ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

354η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας της Δευτέρας 11 Μαρτίου 2024

12.3.2024

                                                                                                      Αρ.Πρωτ: 331 /12-03-2024

Στην Πάτρα, τη Δευτέρα  11 Μαρτίου 2024,  συνήλθε σε  συνεδρίαση  το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης, ύστερα από την υπ’ αριθμ.: 320/07.03.2024 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ., προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

1. Προϋπολογισμός της Παραγωγής «Ο ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗΣ» του Κωνσταντίνου Οικονόμου, του Άρματος Θέσπιδος της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας.

2. Εξειδίκευση πιστώσεων

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) τακτικών μελών, παρευρέθηκαν τα επτά (7) παρακάτω τακτικά μέλη, δύο (2) αναπληρωματικά μέλη και δύο  (2) τακτικά μέλη  απόντα.

Παρόντες:
Καραθανασοπούλου Λυδία (Πρόεδρος)
Μαγιάκης Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)
Βάης Πέτρος
Μητρούλια Σοφία 
Μαριάνα Σταματιάδου 
Ροϊλού Ιωάννα
Αθανασοπούλου Ευανθία
Νικολάου Μαίρη (αναπληρώνει τον κ Μιχάλη Αναστασίου)
Βαγγελάτου Λουίζα (αναπληρώνει τον κ Αγγελόπουλο Γεώργιο)

Απόντες:
Μιχάλης Αναστασίου
Αγγελόπουλος Γεώργιος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η κ Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου Αθηνά αναπληρωματικό μέλος της παράταξης  ¨Λαϊκή  Συσπείρωση¨

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

  1. Προϋπολογισμός της παραγωγής «Ο ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗΣ» του Κωνσταντίνου Οικονόμου, του Άρματος Θέσπιδος της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται το θέμα ως εξής:

Σας  παραθέτω  προς έγκριση και ψήφιση τον προϋπολογισμό της παραγωγής «Ο ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗΣ» του Κωνσταντίνου Οικονόμου, του Άρματος Θέσπιδος της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

Προϋπολογισμός της παραγωγής «Ο ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗΣ» του Κωνσταντίνου Οικονόμου του Άρματος Θέσπιδος της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

00-6131.0003

Λοιπές αμοιβές τρίτων

6.324,00€

00-6431

Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ΝΠΙΔ

1.480,00€

00-6433

Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών

1.240,00€

15-6041.0004

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

30.468,00€

15-6054

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

6.800,00€

15-6142

Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου

4.960,00€

15-6411.0001

Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (διόδια καύσιμα-λιπαντικά )

500,00€

15-6471.0000

Έξοδα σκηνικών παραστάσεων

3.720,00€

15-6471.0001

Έξοδα κοστουμιών παραστάσεων

2.542,00€

15-6471.0002

Έξοδα φροντιστηρίου παραστάσεων

372,00€

15-6471.0003

Λοιπά έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων

744,00€

15-6615.0000

Εκτυπώσεις (αφισών, καρτολινών, φυλλαδίων, προγραμμάτων, κλ

1.410,00€

 

ΣΥΝΟΛΟ:

60.560,00€

 

 

 

 

   

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση της προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα τον προϋπολογισμό της παραγωγής «Ο ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗΣ» του Κωνσταντίνου Οικονόμου, του Άρματος Θέσπιδος της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας όπως ακριβώς αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα.

Η κ. Σταματιάδου Μαριάνα ψηφίζει λευκό και αναφέρει ότι δεν συζητήθηκε στο Δ.Σ. η επιλογή του έργου πριν έρθει ο προϋπολογισμός και θα πρέπει να ερχόμαστε σε επαφή με περισσότερους σκηνοθέτες – καλλιτέχνες .

Επίσης, ο σκηνοθέτης της παράστασης (Χρήστος Στρέπκος) είναι ένας πολύ καλός σκηνοθέτης αλλά θα πρέπει να δούμε και άλλους.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 25/2024

  1. Εξειδίκευση πιστώσεων

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται το θέμα ως εξής:

Σύμφωνα με τις εγκυκλίους του ΥΠΕΣ αριθ. 6347/24.05.1985 και 38135/9.7.1986 οι πιστώσεις που έχουν γραφεί στον προϋπολογισμό δεν μπορούν να διατεθούν για το σκοπό για τον οποίο έχουν προβλεφθεί αν δεν διατεθούν με απόφαση του αρμοδίου οργάνου εκτός αν πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 158 του Δ.Κ.Κ., οι οποίες διατίθενται χωρίς απόφαση οποιοδήποτε οργάνου (αποδοχές προσωπικού, αντιμισθία αιρετών, μισθώματα ακινήτων, υποχρεωτικές εισφορές) και οι οποίες αναλαμβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο το ετήσιο ποσό τους (άρθρο 21 παρ.9 Ν2362/95, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 3α του άρθρου 50 του Ν.3943/2011, εγκύκλιος 30/2011 του ΥΠΕΣ και Υπ. Οικ.). Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των υπηρεσιών μας και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της, αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο ταμείο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2β του ΠΔ 80/2016 η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα.

Όμως, έπειτα από την αντικατάσταση της περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 από την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 η Πρόεδρος, ο οποίος είναι ο Διατάκτης, αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

Συνεπώς, στην ίδια Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) η Πρόεδρος θα εγκρίνει την πραγματοποίηση της δαπάνης και θα διαθέτει την σχετική πίστωση που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Στην περίπτωση όμως μη εξειδικευμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό, (παρ 1, άρθρο 203, Ν. 4555/2018), ή των περιπτώσεων ανάθεσης μελετών, αρχιτεκτονικών διαγωνισμών ή καλλιτεχνικών έργων (παρ 1, άρθρο 206, Ν. 4555/2018) πρέπει να προηγηθεί απόφαση του Δ.Σ πριν την απόφαση του Διατάκτη.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4555/2018, θέτω υπόψη σας τον προϋπολογισμό της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας που ψηφίστηκε με την 07/2024 απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης και με την υπ’αρίθμ. 27/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων, και παρακαλώ για τις ανάγκες της παραγωγής «Ο ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗΣ» του Κωνσταντίνου Οικονόμου, του Άρματος Θέσπιδος της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας για την θεατρική περίοδο 2023-2024 στην ψήφιση της διάθεσης των ποσών ανά κωδικό σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1.

15-6142

Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου

4.960,00€

Αμοιβή για την παροχή καλλιτεχνικών υπηρεσιών διασκευής και δραματουργικής επεξεργασίας της παραγωγής «Ο ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗΣ» του Κωνσταντίνου Οικονόμου, του Άρματος Θέσπιδος της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας.

2.

00-6131.0003

Λοιπές αμοιβές τρίτων

3.472,00€

Αμοιβή για την παροχή καλλιτεχνικών υπηρεσιών σκηνογραφίας και ενδυματολογίας της παραγωγής «Ο ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗΣ» του Κωνσταντίνου Οικονόμου, του Άρματος Θέσπιδος της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας.

3

00-6131.0003

Λοιπές αμοιβές τρίτων

2.480,00€

Αμοιβή για την παροχή καλλιτεχνικών υπηρεσιών κινησιολογίας της παραγωγής «Ο ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗΣ» του Κωνσταντίνου Οικονόμου, του Άρματος Θέσπιδος της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση της προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

                                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα την εξειδίκευση πιστώσεων όπως ακριβώς αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 26/2024

 

Η Γραμματέας του Δ.Σ.                                                     Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αγγελική Κωνσταντοπούλου                                         Λυδία Καραθανασοπούλου