ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

352η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας της Παρασκευής 09 Φεβρουαρίου 2024

10.2.2024

Αρ.Πρωτ: 142 /09-02-2024

 

Στην Πάτρα, την Παρασκευή  09 Φεβρουαρίου 2024,  συνήλθε σε  συνεδρίαση  το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, ύστερα από την υπ’ αριθμ.: 133/08.02.2024 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ., προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

1)  Εξουσιοδότηση ανάληψης χρημάτων για λογαριασμό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας από την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
2) Εξουσιοδότηση ανάληψης χρημάτων για λογαριασμό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας από την Attica Bank
3) Εξουσιοδότηση ανάληψης χρημάτων για λογαριασμό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας από την Τράπεζα της Ελλάδος
4) Εξουσιοδότηση ανάληψης χρημάτων για λογαριασμό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας από την Alpha Bank

5) Εξουσιοδότηση παραλαβής χρημάτων από κάθε Τράπεζα ή Δημόσιο Ταμείο ή Δήμο για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.


6 )Εξουσιοδότηση χειρισμού e banking στην Πρόεδρο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας κ. Λυδία Καραθανασοπούλου

7) Εξουσιοδότηση διαχείρισης των κωδικών e-Banking των λογαριασμών που διατηρεί το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας στην Attica Bank.

8) Εξουσιοδότηση διαχείρισης των κωδικών e-Banking των λογαριασμών που διατηρεί το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος.

9) Δηλώσεις των μελών του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας για αποδοχή ή μη αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

10) Έγκριση πρότασης συνεργασίας με την ΑΜΚΕ ¨ΜΠΛΕ¨

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) τακτικών μελών, παρευρέθηκαν τα επτά (7) παρακάτω τακτικά μέλη, δύο (2) αναπληρωματικά μέλη και δύο (2) τακτικά μέλη  απόντα.

 

Παρόντες:

Καραθανασοπούλου Λυδία (Πρόεδρος)

Μαγιάκης Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)

Βάης Πέτρος

Μαριάνα Σταματιάδου      

Αγγελόπουλος Γεώργιος

Αθανασοπούλου Ευανθία

Ροϊλού-Παναγοδημητρακοπούλου Ιωάννα

Σκαρλάτου Ρένα (αναπληρώνει την κ Σοφία Μητρούλια)

Νικολάου Μαίρη (αναπληρώνει τον κ Μιχάλη Αναστασίου)

Απόντες:

Μητρούλια Σοφία  

Μιχάλης Αναστασίου

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, Δραγώτης Κώστας, Ευφραιμίδης Λεωνίδας, Βαγγελάτου Λουίζα.

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

 1. Εξουσιοδότηση ανάληψης χρημάτων για λογαριασμό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας από την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται το θέμα ως εξής:

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων της ως Νόμιμος εκπρόσωπος, εξουσιοδοτείται από το Δ.Σ. να εισπράττει χρήματα για λογαριασμό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας από την «Εθνική Τράπεζα Ελλάδος». Σε περίπτωση απουσίας της Προέδρου εξουσιοδοτείται ο Αντιπρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.

Εν συνεχεία το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Ταμία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας κ. Νικόλαο Χατζηγιάννη ή την Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Αγγελική Κωνσταντοπούλου όπως εισπράττουν χρήματα από την «Εθνική Τράπεζα Ελλάδος» για λογαριασμό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, μετά από εξουσιοδότηση κάθε φορά της Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.

Βάσει των παραπάνω προτείνω:

 • Το Δ.Σ. να εξουσιοδοτήσει την Πρόεδρο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας κα. Καραθανασοπούλου Λυδία να εισπράττει χρήματα για λογαριασμό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας από την «Εθνική Τράπεζα Ελλάδος».
 • Σε περίπτωση απουσίας της Προέδρου να εξουσιοδοτείται ο Αντιπρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.
 • Το Δ.Σ. να εξουσιοδοτήσει τον Ταμία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας κ. Νικόλαο Χατζηγιάννη ή την Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Αγγελική Κωνσταντοπούλου όπως εισπράττουν χρήματα από την «Εθνική Τράπεζα Ελλάδος» για λογαριασμό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, μετά από εξουσιοδότηση κάθε φορά της Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα:

Α) Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας κα. Καραθανασοπούλου Λυδία να εισπράττει χρήματα για λογαριασμό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας από την «Εθνική Τράπεζα Ελλάδος».

Β) Σε περίπτωση απουσίας της Προέδρου  εξουσιοδοτείται ο Αντιπρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.

Γ) Το Δ.Σ.  εξουσιοδοτεί τον Ταμία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας κ. Νικόλαο Χατζηγιάννη ή την Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Αγγελική Κωνσταντοπούλου όπως εισπράττουν χρήματα από την «Εθνική Τράπεζα Ελλάδος» για λογαριασμό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, μετά από εξουσιοδότηση κάθε φορά της Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 10/2024

 1. Εξουσιοδότηση ανάληψης χρημάτων για λογαριασμό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας από την Attica Bank.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται το θέμα ως εξής:

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων της ως Νόμιμος εκπρόσωπος, εξουσιοδοτείται από το Δ.Σ. να εισπράττει χρήματα για λογαριασμό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας από την «ATTICA BANK». Σε περίπτωση απουσίας της Προέδρου εξουσιοδοτείται ο Αντιπρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.

Εν συνεχεία το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Ταμία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας κ. Νικόλαο Χατζηγιάννη ή την Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Αγγελική Κωνσταντοπούλου όπως εισπράττουν χρήματα από την «ATTICA BANK» για λογαριασμό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, μετά από εξουσιοδότηση κάθε φορά της Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.

Βάσει των παραπάνω προτείνω:

 • Το Δ.Σ. να εξουσιοδοτήσει την Πρόεδρο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας κα. Καραθανασοπούλου Λυδία να εισπράττει χρήματα για λογαριασμό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας από την «ATTICA BANK».
 • Σε περίπτωση απουσίας της Προέδρου να εξουσιοδοτείται ο Αντιπρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.
 • Το Δ.Σ. να εξουσιοδοτήσει τον Ταμία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας κ. Νικόλαο Χατζηγιάννη ή την Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Αγγελική Κωνσταντοπούλου όπως εισπράττουν χρήματα από την «ATTICA BANK» για λογαριασμό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, μετά από εξουσιοδότηση κάθε φορά του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα:

Α) Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας κα. Καραθανασοπούλου Λυδία να εισπράττει χρήματα για λογαριασμό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας από την «ATTICA BANK».

Β) Σε περίπτωση απουσίας της Προέδρου  εξουσιοδοτείται ο Αντιπρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.

Γ) Το Δ.Σ.  εξουσιοδοτεί  τον Ταμία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας κ. Νικόλαο Χατζηγιάννη ή την Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Αγγελική Κωνσταντοπούλου όπως εισπράττουν χρήματα από την «ATTICA BANK» για λογαριασμό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, μετά από εξουσιοδότηση κάθε φορά του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 11/2024

 1. Εξουσιοδότηση ανάληψης χρημάτων για λογαριασμό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται το θέμα ως εξής:

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων της ως Νόμιμος εκπρόσωπος, εξουσιοδοτείται από το Δ.Σ. να εισπράττει χρήματα για λογαριασμό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας από την «Τράπεζα της Ελλάδος». Σε περίπτωση απουσίας της Προέδρου εξουσιοδοτείται ο Αντιπρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.

Εν συνεχεία το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Ταμία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας κ. Νικόλαο Χατζηγιάννη ή την Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Αγγελική Κωνσταντοπούλου όπως εισπράττουν χρήματα από την «Τράπεζα της Ελλάδος» για λογαριασμό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, μετά από εξουσιοδότηση κάθε φορά της Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.

Βάσει των παραπάνω προτείνω:

Α) Το Δ.Σ. να εξουσιοδοτήσει την Πρόεδρο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας κα. Λυδία Καραθανασοπούλου να εισπράττει χρήματα για λογαριασμό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας από την «Τράπεζα της Ελλάδος».

Β) Σε περίπτωση απουσίας της Προέδρου να εξουσιοδοτείται ο Αντιπρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.

Γ) Το Δ.Σ. να εξουσιοδοτήσει τον Ταμία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας κ. Νικόλαο Χατζηγιάννη ή την Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Αγγελική Κωνσταντοπούλου όπως εισπράττουν χρήματα από την «Τράπεζα της Ελλάδος» για λογαριασμό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, μετά από εξουσιοδότηση κάθε φορά της Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα:

Α) Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο και νόμιμο εκπρόσωπο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας κα. Λυδία Καραθανασοπούλου να διενεργεί οικονομικές συναλλαγές για λογαριασμό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας στο λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης που τηρεί η Κοινωφελής επιχείρηση ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας στην «Τράπεζα της Ελλάδος».

Β) Σε περίπτωση απουσίας της Προέδρου εξουσιοδοτείται ο Αντιπρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας κ. Γεώργιος Μαγιάκης.

Γ) Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Ταμία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας κ. Νικόλαο Χατζηγιάννη ή την Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Αγγελική Κωνσταντοπούλου όπως διενεργούν οικονομικές συναλλαγές στον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης που τηρεί η Κοινωφελής επιχείρηση ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας στην «Τράπεζα της Ελλάδος», μετά από εξουσιοδότηση κάθε φορά του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 12/2024

 1. Εξουσιοδότηση ανάληψης χρημάτων για λογαριασμό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας από την Alpha Bank.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται το θέμα ως εξής:

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων της ως Νόμιμος εκπρόσωπος, εξουσιοδοτείται από το Δ.Σ. να εισπράττει χρήματα για λογαριασμό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας από την «Alpha Bank». Σε περίπτωση απουσίας της Προέδρου εξουσιοδοτείται ο Αντιπρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.

Εν συνεχεία το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Ταμία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας κ. Νικόλαο Χατζηγιάννη ή την Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Αγγελική Κωνσταντοπούλου όπως εισπράττουν χρήματα από την «Alpha Bank» για λογαριασμό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, μετά από εξουσιοδότηση κάθε φορά της Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.

Βάσει των παραπάνω προτείνω:

 • Το Δ.Σ. να εξουσιοδοτήσει την Πρόεδρο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας κα. Καραθανασοπούλου Λυδία να εισπράττει χρήματα για λογαριασμό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας από την «Alpha Bank».
 • Σε περίπτωση απουσίας της Προέδρου να εξουσιοδοτείται ο Αντιπρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.
 • Το Δ.Σ. να εξουσιοδοτήσει τον Ταμία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας κ. Νικόλαο Χατζηγιάννη ή την Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Αγγελική Κωνσταντοπούλου όπως εισπράττουν χρήματα από την «Alpha Bank» για λογαριασμό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, μετά από εξουσιοδότηση κάθε φορά της Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα:

Α) Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας κα. Καραθανασοπούλου Λυδία να εισπράττει χρήματα για λογαριασμό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας από την «Alpha Bank».

Β) Σε περίπτωση απουσίας της Προέδρου εξουσιοδοτείται ο Αντιπρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.

Γ) Το Δ.Σ.  εξουσιοδοτεί τον Ταμία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας κ. Νικόλαο Χατζηγιάννη ή την Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Αγγελική Κωνσταντοπούλου όπως εισπράττουν χρήματα από την «Alpha Bank» για λογαριασμό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, μετά από εξουσιοδότηση κάθε φορά της Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 13/2024

 1. Εξουσιοδότηση παραλαβής χρημάτων από κάθε Τράπεζα ή Δημόσιο Ταμείο ή Δήμο για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται το θέμα ως εξής:

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων της ως Νόμιμος εκπρόσωπος, εξουσιοδοτείται από το Δ.Σ. να εισπράττει χρήματα από κάθε Δημόσιο Ταμείο, Δήμο ή άλλο Δημόσιο φορέα για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.

Σε περίπτωση απουσίας της Προέδρου εξουσιοδοτείται ο Αντιπρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.

Εν συνεχεία το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Ταμία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας κ. Νικόλαο Χατζηγιάννη ή την Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Αγγελική Κωνσταντοπούλου όπως εισπράττουν χρήματα για λογαριασμό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, μετά από εξουσιοδότηση κάθε φορά της Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.

Βάσει των παραπάνω προτείνω:

 • Το Δ.Σ. να εξουσιοδοτήσει την Πρόεδρο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας κα. Καραθανασοπούλου Λυδία να εισπράττει χρήματα από κάθε Δημόσιο Ταμείο, Δήμο ή άλλο Δημόσιο φορέα για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.
 • Σε περίπτωση απουσίας της Προέδρου να εξουσιοδοτείται ο Αντιπρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας
 • Το Δ.Σ. να εξουσιοδοτήσει τον Ταμία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας κ. Νικόλαο Χατζηγιάννη ή την Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Αγγελική Κωνσταντοπούλου όπως εισπράττουν χρήματα για λογαριασμό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας από κάθε Δημόσιο Ταμείο, Δήμο ή άλλο Δημόσιο φορέα, μετά από εξουσιοδότηση κάθε φορά της Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα:

Α) Το Δ.Σ εξουσιοδοτεί  την Πρόεδρο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας κα. Καραθανασοπούλου Λυδία να εισπράττει χρήματα από κάθε Δημόσιο Ταμείο, Δήμο ή άλλο Δημόσιο φορέα για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.

Β) Σε περίπτωση απουσίας της Προέδρου  εξουσιοδοτείται ο Αντιπρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

Γ) Το Δ.Σ.  εξουσιοδοτεί τον Ταμία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας κ. Νικόλαο Χατζηγιάννη ή την Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Αγγελική Κωνσταντοπούλου όπως εισπράττουν χρήματα για λογαριασμό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας από κάθε Δημόσιο Ταμείο, Δήμο ή άλλο Δημόσιο φορέα, μετά από εξουσιοδότηση κάθε φορά της Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 14/2024

 1. Εξουσιοδότηση χειρισμού e-Βanking στην Πρόεδρο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας κα. Καραθανασοπούλου Λυδία.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται το θέμα ως εξής:

To ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας διαθέτει δύο λογαριασμούς συναλλαγής με το σύστημα e banking σε δύο (2) τράπεζες και συγκεκριμένα στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος και στην Attica Bank.

Για το χειρισμό των κωδικών αυτών χρειάζεται εξουσιοδότηση του Δ.Σ. στην Πρόεδρο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας κα. Καραθανασοπούλου Λυδία.

Βάσει των παραπάνω προτείνω:

Το Δ.Σ. να εξουσιοδοτήσει την Πρόεδρο κα. Καραθανασοπούλου Λυδία να χειρίζεται τους κωδικούς της υπηρεσίας e-Banking για τις συναλλαγές του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας με τις Τράπεζες Attica Bank και Εθνική Τράπεζα Ελλάδος.

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα και  εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο κα. Καραθανασοπούλου Λυδία να χειρίζεται τους κωδικούς της υπηρεσίας e-Banking για τις συναλλαγές του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας με τις Τράπεζες Attica Bank και Εθνική Τράπεζα Ελλάδος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 15/2024

 1. Εξουσιοδότηση διαχείρισης των κωδικών e-Banking των λογαριασμών που διατηρεί το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας στην Attica Bank.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται το θέμα ως εξής:

Αναφέρει στα μέλη του Δ.Σ. ότι μετά την κατάργηση του μηχανήματος (ΤΟΚΕΝ) των κωδικών που είχε παραχωρήσει η ATTICA BANK στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, πρέπει να εξουσιοδοτήσει τον ταμία του θεάτρου κ. Νικόλαο Χατζηγιάννη να χειρίζεται τους κωδικούς e-Banking των λογαριασμών που διατηρεί το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας στην ATTICA BANK.

Οι κωδικοί OTP θα προωθούνται στο κινητό τηλέφωνο με αριθμό ...

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί  τον ταμία του θεάτρου κ. Νικόλαο Χατζηγιάννη να χειρίζεται τους κωδικούς e-Banking των λογαριασμών που διατηρεί το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας στην ATTICA BANK.

Οι κωδικοί OTP θα προωθούνται στο κινητό τηλέφωνο με αριθμό ...

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 16/2024

 1. Εξουσιοδότηση διαχείρισης των κωδικών e-Banking των λογαριασμών που διατηρεί το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται το θέμα ως εξής:

Αναφέρει στα μέλη του Δ.Σ. ότι μετά την κατάργηση του μηχανήματος (ΤΟΚΕΝ) των κωδικών που είχε παραχωρήσει η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, πρέπει να εξουσιοδοτήσει τον ταμία του θεάτρου κ. Νικόλαο Χατζηγιάννη να χειρίζεται τους κωδικούς e-Banking των λογαριασμών που διατηρεί το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος.

Οι κωδικοί OTP θα προωθούνται στο κινητό τηλέφωνο με αριθμό ...

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

 

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί  τον ταμία του θεάτρου κ. Νικόλαο Χατζηγιάννη να χειρίζεται τους κωδικούς e-Banking των λογαριασμών που διατηρεί το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος.

 

Οι κωδικοί OTP θα προωθούνται στο κινητό τηλέφωνο με αριθμό ...

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 17/2024

 

 1. Δηλώσεις των μελών του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας για αποδοχή ή μη αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Δ.Σ..

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται το θέμα ως εξής:

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς (παρ. 3 του άρ.22 του ν.4354/2015) τα μέλη του Δ.Σ. δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Δ.Σ.

Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να δηλώσουν ότι επιθυμούν να λαμβάνουν την αποζημίωση ή παραιτούνται του δικαιώματος για τα επόμενα πέντε (5) χρόνια της θητείας τους.

Η Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος δικαιούνται αποζημίωση για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας και δηλώνουν εάν επιθυμούν να λάβουν αυτή την αποζημίωση. του διοικητικού συμβουλίου (δηλ. σε έναν από τους δύο), ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχει στην επιχείρηση, μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση, που καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης. Για τον καθορισμό των αποζημιώσεων αυτών λαμβάνεται οπωσδήποτε υπόψη η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο.

Η πρόταση του Δ.Σ. εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων που αποφασίζει και για το ποσό των αποζημιώσεων

                                                                                                                                                                                                      Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

 

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα:

Η  Πρόεδρος  και τα μέλη του Δ.Σ.,  τακτικά και αναπληρωματικά, αποδέχονται την αποζημίωση, η πρόεδρος για τις υπηρεσίες της στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας και τα μέλη για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των  διοικητικών συμβουλίων.

Οι κ.κ. Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, Ευφραιμίδης Λεωνίδας και Παπαγεωργίου Ιωάννα παραιτούνται του δικαιώματος για τα επόμενα πέντε (5) χρόνια της θητείας τους.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 18/2024

 

 1. Έγκριση πρότασης συνεργασίας με την εταιρία ΑΜΚΕ «ΜΠΛΕ»

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται το θέμα ως εξής:

Κατόπιν του αιτήματος της εταιρίας ΑΜΚΕ «ΜΠΛΕ» με Αρ.Πρωτ.: 129/08-02-2024 το οποίο επισυνάπτεται και αναφέρει: «Ο Γιάννης Τσάκωνας και η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΜΠΛΕ μετά την εξαιρετική συνεργασία τους με το ΔΗΠΕΘΕ της Πάτρας για την κεντρική παιδική παραγωγή του ΔΗΠΕΘΕ "Άτακτοι ήρωες" του Γιάννη Τσάκωνα, προτείνει λόγω της μεγάλης ζήτησης της παράστασης από σχολεία της Πάτρας, της δυτικής Ελλάδας των Ιονίων Νήσων κ.α. να συνεχιστούν οι παραστάσεις για σχολεία της Πάτρας και της ευρύτερης περιφέρειας σε ένα πλαίσιο συμπαραγωγής».

Προτείνω την αποδοχή του αιτήματος με Αρ.Πρωτ.: 129/08-02-2024 της εταιρίας ΑΜΚΕ «ΜΠΛΕ», με υπεύθυνη παρακολούθησης της συνεργασίας την Κα. Μαίρη Νικολάου εκ μέρους του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.

 

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

 

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα και αποδέχεται  το αίτημα με Αρ.Πρωτ.: 129/08-02-2024 της εταιρίας ΑΜΚΕ «ΜΠΛΕ», με υπεύθυνη παρακολούθησης της συνεργασίας την Κα. Μαίρη Νικολάου εκ μέρους του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 19/2024

 

Η Γραμματέας του Δ.Σ.                                                     Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αγγελική Κωνσταντοπούλου                                         Λυδία Καραθανασοπούλου