ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

353η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας της Δευτέρας 19 Φεβρουαρίου 2024

20.2.2024

                                                                                  αρ.Πρωτ: 178 /19-02-2024

                                                                                            Στην Πάτρα, τη Δευτέρα  19 Φεβρουαρίου 2024,  συνήλθε σε  συνεδρίαση  το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, ύστερα από την υπ’ αριθμ.: 160/13.02.2024 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ., προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

 1. Ά  Αναμόρφωση του προϋπολογισμού και στοχοθεσίας της Κ.Ε  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας του έτους 2024.
 2. Έγκριση σύστασης παγίας προκαταβολής του έτους 2024
 3. Απόφαση για τον καθορισμού του ποσού της αποζημίωσης Προέδρου & μελών  του Δ.Σ. της Κ.Ε ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του διοικητικού Συμβουλίου.
 4. Σύμβαση εργασίας έκτακτου καλλιτεχνικού προσωπικού ΙΔΟΧ, καθηγήτριας  Δραματικής σχολής της Κ.Ε ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας
 5. Τροποποίηση της υπ΄αρίθμ πρωτ.1433/28-11-2023 Σύμβαση Εργασίας, Ι.Δ.Ο.Χ  έκτακτου καλλιτεχνικού  προσωπικού  (Σχετ. απόφαση Δ.Σ 65 /2023)

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) τακτικών μελών, παρευρέθηκαν τα έξι (6) παρακάτω τακτικά μέλη, τρία (3) αναπληρωματικά μέλη και τρία  (3) τακτικά μέλη  απόντα.

Παρόντες:

Καραθανασοπούλου Λυδία (Πρόεδρος)
Μαγιάκης Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) προσήλθε στη συνεδρίαση στο 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης.
Βάης Πέτρος
Μητρούλια Σοφία 
Μαριάνα Σταματιάδου     
Ροϊλού Ιωάννα
Νικολάου Μαίρη (αναπληρώνει τον κ Μιχάλη Αναστασίου)
Βαγγελάτου Λουίζα (αναπληρώνει τον κ Αγγελόπουλο Γεώργιο) (προσήλθε στη συνεδρίαση στο 3ο θέμα της ημερησίας διάταξης).
Ηλιόπουλος Παναγιώτης (αναπληρώνει την κ Αθανασοπούλου Ευανθία)

Απόντες:
Μιχάλης Αναστασίου
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Αθανασοπούλου Ευανθία

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η κ Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου Αθηνά αναπληρωματικό μέλος της παράταξης  ¨Λαϊκή  Συσπείρωση¨

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

 1. Ά Αναμόρφωση του προϋπολογισμού και στοχοθεσίας της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας του έτους 2024.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται το θέμα ως εξής:

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσία τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Επομένως, για την έκδοση της τροποποιητικής απόφασης του προϋπολογισμού απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007, ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα, και δη, την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης. Ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2024 εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 07/2024 απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης και με την υπ’αρίθμ. 27/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων.

Στην Α΄ Αναμόρφωση είμαστε υποχρεωμένοι να αναμορφώσουμε  τον Κ.Α. Εσόδων 51 «Χρηματικό Υπόλοιπο», όπως διαμορφώθηκε την 31/12/2023, και τα Π.Ο.Ε .Εκτός αυτών προβαίνουμε και στην αναμόρφωση και άλλων  Κ.Α. Δαπανών και Εσόδων όπως αναλυτικά περιγράφεται στο συνημμένο πίνακα ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα την Ά αναμόρφωση του προϋπολογισμού και στοχοθεσίας της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας του έτους 2024 όπως αναλυτικά περιγράφεται στο συνημμένο πίνακα ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Ο κ Μαγιάκης Γεώργιος  δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία καθώς προσήλθε στη συνεδρίαση στο 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης.

 Η κ  Βαγγελάτου Λουίζα δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία καθώς προσήλθε στη συνεδρίαση στο 3ο θέμα της ημερησίας διάταξης

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 20/2024

 1. Έγκριση σύστασης παγίας προκαταβολής του έτους 2024.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται το θέμα ως εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

 • Τα άρθρα 32 έως και 35, και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959
 • Το άρθρο 173 του Ν. 3463/2006
 • Την Εγκύκλιο 32/22168/20-4-2007 του Υπουργείου Εσωτερικών
 • Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]»
 • Το άρθρο 7 του Κανονισμού Διαχείρισης της Επιχείρησης
 • Τη σχετική πίστωση των 1.500,00€ του ΚΑ Δαπανών 00-8251 του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024
 • Την υπ΄αρίθμ. 172/2020 Απόφαση του Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας σχετικά με το άνοιγμα τραπεζικού λογ/μού στην ATTICA BANK, του οποίου Υπεύθυνος κίνησης του λογαριασμού θα είναι ο υπάλληλος που έχει ορισθεί με απόφαση Δ.Σ ως αρμόδιος διαχειριστής Παγίας προκαταβολής και την έκδοση χρεωστικής κάρτας στο όνομα του νόμιμου εκπροσώπου, για την πληρωμή αποκλειστικά των δαπανών μέσω της παγίας προκαταβολής.

Εισηγούμαι:

 • Τη σύσταση πάγιας προκαταβολής ποσού 1.500,00 €
 • Τη διάθεση πίστωσης 1.500,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00-8251 του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024 για τη σύσταση ισόποσης πάγιας προκαταβολής.
 • Τον ορισμό υπόλογου πάγιας προκαταβολής τον υπάλληλο της Επιχείρησης κ. Παναγιώτη Βούτο (ΔΕ ΙΔΑΧ – Τεχνικό), στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα και ο οποίος θα διενεργεί τις πληρωμές σε βάρος της πάγιας προκαταβολής σύμφωνα με έγγραφες εντολές του Προέδρου.
 • Οι δαπάνες που θα αντιμετωπιστούν από την πάγια προκαταβολή και το ύψος τους, στα όρια των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους Κ.Α. Δαπανών του προϋπολογισμού είναι οι εξής:

 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Α/Α

ΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

1.

00-6495.0002

Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως

500,00€

2.

10-6263

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

250,00€

3.

10-6612

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

200,00€

4.

10-6631

Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού

100,00€

5.

10-6662

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

500,00€

6.

15-6411.0001

Εξοδα κινησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (διόδια καύσιμα-λιπαντικά )

500,00€

7.

15-6471.0000

Έξοδα σκηνικών παραστάσεων

2.000,00 €

8.

15-6471.0001

Έξοδα κοστουμιών παραστάσεων

2.000,00 €

9.

15-6471.0002

Έξοδα φροντιστηρίου παραστάσεων

1.500,00 €

10.

15-6471.0003

Λοιπά έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων

750,00 €

11.

15-6471.0004

ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ – ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

1.000,00€

12.

15-6615.0000

Εκτυπώσεις (αφισών, καρτολινών, φυλλαδίων, προγραμματων, κλπ)

300,00€

13.

15-6662

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

1.000,00€

 

 

ΣΥΝΟΛΟ:

10.600,00€

 

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα :

 • Τη σύσταση πάγιας προκαταβολής ποσού 1.500,00 €
 • Τη διάθεση πίστωσης 1.500,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00-8251 του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024 για τη σύσταση ισόποσης πάγιας προκαταβολής.
 • Τον ορισμό υπόλογου πάγιας προκαταβολής τον υπάλληλο της Επιχείρησης κ. Παναγιώτη Βούτο (ΔΕ ΙΔΑΧ – Τεχνικό), στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα και ο οποίος θα διενεργεί τις πληρωμές σε βάρος της πάγιας προκαταβολής σύμφωνα με έγγραφες εντολές του Προέδρου.
 • Οι δαπάνες που θα αντιμετωπιστούν από την πάγια προκαταβολή και το ύψος τους, στα όρια των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους Κ.Α. Δαπανών του προϋπολογισμού είναι οι εξής:

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Α/Α

ΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

1.

00-6495.0002

Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως

500,00€

2.

10-6263

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

250,00€

3.

10-6612

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

200,00€

4.

10-6631

Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού

100,00€

5.

10-6662

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

500,00€

6.

15-6411.0001

Εξοδα κινησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (διόδια καύσιμα-λιπαντικά )

500,00€

7.

15-6471.0000

Έξοδα σκηνικών παραστάσεων

2.000,00 €

8.

15-6471.0001

Έξοδα κοστουμιών παραστάσεων

2.000,00 €

9.

15-6471.0002

Έξοδα φροντιστηρίου παραστάσεων

1.500,00 €

10.

15-6471.0003

Λοιπά έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων

750,00 €

11.

15-6471.0004

ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ – ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

1.000,00€

12.

15-6615.0000

Εκτυπώσεις (αφισών, καρτολινών, φυλλαδίων, προγραμματων, κλπ)

300,00€

13.

15-6662

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

1.000,00€

 

 

ΣΥΝΟΛΟ:

10.600,00€

Η κ  Βαγγελάτου Λουίζα δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία καθώς προσήλθε στη συνεδρίαση στο 3ο θέμα της ημερησίας διάταξης

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 21/2024

 1. Απόφαση για τον καθορισμό του ποσού της αποζημίωσης της Προέδρου & μελών του Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται το θέμα ως εξής:

Σε συνέχεια της υπ’αριθμ. 18/2024 απόφασης του Δ.Σ., σχετικά με την αποζημίωση της Προέδρου & μελών του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. αναφέρουμε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 255 παρ. 5 του Ν. 3463/2006, στον πρόεδρο ή στον αντιπρόεδρο (δηλ. σε έναν από τους δύο σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ αριθ.  16/07) του διοικητικού συμβουλίου, ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχει στην επιχείρηση, μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία ορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης.

Κατ΄ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η KYA 42188/08.07.2018 (ΦΕΚ 470/20.08.2018 τεύχος ΥΟΔΔ), με την οποία ορίζεται ότι στον πρόεδρο ή στον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία ορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης. Για την έκδοση της απόφασης αυτής λαμβάνεται οπωσδήποτε υπόψη η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο.

Σύμφωνα με το έγγραφο 3/2023 ΑΔΑ:90ΠΛ46ΜΤΛ6-ΡΧ2, Οδηγός για την καταστατική θέση των αιρετών της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, του Υπουργείου Εσωτερικών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων, εκτός από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο που λαμβάνει αποζημίωση κατά τα προαναφερθέντα, μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση, και έως τρεις (3) συνεδριάσεις το μήνα. Το ύψος της αποζημίωσης για κάθε συνεδρίαση ανέρχεται στο 1% των μηνιαίων αποδοχών του προέδρου του οικείου δημοτικού συμβουλίου.

Ως ανώτατο χρηματικό όριο της ανωτέρω αποζημίωσης, καθορίζεται το ποσό των αποδοχών του προέδρου του οικείου δημοτικού συμβουλίου.

Η αποζημίωση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας ορίζεται σε 897,75€ (περίπτωση β της παραγράφου 1 της ΚΥΑ 54698/05.10.2018 - ΦΕΚ 4704/22.10.2018 τεύχος Β’), ποσό μέχρι το οποίο κατ’ ανώτατο όριο μπορεί να ορίζεται η αμοιβή του προέδρου ή του αντιπροέδρου του Δ.Σ. της επιχείρησης.

Λαμβάνοντας υπόψη:

 • την παρ. 5 του άρθρου 255 Ν. 3463/06
 • το άρθρο 92 του Ν.3852/2010
 • το άρθρο 22 παρ.3 του Ν.4354/2015
 • την KYA 42188/08.07.2018 (ΦΕΚ 470/20.08.2018 τεύχος ΥΟΔΔ)
 • την ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ αριθ.  16/07
 • το έγγραφο 3/2023 ΑΔΑ:90ΠΛ46ΜΤΛ6-ΡΧ2, Οδηγός για την καταστατική θέση των αιρετών της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης , του Υπουργείου Εσωτερικών
 • το γεγονός ότι η αντιμισθία του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου Δήμου ανέρχεται σε 897,75€
 • την καλή οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο.

Εισηγούμαι:

 • Την πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταβολή μηνιαίας αποζημίωσης στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, κα. Λυδία Καραθανασοπούλου ύψους 897,75€ μικτά.
 • Την πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταβολή αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού.
 • Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να εγκριθεί.

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα:

 • Την πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταβολή μηνιαίας αποζημίωσης στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, κα. Λυδία Καραθανασοπούλου ύψους 897,75€ μικτά.
 • Την πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταβολή αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού.
 • Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να εγκριθεί.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 22/2024

 1. Σύμβαση εργασίας έκτακτου καλλιτεχνικού προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ., καθηγήτριας Δραματικής σχολής της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται το θέμα ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

 1. Την παρ. 2 της υπ’ αρίθμ. 23241/04.07.1989 απόφασης του Νομάρχη Αχαΐας (ΦΕΚ 539/10.07.1989) περί του σκοπού σύστασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
 2. Την παρ. 1 της υπ’ αρίθμ. 137727/16365/18.11.2010 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (ΦΕΚ 1861/29.11.2010) περί των σκοπών της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015 Α’).
 4. Τις διατάξεις του νόμου 5045/2023  ΦΕΚ (Α 136/2023) “Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις” που περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις για το νέο μισθολόγιο δημοσίων υπαλλήλων
 5. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 2/9844/ΔΕΠ/2023 (ΦΕΚ 1077/Β/24-02-2023) «Καθορισμός αποδοχών του καλλιτεχνικού προσωπικού παραστατικών τεχνών θεάτρου, χορού και κινηματογράφου το οποίο απασχολείται ή προσλαμβάνεται στους Ο.Τ.Α. και τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα αυτών, τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)».
 6. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 2/104505/ΔΕΠ/2023 (ΦΕΚ 6599/Α/21-11-2023) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 2/9844/ΔΕΠ/24.2.2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αποδοχών του καλλιτεχνικού προσωπικού παραστατικών τεχνών θεάτρου, χορού και κινηματογράφου το οποίο απασχολείται ή προσλαμβάνεται στους Ο.Τ.Α. και τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα αυτών, τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)».
 7. Την υπ’ αρίθμ. 3948/2017 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.
 8. Το υπ’ αρίθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ. 2/655/ οικ30134/ 22-09-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί «Πρόσληψης προσωπικού στα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα»
 9. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’)
 10. Τις διατάξεις της περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/09
 11. Τις ανάγκες και τον προγραμματισμό της Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.
 12. Τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2024 όπως ψηφίστηκε με την υπ’αριθμ.: 07/2024 απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης και με την υπ’αρίθμ. 27/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων.
 13. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω απασχόληση θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των Κ.Α. 15-6041 και 15-6054 του Π/Υ οικονομικού έτους 2024.

 

Εισηγούμαι την σύναψη σύμβασης εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. έκτακτου καλλιτεχνικού προσωπικού καθηγήτριας της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης, όπως αναφέρεται  αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΜΕΙΚΤΗ ΑΜΟΙΒΗ/ ΩΡΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.

Κολλυροπούλου Αικατερίνη

Υποκριτική-Αυτοσχεδιασμός

4

21,50€

20/02/2024 – 15/07/2024

 

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει κατά πλειοψηφία τη σύναψη σύμβασης εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. έκτακτου καλλιτεχνικού προσωπικού καθηγήτριας της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης, όπως αναφέρεται  αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΜΕΙΚΤΗ ΑΜΟΙΒΗ/ ΩΡΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.

Κολλυροπούλου Αικατερίνη

Υποκριτική-Αυτοσχεδιασμός

4

21,50€

20/02/2024 – 15/07/2024

Η κ Βαγγελάτου Λουίζα καταψηφίζει την απόφαση και αναφέρει  τα εξής:

Δεν έχω κάποιο θέμα με την πρόσληψη της κ Κολλυροπούλου, διαφοροποιούμαι όμως στην ψηφοφορία ως προς τη διαδικασία ανάθεσης, διότι θεωρώ ότι πρέπει να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση, άμεσα, έχοντας ελέγξει αν οι συμβάσεις ΙΔΟΧ χρειάζονται προκήρυξη (ανοιχτή διαδικασία) 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 23/2024

 1. Τροποποίηση της υπ.αρίθμ΄πρωτ.1433/28-11-2023 Σύμβαση Εργασίας, Ι.Δ.Ο.Χ έκτακτου καλλιτεχνικού προσωπικού (Σχετ. απόφαση Δ.Σ. 65/2023)

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται το θέμα ως εξής:’

Έχοντας υπόψη:

 1. Την παρ. 2 της υπ’ αρίθμ. 23241/04.07.1989 απόφασης του Νομάρχη Αχαΐας (ΦΕΚ 539/10.07.1989) περί του σκοπού σύστασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
 2. Την παρ. 1 της υπ’ αρίθμ. 137727/16365/18.11.2010 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (ΦΕΚ 1861/29.11.2010) περί των σκοπών της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015 Α’).
 4. Τις διατάξεις του νόμου 5045/2023  ΦΕΚ (Α 136/2023) “Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις” που περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις για το νέο μισθολόγιο δημοσίων υπαλλήλων.
 5. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 2/9844/ΔΕΠ/2023 (ΦΕΚ 1077/Β/24-02-2023) «Καθορισμός αποδοχών του καλλιτεχνικού προσωπικού παραστατικών τεχνών θεάτρου, χορού και κινηματογράφου το οποίο απασχολείται ή προσλαμβάνεται στους Ο.Τ.Α. και τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα αυτών, τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)».
 6. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 2/104505/ΔΕΠ/2023 (ΦΕΚ 6599/Α/21-11-2023) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 2/9844/ΔΕΠ/24.2.2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αποδοχών του καλλιτεχνικού προσωπικού παραστατικών τεχνών θεάτρου, χορού και κινηματογράφου το οποίο απασχολείται ή προσλαμβάνεται στους Ο.Τ.Α. και τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα αυτών, τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)».
 7. Την υπ’ αρίθμ. 3948/2017 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.
 8. Το υπ’ αρίθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ. 2/655/ οικ30134/ 22-09-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί «Πρόσληψης προσωπικού στα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα»
 9. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’)
 10. Τις διατάξεις της περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/09
 11. Τις ανάγκες και τον προγραμματισμό της Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.
 12. Τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2024 όπως ψηφίστηκε υπ’αρίθμ.: 07/2024 απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης και με την υπ’αρίθμ. 27/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων.
 13. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω απασχόληση της υπαλλήλου της Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.

Με την υπ’αρίθμ. 65/2023 απόφαση του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας ψηφίστηκε ομόφωνα η υπ’αρίθμ.πρωτ.: 1.433/28-11-2023 σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. έκτακτου καλλιτεχνικού προσωπικού της Κας. Σπυράκη Όλγας του Παύλου για τις ανάγκες της Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, κατόπιν του υπ’αρίθμ.πρωτ.: 143/09-02-2024 αιτήματος περί «Αναπροσαρμογή Σύμβασης» της εργαζομένης Κας. Σπυράκη Όλγας του Παύλου και προσκομίζοντας βεβαίωση περί μόνιμης κατοικίας.

Εισηγούμαι την τροποποίηση της υπ’αρίθμ 1.433/28-11-2023 σύμβασης ΙΔΟΧ έκτακτου καλλιτεχνικού προσωπικού ως προς: την μεικτή ωριαία αμοιβή, από 20/02/2024 έως και την λήξη της 15/07/2024 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΜΕΙΚΤΗ ΑΜΟΙΒΗ/ΩΡΑ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.

Σπυράκη Όλγα

Κίνηση-Χορός

6

30,00€

20/02/2024 – 15/07/2024

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα την τροποποίηση της υπ’αρίθμ 1.433/28-11-2023 σύμβασης ΙΔΟΧ έκτακτου καλλιτεχνικού προσωπικού ως προς: την μεικτή ωριαία αμοιβή, από 20/02/2024 έως και την λήξη της 15/07/2024 όπως ακριβώς αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΜΕΙΚΤΗ ΑΜΟΙΒΗ/ΩΡΑ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.

Σπυράκη Όλγα

Κίνηση-Χορός

6

30,00€

20/02/2024 – 15/07/2024

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 24/2024

 

Η Γραμματέας του Δ.Σ.                                                     Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αγγελική Κωνσταντοπούλου                                         Λυδία Καραθανασοπούλου