ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

350η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας της Παρασκευής 09 Φεβρουαρίου 2024

10.2.2024

Αρ.Πρωτ: 140/09-02-2024

 

Στην Πάτρα, την Παρασκευή  09 Φεβρουαρίου 2024,  συνήλθε σε  συνεδρίαση  το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, ύστερα από την υπ’ αριθμ.: 131/08.02.2024 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ., προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

 

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

 

  1. Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) τακτικών μελών, παρευρέθηκαν τα επτά (7) παρακάτω τακτικά μέλη, δύο (2) αναπληρωματικά μέλη και δύο (2) τακτικά μέλη  απόντα.

 

Παρόντες:

Καραθανασοπούλου Λυδία (Πρόεδρος)

Μαγιάκης Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)

Βάης Πέτρος

Μαριάνα Σταματιάδου      

Αγγελόπουλος Γεώργιος

Αθανασοπούλου Ευανθία

Ροϊλού-Παναγοδημητρακοπούλου Ιωάννα

Σκαρλάτου Ρένα (αναπληρώνει την κ Σοφία Μητρούλια)

Νικολάου Μαίρη (αναπληρώνει τον κ Μιχάλη Αναστασίου)

 

Απόντες:

Μητρούλια Σοφία  

Μιχάλης Αναστασίου

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, Δραγώτης Κώστας, Ευφραιμίδης Λεωνίδας, Βαγγελάτου Λουίζα.

 

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

 

  1. Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.

 

Έχοντας υπόψη την υπ’αρίθμ. 33/29-01-2024 του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Πατρέων οπότε και όρισε τους κάτωθι ως μέλη του Διοικητικού συμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας:

 

 

Τακτικά μέλη

Καραθανασοπούλου Λυδία (Πρόεδρος)

Μαγιάκης Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)

Βάης Πέτρος

Μητρούλια Σοφία

Αναστασίου Μιχάλης

Σταματιάδου Μαριάννα

Αγγελόπουλος Γιώργος

Αθανασοπούλου Ευανθία

Ροϊλού – Παναγοδημητρακοπούλου Ιωάννα

 

Αναπληρωματικά μέλη

Δραγώτης Κώστας

Σκαρλάτου Ρένα

Λάζαρη Τζέλα

Νικολάου Μαίρη

Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου Αθηνά

Ευφραιμίδης Λεωνίδας

Βαγγελάτου Λουίζα

Ηλιόπουλος Παναγιώτης

Παπαγεωργίου Ιωάννα

 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη σε συγκρότηση σε σώμα της Επιχείρησης σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου.

                                                                                                                               

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση του Προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

 

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει ομόφωνα τη συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας όπως αυτό ορίστηκε από το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Πατρέων με αριθμό απόφασης 33/29-01-2024  ως εξής:

 

Τακτικά μέλη

Καραθανασοπούλου Λυδία (Πρόεδρος)

Μαγιάκης Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)

Βάης Πέτρος

Μητρούλια Σοφία

Αναστασίου Μιχάλης

Σταματιάδου Μαριάννα

Αγγελόπουλος Γιώργος

Αθανασοπούλου Ευανθία

Ροϊλού – Παναγοδημητρακοπούλου Ιωάννα

 

Αναπληρωματικά μέλη

Δραγώτης Κώστας

Σκαρλάτου Ρένα

Λάζαρη Τζέλα

Νικολάου Μαίρη

Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου Αθηνά

Ευφραιμίδης Λεωνίδας

Βαγγελάτου Λουίζα

Ηλιόπουλος Παναγιώτης

Παπαγεωργίου Ιωάννα

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 08 /2024

 

 

Η Γραμματέας του Δ.Σ.                                                      Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αγγελική Κωνσταντοπούλου                                          Λυδία Καραθανασοπούλου