ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

347η έκτακτη συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας της Πέμπτης 21 Δεκεμβρίου 2023

21.12.2023

Αρ. Πρωτ: 1593/21-12-2023

 

Στην Πάτρα, την Πέμπτη  21 Δεκεμβρίου  2023,  συνήλθε σε έκτακτη  συνεδρίαση (δια περιφοράς)  το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, ύστερα από την υπ’ αριθμ.: 1591/21.12.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

 1. Ανανέωση των συμβάσεων εργασίας έκτακτου τεχνικού   προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. για τις ανάγκες του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας
 2. Υπερωριακή απασχόληση και αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας
 3. Σύσταση συνεργείου υπερωριών ενός μηνός για τα έτος 2024

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) τακτικών μελών, συμμετείχαν τα επτά  (7) παρακάτω τακτικά μέλη, δύο (2) αναπληρωματικά μέλη και δύο  (2) τακτικά μέλη  απόντα.

 

Παρόντες:

Πέτρος Βάης  (Πρόεδρος) 

Γεώργιος Μαγιάκης  (Αντιπρόεδρος)

Μαριάννα Σταματιάδου 

Ιωάννα Ροϊλού-Παναγοδημητρακοπούλου

Αναστασία Μανωλοπούλου

Τζέλα Λάζαρη 

Θεόδωρος Ντρίνιας

Μαίρη Νικολάου (αναπληρώνει τον κ Μιχάλη Αναστασίου)

Σκιαδάς Παναγιώτης (αναπληρώνει την κ Μαριάννα Ανδριοπούλου)

 

Απόντες:

Μιχάλης Αναστασίου

Μαριάννα Ανδριοπούλου

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

 1.      Ανανέωση των συμβάσεων εργασίας έκτακτου τεχνικού προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. για τις ανάγκες του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το θέμα ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

 

 • Την παρ. 2 της υπ’αρίθμ. 23241/04.07.1989 απόφασης του Νομάρχη Αχαΐας (ΦΕΚ 539/10.07.1989) περί του σκοπού σύστασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
 • Την παρ. 1 της υπ’αρίθμ. 137727/16365/18.11.2010 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (ΦΕΚ 1861/29.11.2010) περί των σκοπών της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
 • Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015 Α’).
 • Το υπ’ αρίθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ. 2/655/ οικ30134/ 22-09-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί «Πρόσληψης προσωπικού στα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα»
 • Την υπ’αρίθμ. 3948/2017 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’)
 • Τις διατάξεις της περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/09
 • Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 2 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ Α 6/15.1.2021)
 • Τις ανάγκες και τον προγραμματισμό των καλλιτεχνικών δράσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.
 • Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω απασχόληση θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των ΚΑ 15-6041 και 15-6054 του Π/Ϋ οικονομικού έτους 2024 και υπολογίζεται στο ποσό των 2.205,00€ για τον πρώτο ΚΑ και 522,62€ για τον δεύτερο ΚΑ.
 • Ότι οι κατωτέρω εργαζόμενοι καλύπτουν πάγιες και διαρκής ανάγκες:

 

 

Εισηγούμαι την παράταση των συμβάσεων του κάτωθι έκτακτου προσωπικού, για την περίοδο και με την ειδικότητα, όπως ορίζεται, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των καλλιτεχνικών δράσεων  της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΠΑΤΡΑΣ που θα πραγματοποιηθούν το νέο έτος, σύμφωνα και με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης.

 

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Κατηγορία - Κλάδος - Ειδικότητα

Περίοδος

Μεικτός Μηνιαίος Μισθός

1.

Θεοδωρόπουλος  Παναγιώτης του Χρήστου

ΔΕ - Τεχνικών -Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων

01/01/2024 - 31/01/2024

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015

2.

Κλειδωνάρης Αλέξανδρος του Μιλτιάδη

ΤΕ - Τεχνικών - Βοηθός Ηχολήπτη

01/01/2024 - 31/01/2024

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015

 

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

 

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Ψηφίζει ομόφωνα  την παράταση των συμβάσεων του  έκτακτου προσωπικού όπως ακριβώς αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα, για την περίοδο και με την ειδικότητα, όπως ορίζεται, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των καλλιτεχνικών δράσεων  της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΠΑΤΡΑΣ που θα πραγματοποιηθούν το νέο έτος σύμφωνα και με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 87 /2023

 

 1. Υπερωριακή απασχόληση και αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

Το θέμα εισάγει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ως εξής:

 

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015 Α’)
 • Την υπ’ αριθ.:οικ2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/2014 Α’)
 • Το υπ’ αριθ.: οικ2/41768/0022/20-5-2014 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών
 • Το υπ’ αρίθμ. 1861/Β’/29-11-2010 ΦΕΚ περί σκοπών σύστασης και λειτουργίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης
 • Την υπ’ αρίθμ. 48/2016 απόφαση-βεβαίωση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας περί λειτουργίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης όλες τις ημέρες του μήνα, η οποία απόφαση βασίστηκε στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Κοινωφελούς επιχείρησης.
 • Τον αριθμό των υπαλλήλων της Κοινωφελούς Επιχείρησης
 • Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση και η εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη:

1. Των κυρίων σκοπών της επιχείρησης που περιλαμβάνουν καλλιτεχνικές-εκπαιδευτικές δραστηριότητες (θεατρικά, μουσικά, εκπαιδευτικά προγράμματα).

2. Των εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών που δημιουργούνται.

3. Της τήρησης των πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. της Επιχείρησης, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.

 • Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω απασχόληση θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των Κ.Α. 15-6042 έως του ποσού των 1.000,00€ και 15-6054 έως του ποσού των 255,00€ του Π/Ϋ οικονομικού έτους 2024 και υπολογίζεται στο συνολικό ποσό των 1.255,00€ συνολικά.

 

 

Εισηγούμαι την έγκριση:

 

Α. Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης δύο (2) υπαλλήλων ΙΔΟΧ της επιχείρησης κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/2024 και 31/01/2024, για 20 ώρες ανά υπάλληλο ανά μήνα με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση.

 

Β. Υπερωριακής εργασίας (α) κατά τις νυχτερινές ώρες και (β) κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες δύο (2) υπαλλήλων ΙΔΟΧ της επιχείρησης κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/2024 έως και 31/01/2024 για 16 ώρες για την υποπερίπτωση (α) και για 16 ώρες για την υποπερίπτωση (β), ανά υπάλληλο ανά εξάμηνο με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση.

 

Γ. Αποζημίωσης για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου δύο (2) υπαλλήλων ΙΔΟΧ της επιχείρησης κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/2024 έως και 31/01/2024, έως  104 ώρες συνολικά με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση.

 

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

 

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

 

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα τα κάτωθι:  

Α. Υπερωριακή απογευματινή απασχόληση δύο (2) υπαλλήλων ΙΔΟΧ της επιχείρησης κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/2024 και 31/01/2024, για 20 ώρες ανά υπάλληλο ανά μήνα με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση.

 

Β. Υπερωριακή εργασία (α) κατά τις νυχτερινές ώρες και (β) κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες δύο (2) υπαλλήλων ΙΔΟΧ της επιχείρησης κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/2024 έως και 31/01/2024 για 16 ώρες για την υποπερίπτωση (α) και για 16 ώρες για την υποπερίπτωση (β), ανά υπάλληλο ανά εξάμηνο με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση.

 

Γ. Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου δύο (2) υπαλλήλων ΙΔΟΧ της επιχείρησης κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/2024 έως και 31/01/2024, έως  104 ώρες συνολικά με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση.

 

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 88 /2023

 

3.    Σύσταση συνεργείου υπερωριών ενός μηνός για το έτος 2024

Ο Πρόεδρος εισάγει το θέμα ως εξής:

 

Έχοντας λάβει υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015
 • Την υπ’            αριθ.:οικ2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/2014 Α’)
 • Το υπ’ αριθ.:οικ2/41768/0022/20-5-2014 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών
 • Το υπ’ αρίΘμ. 1861/Β’/29-11-2010 ΦΕΚ περί σκοπών σύστασης και λειτουργίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας
 • Την υπ’ αρίθμ. 48/2016 απόφαση-βεβαίωση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας περί λειτουργίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης όλες τις ημέρες του μήνα, η οποία απόφαση βασίστηκε στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
 • Την υπ’αρίθμ. …/2023  αποφάσεις Δ.Σ. περί υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης, για υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και αποζημίωση προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας των Υπαλλήλων ΙΔ.Ο.Χ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
 • Τον αριθμό των υπαλλήλων ΙΔΟΧ της Κοινωφελούς Επιχείρησης
 • Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση και η εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη:

α. Των κυρίων σκοπών της επιχείρησης που περιλαμβάνουν καλλιτεχνικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ο οποίες λαμβάνουν χώρα κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (θεατρικές, μουσικές παραστάσεις, συναυλίες κλπ.)

β. Των εποχικών, εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών που δημιουργούνται

 • Την ανάγκη συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης και απασχόλησης προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου ενός μηνός για το έτος 2024

Εισηγούμαι:

Α. Την συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης και απασχόλησης κατά τις νυχτερινές ώρες και Κυριακές - εξαιρέσιμες αποτελούμενο από δύο   (2) υπαλλήλους ΙΔΟΧ της Επιχείρησης, ενός μηνός για το έτος 2024.

Το συνεργείο αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους:

 

ΙΔΟΧ

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Κατηγορία - Κλάδος - Ειδικότητα

Μ.Κ.

(Σ) ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1.

Θεοδωρόπουλος  Παναγιώτης του Χρήστου

ΔΕ - Τεχνικών -Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων

2

01/01/2024  31/01/2024

Έως:

 • 20 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
 • 16 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
 • 16 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

2.

Κλειδωνάρης Αλέξανδρος του Μιλτιάδη

ΤΕ - Τεχνικών - Βοηθός Ηχολήπτη

3

01/01/2024 31/01/2024

Έως:

 • 20 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
 • 16 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
 • 16 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

 

Η δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω απασχόληση θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των Κ.Α. 15-6042 και 15-6054 του Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας για το οικονομικό έτος 2024.  

Β. Την συγκρότηση συνεργείου για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου αποτελούμενο από δύο (2) υπαλλήλους Ι.Δ.Ο.Χ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης, ενός μηνός για το έτος 2024.

Το συνεργείο αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους:

 

ΙΔΟΧ

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Κατηγορία - Κλάδος - Ειδικότητα

Μ.Κ.

(Σ) ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

1.

Θεοδωρόπουλος  Παναγιώτης

ΔΕ - Τεχνικών -Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων

2

01/01/2024 31/01/2024

2.

Κλειδωνάρης Αλέξανδρος

ΤΕ - Τεχνικών - Βοηθός Ηχολήπτη

3

01/01/2024 31/01/2024

 

Η δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω απασχόληση θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των Κ.Α. 15-6042 και 15-6054 του Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας για το οικονομικό έτος 2024.                                                                                                                            

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα  τα κάτωθι:

Α. Τη συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης και απασχόλησης κατά τις νυχτερινές ώρες και Κυριακές - εξαιρέσιμες αποτελούμενο από δύο   (2) υπαλλήλους ΙΔΟΧ της Επιχείρησης, ενός μηνός για το έτος 2024.

Το συνεργείο αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους:

 

ΙΔΟΧ

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Κατηγορία - Κλάδος - Ειδικότητα

Μ.Κ.

(Σ) ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1.

Θεοδωρόπουλος  Παναγιώτης του Χρήστου

ΔΕ - Τεχνικών -Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων

2

01/01/2024  31/01/2024

Έως:

 • 20 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
 • 16 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
 • 16 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

2.

Κλειδωνάρης Αλέξανδρος του Μιλτιάδη

ΤΕ - Τεχνικών - Βοηθός Ηχολήπτη

3

01/01/2024 31/01/2024

Έως:

 • 20 Υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης.
 • 16 Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.
 • 16 Υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

 

Η δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω απασχόληση θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των Κ.Α. 15-6042 και 15-6054 του Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας για το οικονομικό έτος 2024.  

 

Β. Την συγκρότηση συνεργείου για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου αποτελούμενο από δύο (2) υπαλλήλους Ι.Δ.Ο.Χ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης, ενός μηνός για το έτος 2024.

Το συνεργείο αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους:

 

ΙΔΟΧ

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Κατηγορία - Κλάδος - Ειδικότητα

Μ.Κ.

(Σ) ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

1.

Θεοδωρόπουλος  Παναγιώτης

ΔΕ - Τεχνικών -Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων

2

01/01/2024 31/01/2024

2.

Κλειδωνάρης Αλέξανδρος

ΤΕ - Τεχνικών - Βοηθός Ηχολήπτη

3

01/01/2024 31/01/2024

 

Η δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω απασχόληση θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των Κ.Α. 15-6042 και 15-6054 του Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας για το οικονομικό έτος 2024.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 89 /2023

 

Η Γραμματέας του Δ.Σ.                                              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αγγελική Κωνσταντοπούλου                                          Πέτρος Βάης