ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

342η έκτακτη συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας της Πέμπτης 02 Νοεμβρίου 2023

03.11.2023

                                                                                 Αρ.Πρωτ: 1266/02-11-2023

Στην Πάτρα, την Πέμπτη  02 Νοεμβρίου  2023,  συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση (δια περιφοράς) το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, ύστερα από την υπ’ αριθμ.: 1264/20.11.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

  1. Τοποθέτηση  ενός  (1) ασύρματου τερματικού (POS)

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) τακτικών μελών, συμμετείχαν τα έξι (6) παρακάτω τακτικά μέλη, δύο (2) αναπληρωματικά μέλη και τρία (3) τακτικά μέλη  απόντα.

Παρόντες:

Πέτρος Βάης  (Πρόεδρος) 

Γεώργιος Μαγιάκης  (Αντιπρόεδρος)

Μαριάννα Σταματιάδου 

Τζέλα Λάζαρη 

Θεόδωρος Ντρίνιας

Ιωάννα Ροϊλού-Παναγοδημητακοπούλου

Μαίρη Νικολάου (αναπληρώνει τον κ Μιχάλη Αναστασίου)

Σκιαδάς Παναγιώτης (αναπληρώνει την κ Μαριάννα Ανδριοπούλου)

 

Απόντες:

Μιχάλης Αναστασίου

Μαριάννα Ανδριοπούλου

Αναστασία Μανωλοπούλου

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

  1. Τοποθέτηση  ενός  (1) ασύρματου τερματικού (POS)

Το θέμα εισάγει ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  ως εξής:

Η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος  με την οποία συνεργαζόμαστε, με έγγραφη προσφορά μας ενημέρωσε ότι μπορούμε να προμηθευτούμε ένα (1) ασύρματο τερματικό μηχάνημα (POS) προκειμένου να αποδέχεται συναλλαγές με πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες, με κόστος αγοράς 350,92 ε το οποίο περιλαμβάνει και το ΦΠΑ αγοράς και το Α΄ εξάμηνο συντήρησης των 29,76 ε.

Η προμήθεια η οποία ορίζεται από την τράπεζα σε ποσοστό επί τοις εκατό (%), ανέρχεται σε 0,80% επί του ποσού κάθε ολοκληρωμένης και επιτυχημένης συναλλαγής.

Το μηχάνημα (POS) θα χρησιμοποιηθεί για τις παραστάσεις μας στα θέατρα που συνεργαζόμαστε.

Το Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας πρέπει να εξουσιοδοτήσει τον πρόεδρο να υπογράψει την αίτηση.

 

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα για την προμήθεια ενός  (1) ασύρματου τερματικού μηχανήματος (POS) από την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος προκειμένου να αποδέχεται συναλλαγές με πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες, με κόστος αγοράς 350,92 ε το οποίο περιλαμβάνει και το ΦΠΑ αγοράς και το Α΄ εξάμηνο συντήρησης των 29,76 ε,  με προμήθεια 0,80% επί του ποσού κάθε ολοκληρωμένης και επιτυχημένης συναλλαγής.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας κ Πέτρο Βάη να υπογράψει την αίτηση προς την Εθνική τράπεζα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 63 /2023

 

Η Γραμματέας του Δ.Σ.                                              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αγγελική Κωνσταντοπούλου                                          Πέτρος Βάης