ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

344η έκτακτη συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας της Τρίτης 05 Δεκεμβρίου 2023

06.12.2023

                                                                                  Αρ.Πρωτ: 1471/05-12-2023

Στην Πάτρα, την Τρίτη  05 Δεκεμβρίου  2023,  συνήλθε σε έκτακτη   συνεδρίαση (δια περιφοράς)   το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, ύστερα από την υπ’ αριθμ.: 1467/05.12.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

  1. Έγκριση οικονομικής συμμετοχής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας στην  πρότασης συνεργασίας με την εταιρία ΜΗΧΑΝΗ ΤΕΧΝΗΣ με τίτλο  ¨Μακελειό στο Παρίσι¨ σε σκηνοθεσία Χρήστου Στρέπκου
  2. Εξειδίκευση Πιστώσεων

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) τακτικών μελών, συμμετείχαν τα έξι (6) παρακάτω τακτικά μέλη, δύο (2) αναπληρωματικά μέλη και τρία (3) τακτικά μέλη  απόντα.

Παρόντες:

Πέτρος Βάης  (Πρόεδρος) 

Γεώργιος Μαγιάκης  (Αντιπρόεδρος)

Μαριάννα Σταματιάδου 

Τζέλα Λάζαρη 

Θεόδωρος Ντρίνιας

Ιωάννα Ροϊλού-Παναγοδημητακοπούλου

Μαίρη Νικολάου (αναπληρώνει τον κ Μιχάλη Αναστασίου)

Σκιαδάς Παναγιώτης (αναπληρώνει την κ Μαριάννα Ανδριοπούλου)

Απόντες:

Μιχάλης Αναστασίου

Μαριάννα Ανδριοπούλου

Αναστασία Μανωλοπούλου

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

  1. Έγκριση οικονομικής συμμετοχής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας στην  πρότασης συνεργασίας με την εταιρία ΜΗΧΑΝΗ ΤΕΧΝΗΣ με τίτλο  ¨Μακελειό στο Παρίσι¨ σε σκηνοθεσία Χρήστου Στρέπκου

Ο Πρόεδρος εισάγει το θέμα ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

Με την απόφαση 58_2023 της 340ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας της Τετάρτης  18 Οκτωβρίου  2023,ψηφίστηκε  ομόφωνα και εγκρίθηκε η πρόταση συνεργασίας με την εταιρία ΜΗΧΑΝΗ ΤΕΧΝΗΣ με τίτλο  ¨Μακελειό στο Παρίσι¨ σε σκηνοθεσία Χρήστου Στρέπκου .

  • Τώρα παραθέτοντας τον τελικό προϋπολογισμό συνολικού ποσού 34.020,00€ , εισηγούμαι την συμμετοχή του Δη.πε.θε Πάτρας στα έξοδα  με  το ποσό των 14.020,00 €.

                                                 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ

ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

4.300,00€

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ

1.200,00€

ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ-ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

2.000,00€

ΜΟΥΣΙΚΟΣ

1.600,00€

ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΣ

1.200,00€

ΦΩΤΙΣΤΗΣ

1.000,00€

ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΘΟΠΟΙΩΝ (6)

10.800,00€

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

4.320,00€

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΗΝΙΚΩΝ

2.200,00€

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ

1.800,00€

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: (ΤΡΕΙΛΕΡ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ΜΠΑΝΕΡ, ΑΦΙΣΕΣ)

1.100,00€

ΕΝΟΙΚΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ «ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟΝ»

2.500,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:

34.020,00€

 

Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΕΧΝΗΣ θα καταβάλλει το υπόλοιπο ποσό των 20.000 ευρώ.

  • Σχετικά με τα έσοδα των παραστάσεων προτείνω το 40% των εσόδων στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΠΑΤΡΑΣ και το 60% στη ΜΗΧΑΝΗ ΤΕΧΝΗΣ.

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα  τη  συμμετοχή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας στα έξοδα της συμπαραγωγής με την εταιρία ΜΗΧΑΝΗ ΤΕΧΝΗΣ με τίτλο  ¨Μακελειό στο Παρίσι¨ σε σκηνοθεσία Χρήστου Στρέπκου  με  το ποσό των 14.020,00 €. και τα έσοδα των παραστάσεων θα είναι το 40% στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΠΑΤΡΑΣ και το 60% στη ΜΗΧΑΝΗ ΤΕΧΝΗΣ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 71 /2023

  1. Εξειδίκευση Πιστώσεων

Ο Πρόεδρος εισάγει το θέμα ως εξής:

Σύμφωνα με τις εγκυκλίους του ΥΠΕΣ αριθ. 6347/24.05.1985 και 38135/9.7.1986 οι πιστώσεις που έχουν γραφεί στον προϋπολογισμό δεν μπορούν να διατεθούν για το σκοπό για τον οποίο έχουν προβλεφθεί αν δεν διατεθούν με απόφαση του αρμοδίου οργάνου εκτός αν πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 158 του Δ.Κ.Κ., οι οποίες διατίθενται χωρίς απόφαση οποιοδήποτε οργάνου (αποδοχές προσωπικού, αντιμισθία αιρετών, μισθώματα ακινήτων, υποχρεωτικές εισφορές) και οι οποίες αναλαμβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο το ετήσιο ποσό τους (άρθρο 21 παρ.9 Ν2362/95, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 3α του άρθρου 50 του Ν.3943/2011, εγκύκλιος 30/2011 του ΥΠΕΣ και Υπ. Οικ.). Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των υπηρεσιών μας και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της, αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο ταμείο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2β του ΠΔ 80/2016 η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα.

Όμως, έπειτα από την αντικατάσταση της περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 από την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 ο Πρόεδρος, ο οποίος είναι ο Διατάκτης , αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

Συνεπώς, στην ίδια Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) ο Πρόεδρος  θα εγκρίνει την πραγματοποίηση της δαπάνης και θα διαθέτει την σχετική πίστωση που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Στην περίπτωση όμως μη εξειδικευμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό, (παρ 1, άρθρο 203, Ν. 4555/2018), ή των περιπτώσεων ανάθεσης μελετών, αρχιτεκτονικών διαγωνισμών ή καλλιτεχνικών έργων (παρ 1, άρθρο 206, Ν. 4555/2018)  πρέπει να προηγηθεί απόφαση του Δ.Σ πριν την απόφαση του Διατάκτη.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4555/2018, θέτω υπόψη σας τον προϋπολογισμό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. που ψηφίστηκε με την υπ΄αρίθμ. 89/2022 απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης και με την υπ’ αρίθμ. 874/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, και παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Νομικού μας Προσώπου και ιδιαίτερα για τις ανάγκες της συμπαραγωγής με τίτλο   ¨Μακελειό στο Παρίσι¨ σε σκηνοθεσία Χρήστου Στρέπκου, στην ψήφιση του παρακάτω ποσού      σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1.

15-6142

Αμοιβές Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου.

Πολυετής Δέσμευση:

2023: 2.000,00€

2024: 12.020,00

Σύνολο: 14.020,00€

Αμοιβή για την συμμετοχή της Κοινωφελούς επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΠΑΤΡΑΣ στην συμπαραγωγή με την Μηχανή Τέχνης ,με τίτλο ¨Μακελειό στο Παρίσι¨ σε σκηνοθεσία Χρήστου Στρέπκου

                                                                                                                                                                                                                   

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

 

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα  την εξειδίκευση πιστώσεων όπως ακριβώς αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 72 /2023

 

 

Η Γραμματέας του Δ.Σ.                                              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αγγελική Κωνσταντοπούλου                                          Πέτρος Βάης