ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

356η έκτακτη συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας της Παρασκευής 19 Απριλίου 2024

19.4.2024

                                                                                  Αρ.Πρωτ: 521 /19-04-2024

Στην Πάτρα, την Παρασκευή  19 Απριλίου 2024,  συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση (δια περιφοράς)  το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης, ύστερα από την υπ’ αριθμ.: 510/18.04.2024 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ., προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

1.    Έγκριση πρότασης συνεργασίας με την ΑΜΚΕ ¨ΜΠΛΕ¨

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) τακτικών μελών, συμμετείχαν τα οκτώ (8) παρακάτω τακτικά μέλη, ένα (1) αναπληρωματικό μέλος και ένα (1) τακτικό μέλος  απόν.

Παρόντες:
Καραθανασοπούλου Λυδία (Πρόεδρος)
Μαγιάκης Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)
Βάης Πέτρος
Μητρούλια Σοφία   
Σταματιάδου Μαριάνα 
Αθανασοπούλου Ευανθία
Ροϊλού Ιωάννα
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Νικολάου Μαίρη (αναπληρώνει τον κ Μιχάλη Αναστασίου)
Απόντες:
Μιχάλης Αναστασίου

Θέματα Ημερησίας Διάταξης
1.    Έγκριση πρότασης συνεργασίας με την ΑΜΚΕ «ΜΠΛΕ».
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται το θέμα ως εξής:
Κατόπιν της  επιτυχημένης μας συνεργασίας στα πλαίσια της Συμπαραγωγής και σύμφωνα με την 19_2024 απόφαση Δ.Σ, με την  εταιρία ΑΜΚΕ «ΜΠΛΕ» με την παιδική θεατρική παράσταση «Άτακτοι Ήρωες», η ΑΜΚΕ «ΜΠΛΕ» μέσω του νόμιμου εκπροσώπου του κ. Τσάκωνα   Ιωάννη, αιτείται την εκ νέου συνεργασία μας σύμφωνα με τους όρους όπου αναλυτικά αναφέρονται στην υπ.αρ.515/18-4-2024 επιστολή του η οποία επισυνάπτεται.

Προτείνω την αποδοχή της πρότασης για συμπαραγωγή της εταιρίας ΑΜΚΕ «ΜΠΛΕ», με υπεύθυνη παρακολούθησης της συνεργασίας την Κα. Μαίρη Νικολάου εκ μέρους του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρηση ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.

Το  Δ.Σ. έπειτα από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισηγητική έκθεση της προέδρου και την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης,

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ψηφίζει ομόφωνα και εγκρίνει την πρόταση συνεργασίας μα την ΑΜΚΕ¨ ΜΠΛΕ¨ όπως ακριβώς αναφέρεται στο συνημμένο έγγραφο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
Το Δ.Σ.  ορίζει την κ Μαίρη Νικολάου υπεύθυνη παρακολούθησης της συνεργασίας εκ μέρους της Κοινωφελούς  Επιχείρησης  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 31/2024

 

Η Γραμματέας του Δ.Σ.            Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αγγελική Κωνσταντοπούλου        Λυδία Καραθανασοπούλου