής υλικού»

1.Μαγιάκης Γεώργιος, πρόεδρος

2 Ματθαίου Κωνσταντίνος, ως μέλος

3. Σάρρας Γεώργιος, μέλος

και αναπληρωματικά : 

1. Μαίρη Νικολάου, αναπληρωτής του προέδρου

2. Φωτεινόπουλος Ανδρέας, αναπληρωτής του 2ου

3. Ζαμπέτης Μιχάλης, αναπληρωτής του 3ου

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Ψηφίζει ομόφωνα  και εγκρίνει τις επιτροπές του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας για το έτος 2024 όπως ακριβώς αναφέρονται παραπάνω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 03 /2024

 1. Αναγνώριση Προϋπηρεσίας

Ο Πρόεδρος εισηγείται το θέμα ως εξής:

Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 11 της ΚΥΑ του Γ.Λ.Κ. με Αρ.Πρωτ.: 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 και κατόπιν της υπ’αρίθμ.πρωτ.:  1.462/04-12-23 αίτησης  περί «αναγνώρισης προϋπηρεσίας» της εργαζομένης Στέφου Δήμητρας του Ηλία και προσκομίζοντας την υπ’αρίθμ.πρωτ.: 67/03-01-24 βεβαίωση προϋπηρεσίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, αναγνωρίζεται χρόνος προϋπηρεσίας έξι (6) ετών, με πλεονάζοντα χρόνο προϋπηρεσίας ενός (1) έτους εννέα (9) μηνών και δέκα ημερών.

Συνεπώς χορηγείται στην  αναφερόμενη στον κατωτέρω πίνακα, υπάλληλο  Ι.Δ.Ο.Χ. της Υπηρεσίας μας, το μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ.) και από την ημερομηνία που αναγράφεται ως ακολούθως:

 

 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΡΓ. ΣΧΕΣΗ

ΚΛΑΔΟΣ

Μ.Κ.

ΑΠΟ

1.

Στέφου

Δήμητρα

Ηλίας

Ι.Δ.Ο.Χ.

ΤΕ Καλλιτεχνικού

4

01-01-2024

 

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα και αναγνωρίζει την προϋπηρεσία της κ Δήμητρας Στέφου όπως ακριβώς αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 04 /2024

 

Η Γραμματέας του Δ.Σ.                                              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αγγελική Κωνσταντοπούλου                                          Πέτρος Βάης