ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

355η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας της Πέμπτης 28 Μαρτίου 2024

29.3.2024

                                                                                   Αρ.Πρωτ:394/28-03-2024

Στην Πάτρα, την Πέμπτη  28 Μαρτίου 2024,  συνήλθε σε (μεικτή) συνεδρίαση  το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης, ύστερα από την υπ’ αριθμ.: 374/22.03.2024 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ., προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

 1.  Έγκριση Προκήρυξης για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας
 2. Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού  - Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Δήμου Πατρέων – Κοινωφελούς επιχείρησης Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας
 3. Συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. έκτακτου Καλλιτεχνικού για τις ανάγκες της Παραγωγής "Ο Εξηνταβελόνης "του Κωνσταντίνου Οικονόμου, του Άρματος Θέσπιδος της Κοινωφελούς Επιχ/σης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας.
 4. Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) τακτικών μελών, παρευρέθηκαν τα πέντε (5) παρακάτω τακτικά μέλη, δύο (2) αναπληρωματικά μέλη και τέσσερα  (4) τακτικά μέλη  απόντα.

Παρόντες:

Καραθανασοπούλου Λυδία (Πρόεδρος)

Βάης Πέτρος

Μητρούλια Σοφία  

Μαριάνα Σταματιάδου   (συμμετέχει με τηλεδιάσκεψη)     

Αθανασοπούλου Ευανθία (συμμετέχει με τηλεδιάσκεψη  στο 1ο και  2ο θέμα της ημερησίας διάταξης)

Νικολάου Μαίρη (αναπληρώνει τον κ Μιχάλη Αναστασίου)

Σκαρλάτου Ρένα (Αναπληρώνει τον κ Μαγιάκη Γεώργιο)

Απόντες:

Μιχάλης Αναστασίου

Αγγελόπουλος Γεώργιος

Ροϊλού Ιωάννα

Μαγιάκης Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η κ Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου Αθηνά αναπληρωματικό μέλος της παράταξης  ¨Λαϊκή  Συσπείρωση¨

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

 1. Έγκριση Προκήρυξης για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται το θέμα ως εξής:

 

Έχοντας υπόψη

 • Την παρ. 2 της υπ’ αρίθμ. 23241/04.07.1989 απόφασης του Νομάρχη Αχαΐας (ΦΕΚ 539/10.07.1989) περί του σκοπού σύστασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
 • Την παρ. 1 της υπ’ αρίθμ. 137727/16365/18.11.2010 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (ΦΕΚ 1861/29.11.2010) περί των σκοπών της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
 • Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015 Α’).
 • Το ΦΕΚ Σύστασης της Κ.Ε. ΔΗΠΕΘΕ ΠΑΤΡΑΣ 1861/Β/29-11-2010.
 • Το υπ’ αρίθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ. 2/655/οικ30134/22-09-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί «Πρόσληψης προσωπικού στα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα».
 • Την υπ’αρίθμ. 3948/2017 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α’/1994).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 254-258 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α’/2017).
 • Την υπ’ αρίθμ. 42/2017 απόφαση ΔΣ περί τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.
 • Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 63067/25-7-2023 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./77/6541/19-7-2023 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ αριθμόν 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α΄) περί έγκρισης πρόσληψης Καλλιτεχνικού διευθυντή επί θητεία διάρκειας δύο (2) ετών, με δυνατότητα παράτασης για ένα έτος μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Εισηγούμαι :

Την έγκριση έκδοσης προκήρυξης πλήρωσης της θέσης Καλλιτεχνικού Διευθυντή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Πάτρας και της Δραματικής Σχολής της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, που εδρεύουν στην Πάτρα επί της οδού Όθωνος Αμαλίας 6, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Λειτουργία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Πάτρας και της Δραματικής Σχολής», συνολικής διάρκειας δύο ετών με δυνατότητα παράτασης ενός έτους μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

 

Ακολουθεί το σχέδιο της προκήρυξης για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας κα. Λυδία Καραθανασοπούλου,  έχοντας υπόψη:

 • Την παρ. 2 της υπ’ αριθμόν 23241/04.07.1989 απόφασης του Νομάρχη Αχαΐας (ΦΕΚ 539/10.07.1989) περί του σκοπού σύστασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
 • Την παρ. 1 της υπ’ αριθμόν 137727/16365/18.11.2010 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (ΦΕΚ 1861/29.11.2010) περί των σκοπών της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
 • Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015 Α’).
 • Το ΦΕΚ εσωτερικής λειτουργίας της Κ.Ε. ΔΗΠΕΘΕ ΠΑΤΡΑΣ  1861/Β/29-11-2010
 • Το υπ’ αριθμόν ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ. 2/655/ οικ30134/ 22-09-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί «Πρόσληψης προσωπικού στα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα».
 • Την υπ’ αριθμόν 3948/2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α’/1994).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 254-258 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α’/2017.)
 • Την υπ’ αριθμόν 42/2017 απόφαση ΔΣ περί τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.
 • Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 63067/25-7-2023 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./77/6541/19-7-2023 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ αριθμόν 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α΄) περί έγκρισης πρόσληψης ενός ατόμου για την πλήρωση της θέσης  Καλλιτεχνικού Διευθυντή επί θητεία με κάλυψη της δαπάνης από ιδίους πόρους
 • Την υπ' αριθμόν ………………….. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο ως Καλλιτεχνικού Διευθυντή, για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Πάτρας και της Δραματικής Σχολής της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, που εδρεύουν στην Πάτρα επί της οδού Όθωνος Αμαλίας 6, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Λειτουργία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Πάτρας και της Δραματικής Σχολής», συνολικής διάρκειας δύο (2) ετών με δυνατότητα παράτασης της θητείας για ένα (1) έτος μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Οικονομικό αντικείμενο

Α. Μηνιαίο μικτό ποσό με βάση τις διατάξεις του ν. 4354/2015 περί Ενιαίου Μισθολογίου καθώς και το επίδομα θέσης που προβλέπεται.

Β. Η Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας. δύναται να αναθέσει στον Καλλιτεχνικό Διευθυντή επί πλέον με αμοιβή τη σκηνοθεσία ή μετάφραση ή συγγραφή ενός (1) θεατρικού έργου κατ’ έτος, μέχρι του καθαρού ποσού των 8.000€.

Γ. Διαμονή στην Πάτρα δεν επιτρέπεται να παρέχεται από την Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.

Δ. Άλλες πρόσθετες αμοιβές, όπως οδοιπορικά από και προς τον τόπο καταγωγής και μόνιμης κατοικίας δεν βαρύνουν την Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, εκτός από τα αποδεδειγμένα οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για υπηρεσιακούς λόγους.

Απαιτούμενα προσόντα υποψήφιου ΚΔ

1. Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας δύνανται να προσληφθεί ανεξαρτήτως κατοχής τίτλου συγκεκριμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας, εξαιρουμένης της ΥΕ εκπαιδευτικής βαθμίδας. Για την θέση αυτή θα επιλεχθεί πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους που έχει ιδιαιτέρως διακριθεί στο χώρο του θεάτρου ή να έχει ασχοληθεί με θέματα θεάτρου επαγγελματικά και να έχει μια από τις εξής ιδιότητες:

1.α Σκηνοθέτης, ηθοποιός κατά κύριο λόγο ή συνθέτης, χορογράφος, σκηνογράφος, ενδυματολόγος, με αναγνωρισμένη προσφορά στο επαγγελματικό θέατρο.

1.β Θεατρικός συγγραφέας, μεταφραστής έργων, θεατρολόγος κριτικός θεάτρου με επαγγελματική εργασία στο θέατρο.

2. Να διαθέτει τουλάχιστον 10ετή επαγγελματική εμπειρία στην οργάνωση και διεύθυνση θεατρικών παραγωγών.

3. Να έχει εμπειρία διοίκησης ή συνεργασίας με ΔΗΠΕΘΕ και να διαθέτει εμπειρία στη διδασκαλία της υποκριτικής τέχνης, εμπειρία διδασκαλίας ή διοίκησης σε Δραματική Σχολή.

4. Να έχει διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες που να πιστοποιούνται με παρακολούθηση σχετικών σπουδών ή σεμιναρίων ή με προϋπηρεσία σε άλλη διοικητική θέση καλλιτεχνικού φορέα.

 

Πρόταση καλλιτεχνικού έργου διετούς διάρκειας

Ο υποψήφιος για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή, μαζί με την αίτηση, καλείται να υποβάλει φάκελο με τις γενικές και ειδικές προτάσεις του για την Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.

Συγκεκριμένα:

1. Πρόταση για τον χαρακτήρα και τον ρόλο που πρέπει να παίξει η Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας σήμερα, αλλά και για την εξέλιξή της στο μέλλον, τη φιλοσοφία για το άνοιγμα στην κοινωνία της Πάτρας και της Περιφέρειας, την καθημερινή παρουσία του και προσφορά στον πολίτη, παίρνοντας υπόψη τη σημερινή πραγματικότητα, σε ποιο κοινό θα απευθύνεται, με ποια μέσα και για ποιους σκοπούς.

2. Ένα πλάνο προγραμματισμού (Δραματολόγιο κλπ.) με πρόταση καλλιτεχνικών προθέσεων για ολόκληρη τη θητεία του των δύο ετών και αναλυτικό πρόγραμμα για την πρώτη θεατρική περίοδο.

3. Προτάσεις για το θέατρο που θα προσεγγίζει και θα προσελκύει τις διάφορες κοινωνικές ομάδες, τους νέους, τους φοιτητές, τους μαθητές και τους πολίτες που δεν έχουν αποκτήσει ακόμα δεσμούς με το θέατρο.

4. Ο υποψήφιος ΚΔ της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας πρέπει να λάβει υπόψη του ότι το Δημοτικό Θέατρο ΑΠΟΛΛΩΝ από τον Οκτώβριο του 2023 δεν μπορεί να δεχθεί κοινό και δεν θα αποτελεί την κεντρική σκηνή της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, γιατί βρίσκεται σε διαδικασία ριζικής ανακαίνισης για τα επόμενα δύο χρόνια τουλάχιστον. Επομένως οι προτάσεις που θα κατατεθούν πρέπει να είναι ευέλικτες και να προσαρμόζονται για μικρότερη θεατρική σκηνή, προκειμένου να εξασφαλίζεται και η οικονομική βιωσιμότητα του θεάτρου.

5. Χρήσιμες θα είναι οι σκέψεις για το κοινωνικό έργο της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, τη συνεργασία με άλλα, κυρίως γειτονικά ΔΗΠΕΘΕ, τη λειτουργία της Δραματικής Σχολής, τη συνεργασία με φορείς της πόλης για την ανάπτυξη της θεατρικής παιδείας.

 

Δικαιολογητικά γενικών προσόντων

1. Βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά στοιχεία των ιδιοτήτων που αναφέρονται στις παραγράφους 1,2,3,4.

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, δηλαδή αυτών όπου αναφέρεται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου και αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.

3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται:

α. Το έτος γέννησης.

β. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλόλητάς του για την υπηρεσία την οποία προορίζεται, ιδίως δε εάν τυχόν έχει καταδικασθεί λόγω ποινικού αδικήματος.

γ. Αν υπηρετεί ή προϋπηρέτησε, με οιανδήποτε ειδικότητα, στο Δημόσιο ή σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εφόσον δεν εξήλθε της υπηρεσίας για κάποια αιτία.

δ. ότι δεν «τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική, υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις».

ε. ότι δεν έχει καταδικασθεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

στ. ότι δεν είναι υπόδικος/η που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης ε΄, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.

ζ. ότι δεν έχει λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά του/της δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

Καθήκοντα του ΚΔ Πάτρας

 

Τα καθήκοντα του ΚΔ της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας αναφέροντα αναλυτικά στον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του https://www.dipethepatras.gr

 

Διαδικασία επιλογής

Η επιλογή θα γίνει από το ΔΣ της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας κατά την πρόβλεψη του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Πάτρας.

Οι υποψήφιοι θα κληθούν με νέα πρόσκληση για να παρουσιαστούν, συγκεκριμένη ημέρα και ώρα ο καθένας, και να έχουν ζωντανή ακρόαση από το ΔΣ της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, στην έδρα της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. στην Πάτρα.

 

Κατάθεση αιτήσεων

 

Αιτήσεις συμμετοχής μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τον φάκελο θα γίνονται δεκτά με σφραγίδα ταχυδρομείου ή με αυτοπρόσωπη κατάθεση μέχρι την Παρασκευή 26 Απριλίου 2024 στη διεύθυνση, Όθωνος Αμαλίας 6, υπόψη της Προέδρου του Δ.Σ Λυδίας Καραθανασοπούλου.

Για κάθε άλλη πληροφορία στο τηλ. 2610 623730 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η ανακοίνωση αυτή δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, σε μια εφημερίδα της Πάτρας και σε μια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

 

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση της προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

 

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα και εγκρίνει την έκδοση προκήρυξης πλήρωσης της θέσης Καλλιτεχνικού Διευθυντή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Πάτρας και της Δραματικής Σχολής της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, που εδρεύουν στην Πάτρα επί της οδού Όθωνος Αμαλίας 6, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Λειτουργία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Πάτρας και της Δραματικής Σχολής», συνολικής διάρκειας δύο (2) ετών με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 27/2024

 

 1. Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού - Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Δήμου Πατρέων – Κοινωφελούς επιχείρησης Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας.

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται το θέμα ως εξής:

 

Με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση καθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, του Δήμου Πατρέων και της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας με αντικείμενο την ενίσχυση των δράσεων και του προγράμματος της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.

Η Προγραμματική που προτείνει φέτος το Υπουργείου Πολιτισμού είναι τριετής.

Η χρηματοδότηση της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας για το έργο της στηρίζεται κυρίως από το Δήμο και σε πολύ μικρότερο βαθμό, ειδικά σε σχέση με τις ανάγκες της εποχής, από το Υπουργείο και την Περιφέρεια.

Η φιλοσοφία την οποία ακολουθεί η Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας για την λειτουργία και τη δράση του, είναι ότι ο πολιτισμός δεν είναι εμπόρευμα και πολυτέλεια, αλλά ανάγκη για τον κάθε άνθρωπο. Οι πρωτοβουλίες μας έχουν στο επίκεντρο τις ανάγκες του απλού πολίτη σ΄ όλη την έκταση της περιφέρειάς μας και την στήριξη των καλλιτεχνών του τόπου μας.

Επισυνάπτεται το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης και προτείνουμε ως υπεύθυνο παρακολούθησης καλής εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης, το Δ.Σ. να ορίσει την Πρόεδρο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας κα. Λυδία Καραθανασοπούλου με αναπληρωτή τον κ. Πέτρο Βάη,  μέλος του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.

 

 

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση της προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

 

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα και εγκρίνει το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, του Δήμου Πατρέων και της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας,  όπως ακριβώς αναφέρεται στο συνημμένο έγγραφο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Ως υπεύθυνο παρακολούθησης καλής εκτέλεσης της Προγραμματικής  Σύμβασης, το Δ.Σ.  ορίζει την Πρόεδρο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας κα. Λυδία Καραθανασοπούλου με αναπληρωτή τον κ. Πέτρο Βάη,  μέλος του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 28/2024

 

 1. Συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. έκτακτου καλλιτεχνικού προσωπικού για τις ανάγκες της παραγωγής «Ο Εξηνταβελόνης» του Κωνσταντίνου Οικονόμου, του Άρματος Θέσπιδος της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας.

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται το θέμα ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

 • Την παρ. 2 της υπ’ αρίθμ. 23241/04.07.1989 απόφασης του Νομάρχη Αχαΐας (ΦΕΚ 539/10.07.1989) περί του σκοπού σύστασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
 • Την παρ. 1 της υπ’ αρίθμ. 137727/16365/18.11.2010 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (ΦΕΚ 1861/29.11.2010) περί των σκοπών της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
 • Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015 Α’).
 • Τις διατάξεις του νόμου 5045/2023 ΦΕΚ (Α 136/2023) “Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις” που περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις για το νέο μισθολόγιο δημοσίων υπαλλήλων
 • Τις διατάξεις της ΚΥΑ 2/9844/ΔΕΠ/2023 (ΦΕΚ 1077/Β/24-02-2023) «Καθορισμός αποδοχών του καλλιτεχνικού προσωπικού παραστατικών τεχνών θεάτρου, χορού και κινηματογράφου το οποίο απασχολείται ή προσλαμβάνεται στους Ο.Τ.Α. και τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα αυτών, τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)».
 • Τις διατάξεις της ΚΥΑ 2/104505/ΔΕΠ/2023 (ΦΕΚ 6599/Α/21-11-2023) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 2/9844/ΔΕΠ/24.2.2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αποδοχών του καλλιτεχνικού προσωπικού παραστατικών τεχνών θεάτρου, χορού και κινηματογράφου το οποίο απασχολείται ή προσλαμβάνεται στους Ο.Τ.Α. και τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα αυτών, τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)».
 • Την υπ’ αρίθμ. 3948/2017 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.
 • Το υπ’ αρίθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ. 2/655/ οικ30134/ 22-09-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί «Πρόσληψης προσωπικού στα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα»
 • Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’)
 • Τις διατάξεις της περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/09
 • Τις διατάξεις του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ Α 6/15.1.2021)
 • Τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2024 όπως ψηφίστηκε με την υπ’αριθμ.: 07/2024 απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης και με την υπ’αρίθμ. 27/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων.
 • Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω απασχόληση θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των Κ.Α. 15-6041 και 15-6054 του Π/Ϋ οικονομικού έτους 2024.

 

 

Εισηγούμαι την σύναψη σύμβασης εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. έκτακτου καλλιτεχνικού προσωπικού για τις ανάγκες της παραγωγής «Ο Εξηνταβελόνης» του Κωνσταντίνου Οικονόμου, του Άρματος Θέσπιδος της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας, όπως αναφέρετε αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΕΙΚΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ (ΤΕ)

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ

ΗΘΟΠΟΙΟΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

 • Ν. 4354/2015
 • ΚΥΑ 2/9844/ΔΕΠ/2023

(ΦΕΚ 1077/Β/24-02-2023)

Μ.Κ. 3

01/04/2024 – 31/07/2024

2.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΚΙΑΣ

ΗΘΟΠΟΙΟΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

 • Ν. 4354/2015
 • ΚΥΑ 2/9844/ΔΕΠ/2023

(ΦΕΚ 1077/Β/24-02-2023)

Μ.Κ.1

01/04/2024 – 31/07/2024

3.

ΑΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΗΘΟΠΟΙΟΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

 • Ν. 4354/2015
 • ΚΥΑ 2/9844/ΔΕΠ/2023

(ΦΕΚ 1077/Β/24-02-2023)

Μ.Κ.1

01/04/2024 – 31/07/2024

4.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΡΕΠΚΟΣ

ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

 • Ν. 4354/2015
 • ΚΥΑ 2/9844/ΔΕΠ/2023

(ΦΕΚ 1077/Β/24-02-2023)

Μ.Κ.2

01/04/2024 – 31/07/2024

5.

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΗ

ΗΘΟΠΟΙΟΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

 • Ν. 4354/2015
 • ΚΥΑ 2/9844/ΔΕΠ/2023

(ΦΕΚ 1077/Β/24-02-2023)

Μ.Κ.1

01/04/2024 – 31/07/2024

6.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΡΛΑΛΗΣ

ΗΘΟΠΟΙΟΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

 • Ν. 4354/2015
 • ΚΥΑ 2/9844/ΔΕΠ/2023

(ΦΕΚ 1077/Β/24-02-2023)

Μ.Κ.2

01/04/2024 – 31/07/2024

 

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση της προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα τη σύναψη σύμβασης εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. έκτακτου καλλιτεχνικού προσωπικού για τις ανάγκες της παραγωγής «Ο Εξηνταβελόνης» του Κωνσταντίνου Οικονόμου, του Άρματος Θέσπιδος της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας, όπως αναφέρεται αναλυτικά στον παραπάνω πίνακα.

 

Η κ Αθανασοπούλου Ευανθία δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία καθώς έχει αποχωρήσει από τη συνεδρίαση

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 29/2024

 

 1. Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται το θέμα ως εξής:

 

Σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’), ορίζονται τα εξής:

«1. Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Κατ' εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στην πυρασφάλεια στις δημοτικές κατασκηνώσεις και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκάμηνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2738/1999 (Α' 180). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες.

2.Επιτρέπεται η πρόσληψη υπαλλήλου αντίστοιχης ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών που εμφανίζονται σε περίπτωση απουσίας τακτικού, μοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου, λόγω κυήσεως, τοκετού και μητρότητας, αργίας ή διαθεσιμότητας και για το χρονικό διάστημα διάρκειας του κωλύματος.

3. Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει.»

Επίσης σύμφωνα με την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/09 ορίζεται ότι εξαιρείται των διαδικασιών του ν. 2190/94 το προσωπικό που προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων στο ΑΣΕΠ, καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 2527/1997.

 

Συνοπτικά προτείνεται η κάτωθι ειδικότητα:

 

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1.

ΔΕ - (Οδηγός)

1

Έως Δύο μήνες

 

Η δαπάνη των αποδοχών, για χρονική περίοδο έως δύο μηνών, θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6041 για τακτικές αποδοχές και τον Κ.Α. 15-6054 για εργοδοτικές εισφορές.

Οι ανωτέρω πιστώσεις είναι εξασφαλισμένες και εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας 2024

 

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση της προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα και εγκρίνει την  πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας όπως ακριβώς αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα.

Η κ Αθανασοπούλου Ευανθία δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία καθώς έχει αποχωρήσει από τη συνεδρίαση

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 30/2024

 

Η Γραμματέας του Δ.Σ.                                                     Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αγγελική Κωνσταντοπούλου                                          Λυδία Καραθανασοπούλου